Projekt vhodný pro:

Inovační vouchery

Aktuálně není vypsána žádná výzva o inovační vouchery.

V současné chvíli se žádné semináře nepořádají.

Malé a střední firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí inovovat svůj produkt nebo službu ve spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací, mohou na svůj projekt získat dotaci (Středočeský inovační voucher) ve výši až 150 000 korun.

Cílem této podpory je stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou a podpořit inovační aktivity podniků pro posílení jejich konkurenceschopnosti.

Přínos vědeckovýzkumné sféry spočívá hlavně ve znalostech a jejich přenosu směrem k firmám. Ty se mohou plně soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá potřebné inovace, které firma nemůže zajistit vlastními silami.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Klikněte na obrázky a přečtěte si příběhy o úspěšné spolupráci podpořené díky Středočeským inovačním voucherům:
Spolupráce středočeských firem s výzkumnými institucemi si všimla také česká média. Přehled výstupů najdete v sekci Napsali o nás

2018

SIC ukončil další výzvu k předložení žádostí o Inovační voucher. Alokace činila 2 284 887 Kč a příjem žádostí trval od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018. Pomocí jednorázových dotací do výše 150 000 Kč podporuje SIC spolupráci středočeských malých a středních firem a výzkumných institucí.

Seznam firem, které úspěšně prošly hodnocením v rámci 3. výzvy programu Středočeské inovační vouchery.

Název projektu

Středočeské inovační vouchery
Stručný popis Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.
Cíl –    stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou
–    podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Financování Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.
Celková alokace finančních prostředků 2 284 887
Harmonogram      –    Příjem žádostí o poskytnutí voucheru: 1. 12. 2017 – 31. 1. 2018 (do 23:59 hod.)
–     Vyhodnocení žádostí a losování: únor 2018
–     Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: únor 2018
–     Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru: únor 2018
–     Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI: únor – duben 2018
–     Realizace spolupráce: únor – říjen 2018
Dokumenty k podání žádosti

Výzva – 3. kolo

01 Pravidla pro žadatele a příjemce

02 Nabídka poskytovatele služeb VaVaI.doc

03 Čestné prohlášení žadatele o voucher.doc

04 Smlouva o poskytnutí voucheru

05 Předávací protokol.doc

06 Žádost o proplacení dotace

07 Rozhodnutí o přiznání dotace


Často kladené otázky:

Otázka:
Jsou uznatelnými náklady v programu Středočeské inovační vouchery i poplatky za užitný vzor nebo ochranu duševního vlastnictví?

Odpověď:
Ne – pokud náklady za poplatky za užitný vzor nebo ochranu duševního vlastnictví vzniknou na straně žadatele.
Ano – v případě, že pro finální produkt, proces nebo službu je nutné zakoupit výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky a tento náklad/potřeba vznikne na straně poskytovatele služeb VaVaI.

2017

Do programu s celkovou alokací 5 mil. Kč, které poskytl Středočeský kraj, se přihlásilo celkem 30 žadatelů, kteří v součtu požadovali dotaci ve výši téměř 4 mil. korun. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru byla nakonec uzavřena s 25 příjemci. Ti si rozdělili částku téměř 3,2 mil. Kč.

Podpořeny byly především projekty z oblasti zemědělství (6 projektů), stavebnictví (4), strojírenství (3), dále do potravinářství, Life Sciences a ICT.

Předmětem spolupráce firem a vědců jsou nejčastěji služby, které není v silách žadatele zajistit jiným způsobem. Jedná se o testování a analýzy nových výrobků, optimalizaci konstrukčních parametrů, vývoje testů, provedení zkoušek, laboratorní a poloprovozní zkoušky nebo implementace metod do praxe.

Podnikatelé, kteří požádali o podporu prostřednictvím voucheru, nejvíce poptávali pomoc výzkumníků z Českého vysokého učení technického v Praze (6 projektů), dále z České zemědělské univerzity v Praze (5), Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (3), ve dvou projektech jde o spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po jednom projektu získaly firmy na spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem a s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Seznam firem, které úspěšně zrealizovali projekty ve 2. výzvě programu Středočeské inovační vouchery.

 

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

 

Název projektu Středočeské inovační vouchery
Stručný popis Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.
Cíl –    stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a vědeckovýzkumnou sférou
–    podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Financování Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.
Celková alokace finančních prostředků 5 000 000 Kč
Harmonogram      –     otevření výzvy k podávání žádostí: 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 do 23:59 hod
–     vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): květen 2017
–     schválení vylosovaných projektů vyhlašovatelem programu: květen 2017
–     podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: květen 2017
–     podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb VaVaI: květen – červenec 2017
–     realizace spolupráce: květen – prosinec 2017
Základní dokumenty

2016

První výzva v rámci Středočeských inovačních voucherů vzbudila mezi podnikateli velký zájem. Do projektu s celkovou alokací 5 000 000,- Kč, poskytnutých Středočeským krajem, se přihlásilo 97 žadatelů. 7 nejlépe hodnocených žádostí bylo přímo vybráno Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje a získalo dohromady přes 800 tis. Kč. Ze zbývajících 78 přihlášených projektů bylo formou losování za účasti notáře vybráno 34 firem, které si mezi sebou rozdělily částku 4.185.784,- Kč. Mezi podpořenými projekty bylo např. efektivní využití biomasy ve větších obcích a městech, monitorování procesu porušování skalního masivu nebo optimalizace výroby zdravotnických lůžek.

Spolupráce napříč Středočeským krajem podpořená díky Inovačním voucherům v roce 2016

Kontaktní osoby

Petr Jirman

Vedoucí odboru projektové kanceláře

+420 601 214 427 | jirman@s-ic.cz

Slovo zúčastněných

„Svůj program stále vylepšujeme vlastními silami, ale tohle byla naše první zkušenost se spoluprací s akademickou půdou. Nevěděli jsme předem, jak výzkum dopadne, proto bychom se do něj bez podpory pomocí středočeského inovačního voucheru nepustili, bylo by to pro nás příliš drahé a rizikové.“

Stanislav Krejčí
Diribet spol. s r. o.

„Zvyšování kvality námi vyráběných strojů se věnujeme kontinuálně, nicméně k takovému společnému výzkumu bychom se bez pomoci inovačního voucheru sami neodhodlali.“

Patrik Vook
vedoucí technického úseku divize Gumárenské stroje firmy Buzuluk

„Testovali jsme novou metodu sledování masivu, a to pomocí takzvané vybuzené polarizace, která umožní podívat se na dosud neznámé vlastnosti krystalických hornin. Používáme tyto studie ve spolupráci s vysokými školami jako materiál pro další strategické uvažování.“

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.
Jednatel, G Impuls Praha

„Náš samočistící nanonátěr po dobu minimálně deseti let z téměř devadesáti procent rozkládá všechny nečistoty, které na něj dopadnou. Čistí tím tedy i okolní vzduch od zdraví škodlivých molekul a mikroorganismů.“

Jan Procházka
ředitel, Advanced Materials – JTJ s.r.o.

„Výsledek našeho výzkumu, podpořený Středočeským inovačním voucherem, má velký potenciál stát se efektivní součástí technologií předúprav surovin, a to nejen při výrobě biopaliv.“

George Karráa
jednatel, LAVARIS s. r. o. – Výzkum a vývoj využití druhotných surovin

„Díky inovačnímu voucheru jsme snížili výrobní náklady a rozšířili trhy, na kterých nabízíme naše produkty.“

Zuzana Biniová
koordinátorka projektů Natural, spol. s r.o. – chovatelství skotu

Inovační voucher nám pomohl zvýšit zájem o naše produkty a vytvořit silnější postavení na trhu.

Jiří Ježek
Ředitel české firmy vyrábějící kování pro dřevostavby BOVA Březnice, spol. s r.o.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz