INO 2022

MENU

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

Krok 1: Vstupní konzultace

Máte zájem podat přihlášku do programu INO:EX 2022? Výborně, ještě než tak učiníte, je však nutné se sejít se zástupcem SICu (KAMem) a konzultovat s ním váš projektový záměr a probrat i celkový stav vaší firmy. Naši specialisté programu INO:EX vám rádi poskytnou užitečné rady a součinnost při vyplnění přihlášky tak, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu. Kontakty najdete na webu v sekci tým podpora firem.

Krok 2: Vyplnění elektronické přihlášky

Na webu SIC si najdete příslušný odkaz na Click Here!!! INO 2022 vyplníte ji, přiložíte 3 povinné přílohy, jejichž formuláře najdete v dokumentaci k programu INO 2022. Jedná se o: Čestné prohlášení, Časový a finanční harmonogram realizace a Obchodní plán firmy spolu se SWOT analýzou. Elektronickou přihlášku spolu s přílohami odešlete. Jakmile ji přijmeme a zaregistrujeme, dostanete od nás zpětnou vazbu.

Krok 3: Hodnocení projektu

Po splnění formálních kritérií, je nutné váš projekt osobně představit komisi pro věcné hodnocení, ve které budou dva zástupci SICu a jeden externí hodnotitel s podnikatelskou praxí. Tímto způsobem je zajištěna max. nestrannost a hlubší odbornost při posuzování projektu. Celý hodnotící proces tj. od přijetí přihlášky až do vydání rozhodnutí nebude trvat déle než 60 dní. Vyrozuměni budete emailem.

Krok 4: Podpis smlouvy, zahájení realizace projektu a vyplacené 50% zálohy

V případě schválení dotace s vámi bude podepsána smlouva, která upravuje veškeré podmínky poskytnutí podpory ze strany SICu a také podmínky, které musí dodržet příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený finanční a časový harmonogram. Práci na projektu lze zahájit nejdříve dnem podání přihlášky nebo dle data stanoveného v harmonogramu (ne však před datem podání přihlášky).
Pokud realizujete projekt v rámci INO 2022, bude vám smluvně vyplacena polovina schválené finanční dotace při podpisu smlouvy (převodem na ve smlouvě uvedený účet).

Krok 5: Dokončení projektu a získání finanční podpory

Po dokončení projektu, nejpozději však do 15-ti dnů od jeho ukončení, předložíte žádost o proplacení dotace (formulář najdete v dokumentaci programu INO 2022). Následně pak osobně prezentujete SICu výstupy a doložíte dosažený přínos projektu pro firmu. Pokud bude vše v pořádku, bude vydáno rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu a bude vám poukázána zbývající část odpovídající finanční podpory na bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Příjem žádostí INO:EX 2022 je pozastaven!

 

Vzhledem k dosažení limitu alokovaných finančních prostředků výzvy INO:EX 2022 jsme pozastavili k 21.4.2022 příjem nových projektových žádostí.

Pro bližší informace můžete kontaktovat manažerku programu Barbaru Svojanovskou –

Powered by