Transferové vouchery

MENU

Přeneste svůj objev na trh!

Máte objev s komerčním potenciálem? Potřebujete vylepšit technologické provedení vašeho objevu či vytvořit prototyp? Chcete dostat novou technologii na trh? V našem programu „Transferové vouchery“ získáte přímou finanční podporu pro přenos výsledku vašeho výzkumu na trh.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro soukromá i veřejná výzkumná centra se sídlem či pracovištěm ve Středočeském kraji. Transferové vouchery jsou určeny přímo pro výzkumná centra, není tedy možné s nimi financovat například smluvní výzkum zadaný externím partnerem. Podmínkou je, že přicházíte s aplikačním řešením klasifikovaným na stupnici TRL v rozmezí 3 až 7 a CRL 4 až 7. Více k jednotlivým stupňům naleznete v infografice níže.

Dle vývojové fáze, ve které se váš projekt v okamžiku podání žádosti nachází, bude během hodnocení vyžadováno doložení tržní validace či analýzy trhu.

 • Tržní validace spočívá v doložení průzkumu trhu vašeho aplikačního řešení spolu s výstupy z validace. Dokládá se alespoň představa o cílovém trhu a odhad velikosti a potenciálu trhu (data můžete získat z veřejně dostupných zdrojů), zaměřte se však minimálně na trh národní a evropský. Součástí validace je také popis stavu a postupu jednání s alespoň 5 potenciálními zájemci o vaše aplikační řešení.
 • V analýze trhu by již mělo dojít k jasné definici cílového trhu s odůvodněním. Měla by být popsána velikost trhu s doložením total market, total addressable market a total reachable market. U analýzy se opět zaměřte minimálně na trh národní a evropský.

Co unikátního vám program přinese?

Účastí v programu Transferové vouchery získáte nejen přímou finanční podporu pro svůj projekt, ale i přístup k expertním znalostem Středočeského inovačního centra – ve svém úsilí nebudete sami!

 • Posunete svůj objev na vyšší úroveň technologického provedení a zvýšíte připravenost vaší technologie pro trh
 • Získáte vysoce flexibilní financování od 100 000 Kč do 500 000 Kč až do výše 80 % z celkových uznatelných výdajů, a to s minimální administrativní zátěží.
 • 50 % podpory vyplácíme ex-ante po podpisu smlouvy, 50 % ex-post po dokončení realizace.

Další parametry I. výzvy:

 • Výzva je vyhlášena jako kolová, rozhoduje tedy kvalita přihlášeného projektu, nikoliv rychlost podání. Všechny žádosti jsou hodnoceny po konci výzvy hodnotící komisí a seřazeny dle bodového zisku.
 • Celková alokace na I. výzvu činí 2 000 000 Kč.
 • Výzva je vyhlášena od 3.4.2023 do 21.4.2023, příjem žádostí probíhá pouze online.
 • Konec realizace projektů je stanoven na 31.10.2023.

Jak vám program Transferové vouchery pomůže?

V rámci programu získáte finanční podporu na výdaje posouvající váš objev blíže ke komercializaci, nicméně musí se jednat o výdaje neinvestiční povahy. Konkrétní podporované výdaje tvoří:

 • náklady na ochranu duševního vlastnictví
 • výdaje na přístup do patentových databází
 • náklady na výzkum a vývoj
 • nákup externích nebo konzultačních služeb
 • nehmotný majetek do hodnoty 80 000 Kč

Jak program Transferové vouchery funguje

1. Sjednejte si povinnou konzultaci s manažerem Programu.

Před podáním Žádosti o podporu si sjednejte nezávaznou, ale povinnou konzultační schůzku s manažerem Programu, kde se dozvíte, zda je váš projekt pro Program vhodný, budou vám sděleny podrobnější informace o Programu i o I. výzvě, praktické rady a tipy k vyplnění Žádosti atp. Bez absolvování konzultace není možné se do I. výzvy přihlásit. Konzultace je zdarma.

2. Vyplňte a ve vyhlášené lhůtě podejte online Žádost o podporu včetně všech povinných příloh.

Podání Žádosti včetně všech jejích příloh probíhá pouze online přes tento odkaz: https://s-ic.limesurvey.net/314871?lang=cs

Manažer Programu je vám po celou dobu přípravy Žádosti k dispozici pro veškeré vaše dotazy týkající se Žádosti a podmínek projektu.

3. Počkejte na výsledek I. a II. kola hodnocení

Během hodnocení můžete být vyzváni k doplnění chybějících podkladů, které po vyzvání musíte doplnit do dané lhůty, jinak bude váš projekt z hodnotícího procesu vyřazen. Součástí věcného hodnocení je osobní obhajoba vašeho projektu před hodnotící komisí, při které máte možnost zodpovědět otázky komise a doplnit či vysvětlit některé zásadní informace k projektu.

 

 

4. Podepište Smlouvu o podpoře.

Pokud je Váš projekt vybrán, dojde k podpisu Smlouvy o podpoře, po jejímž podpisu můžete začít s realizací. Od podpisu Smlouvy se také počítá doba realizace.

5. Realizujte projekt.

Nyní máte čas na samotnou realizaci, a to až do data konce projektu uvedeného ve Smlouvě o podpoře. Pokud již s blížícím se koncem projektu víte, že realizovat nestíháte, kontaktujte co nejdříve manažera Programu.

6. Ukončete projekt.

Po ukončení projektu vyplňte a podejte Závěrečnou zprávu, Žádost o proplacení podpory a zpětnou vazbu pro poskytovatele podpory spolu se všemi ostatními dokumenty a doklady stanovenými ve Smlouvě tak, aby mohlo dojít k závěrečnému hodnocení projektu.

7. Zápis do registru de minimis a proplacení podpory.

V případě kladného výsledku závěrečného hodnocení dojde v této fázi k zápisu stanovené částky podpory do registru de minimis a k proplacení podpory na váš účet uvedený ve Smlouvě. Tímto se projekt uzavírá. Aktivní povinností příjemce v tuto chvíli zůstává především dodržovat pravidla povinné publicity SIC.

8. Na vyzvání podejte stručnou zprávu o stavu projektu.

Po jednom až dvou letech budete požádáni o vyplnění a podání stručné zprávy o stavu projektu.

Dokumentace ke stažení

Žádost o podporu v programu Transferové vouchery

Příloha č.1 k Žádosti o podporu z programu Transferové vouchery

Příloha č. 3 k žádosti o podporu z programu transferové vouchery 

Program Transferové vouchery - I. výzva

Protokol z I. kola hodnocení Žádosti o podporu z programu Transferové vouchery

Protokol z II. kola hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory z programu Transferové vouchery

Smlouva o poskytnutí dotace Transferové vouchery

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě