EXpanduj na trh

MENU

Nové trhy otevírají nové možnosti.

Program EX je určen malým a středním firmám, které mají ambice proniknout na domácí nebo zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Podporujeme marketingové aktivity pro uvedení nového nebo inovovaného produktu.

Výše podpory: 50 až 200 tis. Kč.
Míra podpory je nejvýše 75 %.

Co podporujeme u produktů?

 • Navržení brandu, rebrandig
 • E-shop – pořízení, aktualizace, modernizace, rozšíření o jazykové mutace
 • Web – postavení, modernizace (funkčnost, design), jazykové mutace
 • Obalový materiál – návrh nového, modernizace ve smyslu funkčnosti, materiálu, grafiky
 • Produktová fotografie
 • Produktové video
 • Vizualizace /rendery
 • Návrh/ realizace kampaně na soc. sítě
 • Návrh/ realizace kampaně pro expanzi na český/ zahraniční trh
 • Ověření poptávky na trhu (dotazníková šetření pro cílové skupiny)
 • Certifikace
 • Propagační materiály včetně překladů

Co podporujeme při expanzi firmy?

 • MKS
 • Web
 • E-shop
 • Tvorba katalogu (foto, copywriting, grafický design, VR)
 • Produktové fotografie celého portfolia
 • Propagační fotografie firmy
 • Produktové / firemní video
 • Rebranding a s ním spojená tvorba promo materiálů
 • Překlady (web, e-shop, promo materiály)
 • Návrh/ realizace kampaně pro expanzi na český/ zahraniční trh

Přečtěte si, jak pomáháme středočeským firmám

 data-srcset

Helena Míšková

Manažerka marketingu společnosti Country Life s.r.o.

 data-srcset

Zlata Otavová

Technoložka společnosti Cakezo s.r.o.

 data-srcset

Jana Sobotová

Project Manager / HR Specialist společnosti Devinn s.r.o.

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

Krok 1: Představa o vlastním záměru

Mějte jasnou představu o svém záměru. Již v samotné rané fázi je vhodné se spojit s našimi specialisty programu EX, kteří vám poskytnou celou řadu užitečných rad, tak aby vaše přihláška do programu i samotný projekt byl úspěšný.

Krok 2: Vyplnění elektronické přihlášky

Výzva programu INO:EX je aktuálně ukončena z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Krok 3: Osobní představení projektu

Po splnění formálních kritérií, je nutné váš projekt osobně prezentovat před hodnotící komisí. Vedle specialistů SICu, zhodnotí váš projekt také externí tým hodnotitelů s podnikatelskou praxí. Tímto způsobem je zajištěna max. nestrannost a také expertnost.

Krok 4: Podpis smlouvy a zahájení projektu

Jakmile podepíšete smlouvu, můžete se naplno pustit do realizace vašeho projektu. Smlouva stanovuje veškeré podmínky o poskytované podpoře ze strany SICu a také podmínky ze strany příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený harmonogram.

Krok 5: Dokončení projektu a získání finanční podpory

Jakmile dokončíte celý projekt, prezentujete SICu výstupy a doložíte dosažený přínos projektu pro firmu. Po této závěrečné fázi vám bude poukázána odpovídající finanční podpora.

Ke spolupráci na projektu můžete přizvat Vámi vybraného dodavatele služeb nebo si můžete vybrat z naší Kreativní galerie, kde najdete tipy na specialisty z různých oborů.

Představujeme vám vybrané experty na marketing a design

Ivan Dlabač

Šéfdesignér studia Divan Design a vedoucí pedagog Ateliéru D1 průmyslového designu na UMPRUM

 data-srcset

Eduard Herrmann a Matěj Coufal

Czech design studio founded by two classmates

Věra Kunhartová

Zakladatelka studia Zdravý design

Emil Beneš

Ředitel společnosti Proboston Creative, s.r.o.

Martin Tvarůžek

Viceprezident Unie profesionálních designérů České republiky

Často kladené dotazy

Co je EX?

EX je program pro malé a střední firmy ze Středočeského kraje které mají ambice proniknout na domácí / zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Podporujeme marketingové aktivity pro uvedení nového / inovovaného produktu.

Jaké mohou být výstupy fáze EX?

Například navržení brandu, rebrandig, E-shop, web, obalový materiál, produktová fotografie, produktové video, vizualizace, návrh / realizace kampaně pro expanzi na český / zahraniční trh, ověření poptávky na trhu, certifikace, propagační materiály + překlady.

O kolik podpořených aktivit mohu v rámci fáze EX žádat?

Počet podpořených aktivit není limitován a vychází z obhájených potřeb uchazeče o podporu.

Další dotazy a odpovědi ...

Jak se do programu přihlásit?
Výzva programu INO:EX je aktuálně ukončena z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Kolik času mi to celé zabere?
Pokud máte jasnou představu, tak věříme, že vyplnění přihlášky nezabere více, než 2 hodiny času. Doporučujeme si Přihlášku (Žádost) předpřipravit ve wordu a pak jen odpovědi kopírovat do on-line formuláře.

Mohu celý záměr nejdříve s někým konzultovat?
Ano, samozřejmě. Naopak konzultaci vřele doporučujeme. Kolegyně Bára Svojanovská je plně k dispozici.

Mohu podat zároveň přihlášku do fáze INO i EX?
Ano, je třeba ale posoudit kontext obou projektů ve vztahu k firmě. V případě, že by fáze EX měla navazovat na fázi INO je nutné, aby projekt INO byl zcela dokončen a kontinuita byla prokazatelná: příklad- pokud budou v EX požadovány marketingové aktivity pro expanzi na trh nového výrobku, který byl vyvíjen nepo prototypován v INO, je nutné mít tento vyrobek dokončen a připraven reálné expanzi.

Jak jsou definovány způsobilé výdaje?
Způsobilé výdaje jsou takové, které jsou nezbytně nutné k realizaci výstupů projektu. Hospodárnost projektu je rovněž jedno z hodnotících kritérií.

Lze v průběhu realizace projektu měnit nebo přesouvat navržené výdaje?
Od rozpočtu se lze odchýlit jen následujícím způsobem:

 • bez omezení lze provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek do výše 20 % celkové schválené podpory,
 • nad 20 % celkové schválené podpory lze provádět pouze za předchozího písemného souhlasu Poskytovatele podpory na základě Příjemcem předloženého zdůvodnění.

Proč si definovat harmonogram aktivit?
Stanovení dílčích aktivit projektu umožňuje lépe plánovat a následně kontrolovat postup realizace v jednotlivých krocích a usnadňuje splnění výstupů projektu. Dílčími aktivitami se rozumí jednotlivé činnosti, které vedou ke splnění výstupů projektu. Doporučujeme formulovat minimálně 1 dílčí aktivitu,.

Jak se pracuje s výstupy?
S výstupy, které firma v přihlášce uvádí, se pracuje po celou dobu trvání projektu. Realizace výstupů projektu jsou zcela zásadní pro ukončení projektu. Při ukončení projektu jsou právě výstupy projektu kontrolovány ze strany SICu a jejich splnění podmiňuje vyplatit podporu.

Jaká má být detailnost rozpočtu projektu?
Rozpočet projektu se vyplňuje podle šablony, kterou jsme připravili. Firma nemusí uvádět rozpočet do největších detailů.Ovšem čím větší vysvětlení nákladů firma předloží, tím je větší pravděpodobnost, že panel hodnotitelů dá projektu vyšší počet bodů.

Kdy mohu zahájit realizaci projektu?
Začátek a konec realizace projektu si uchazeč o podporu určí sám v příloze č. 2., přičemž nejdřívější začátek může být shodný s datem podání Přihlášky (Žádosti)

Lze realizaci projektu prodloužit?
Ano, ve výjimečných případech lze projekt prodloužit. Vždy je dobré se nejprve spojit s námi a vše probrat. Délka realizace projektu by neměla přesáhnout jeden rok, ve výjimečných případech však lze přihlédnout k nastalým okolnostem. Nejzazším datem pro ukončení realizace je 31.10. 2022.

Co dělat, když nastanou během realizace projektu vážné problémy?
Neprodleně se spojit s příslušným garantem programu – Bárou Svojanovskou, informovat jej o situaci a dohodnout další postup.

Co se stane, když nedojde k vyčerpání celé přiznané částky?
Pokud dojde k nedočerpání celé částky je příjemce povinen tuto skutečnost poskytovateli nahlásit, a to v případě, že čerpaná částka bude nižší než 50% rozpočtu projektu. V tomto případě by muselo dojít k rekalkulaci přiznané částky.

Kdy bude schválená finanční částka ze strany SIC proplacena?
Nejpozději 30 po dokončení realizace projektu podá příjemce Žádost o proplacení, poté co SIC Žádost obdrží, provede během 15 dnů kontrolu a vydá Rozhodnutí o poskytnutí podpory malého rozsahu a do 30 dnů od vydání tohoto Rozhodnutí pak pošle příslušnou částku na účet příjemce. Celkem tedy má dle pravidel SIC 45 dnů na proplacení, ale vždy se snaží proplatit částku co nejdříve.

V čem se liší fáze INO a EX?
Fáze INO se soustředí na produkt, na jeho vývoj nebo inovaci, na tvorbu jeho prototypu a rámcové ověření jeho poptávky na trhu a může být podpořena částkou až 500 tis. Kč; fáze EX se orientuje na expanzi nového produktu nebo samotné firmy na trh a za tímto účelem podporuje četné marketingové aktivity, podpořena může být částkou až 200 tis. Kč.

Lze do podpořených aktivit fáze EX zahrnout certifikace?
Ano, certifikace je vnímána jako účinný a často nezbytný marketingový nástroj pro vstup zejména na zahraniční trhy.