Inovační vouchery

 data-srcset
MENU

Stručný popis: Středočeské inovační vouchery jsou programem podporujícím spolupráci středočeských firem s výzkumnými organizacemi z České republiky.

Cíl: Cílem je podpořit spolupráci s výzkumnou organizací na jasně definovaném projektu, který přinese další rozvoj firmy.

Financování:

 • minimální výše podpory na jednu službu VaV : 50.000 Kč
 • maximální výše podpory na jednu službu VaV: 500.000 Kč v případě první spolupráce partnerů, 300.000 Kč v ostatních případech

Dotace je proplácena ex-post, tj. po ukončení realizace služby výzkumu a vývoje.

Celková alokace finančních prostředků: 4.000.000 Kč

Výzva: Průběžná

FAQ – 5. výzva programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram I.

 • CO JE INOVAČNÍ VOUCHER A K ČEMU SLOUŽÍ?
  Podprogram I. podporuje spolupráci malých a středních firem s výzkumnými organizacemi, založeném na transferu znalostí. Pro účely této Výzvy je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnik nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.
 • KDO POSKYTUJE INOVAČNÍ VOUCHERY?
  Poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum, spolek. Finanční prostředky poskytl Středočeský kraj.
 • JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ DOTACE?
  Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 500.000 Kč (max. míra podpory činí 85 % z celkových uznatelných nákladů). Dotace je proplácena ex-post, tj. po ukončení realizace služby výzkumu a vývoje.
 • CO JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?
  Uznatelné náklady jsou pouze a výhradně náklady vynaložené na nákup služeb od Poskytovatelů služeb VaV, se kterým Příjemce uzavřel Smlouvu o poskytnutí inovačních služeb v Podprogramu I. Výčet možných uznatelných nákladů je uveden v kapitole VI. (Výše a míra dotace) Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu Středočeské inovační vouchery, Podprogramu I.
 • JE DPH UZNATELNÝM NÁKLADEM?
  Daň z přidané hodnoty (DPH), vztahující se k uznatelným nákladům, je uznatelným nákladem pouze v případě, že Příjemce inovačního voucheru není plátcem DPH.
 • KDO JE POSKYTOVATEL SLUŽBY VÝZKUMU A VÝVOJE?
  Službu výzkumu a vývoje poskytují výzkumné organizace, které mají sídlo v České republice, jež jsou uvedeny v seznamu výzkumných organizací dle §33a zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, a splňují definici organizace výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
 • POKUD POTŘEBUJE PODNIK VYBRAT VHODNOU VÝZKUMNOU ORGANIZACI, MŮŽE MU STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM POMOCI?
  Ano, Středočeské inovační centrum má program SIC CONNECT, který aktivně dokáže pomoci při výběru odpovídajícího Poskytovatele služby VaV. Máme také zmapovanou činnost výzkumných organizací ve Středočeském kraji v Katalogu jejich služeb.
 • KDY MŮŽE PODNIK ZAHÁJIT SPOLUPRÁCI S VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ?
  Realizace spolupráce může začít prakticky okamžitě po předložení Žádosti Poskytovateli dotace, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení Žádosti není Středočeské inovační centrum povinno tuto dotaci uznat a proplatit. Podnik na sebe tedy bere určité riziko. Jistotu proplacení má až po schválení Žádosti, podepsání Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru a vydání Rozhodnutí o přidělení dotace.
 • CO SE STANE, KDYŽ PODNIK NEDOLOŽÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
  Středočeské inovační centrum uplatní sankci dle Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I.
 • KDO VŠECHNO BUDE MÍT PŘÍSTUP K MÉ ŽÁDOSTI?
  Pověření pracovníci Středočeského inovačního centra. Všechny dokumenty jsou vedeny po předložení Žádosti jako důvěrné.