EX 2021

MENU

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

Krok 1: Představa o vlastním záměru

Mějte jasnou představu o svém záměru. Již v samotné rané fázi je vhodné se spojit s našimi specialisty programu INO:EX, kteří vám poskytnou celou řadu užitečných rad, tak aby vaše přihláška do programu i samotný projekt byl úspěšný.

Krok 2: Vyplnění elektronické přihlášky

Výzva programu INO:EX 2021 je aktuálně ukončena pro příjem žádostí z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Krok 3: Osobní představení projektu

Po splnění formálních kritérií, je nutné váš projekt osobně prezentovat před hodnotící komisí. Vedle specialistů SICu zhodnotí váš projekt také externí tým hodnotitelů s podnikatelskou praxí. Tímto způsobem je zajištěna max. nestrannost a také hlubší odbornost při vlastním posuzování projektu.

Krok 4: Podpis smlouvy a zahájení projektu

Jakmile podepíšete smlouvu, můžete se naplno pustit do realizace vašeho projektu. Smlouva stanovuje veškeré podmínky poskytnutí podpory ze strany SICu a také podmínky, které musí dodržet příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený harmonogram.

Krok 5: Dokončení projektu a získání finanční podpory

Po dokončení projektu, nejpozději však do 30-ti dnů od jeho ukončení, si podáte žádost o proplacení dotace (formulář najdete v dokumentaci ke stažení) Osobně prezentujete SICu výstupy a doložíte dosažený přínos projektu pro firmu. Po této závěrečné fázi bude vydáno rozhodností o podpoře malého rozsahu a vám bude poukázána odpovídající finanční podpora na ve smlouvě uvedený účet.

Často kladené dotazy

Co je EX?

EX je program pro malé a střední firmy ze Středočeského kraje které mají ambice proniknout na domácí / zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Podporujeme marketingové aktivity pro uvedení nového / inovovaného produktu.

Další dotazy a odpovědi ...

Jak se do programu přihlásit?
Výzva programu INO:EX je aktuálně ukončena z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Jaké mohou být výstupy fáze EX?
Například navržení brandu, rebrandig, E-shop, web, obalový materiál, produktová fotografie, produktové video, vizualizace, návrh / realizace kampaně pro expanzi na český / zahraniční trh, ověření poptávky na trhu, certifikace, propagační materiály + překlady.

O kolik podpořených aktivit mohu v rámci fáze EX žádat?
Počet podpořených aktivit není limitován a vychází z obhájených potřeb uchazeče o podporu.

Kolik času mi to celé zabere?
Pokud máte jasnou představu, tak věříme, že vyplnění přihlášky nezabere více, než 2 hodiny času. Doporučujeme si Přihlášku (Žádost) předpřipravit ve wordu a pak jen odpovědi kopírovat do on-line formuláře.

Mohu celý záměr nejdříve s někým konzultovat?
Ano, samozřejmě. Naopak konzultaci vřele doporučujeme. Kolegyně Bára Svojanovská je plně k dispozici.

Mohu podat zároveň přihlášku do fáze INO i EX?
Ano, je třeba ale posoudit kontext obou projektů ve vztahu k firmě. V případě, že by fáze EX měla navazovat na fázi INO je nutné, aby projekt INO byl zcela dokončen a kontinuita byla prokazatelná: příklad- pokud budou v EX požadovány marketingové aktivity pro expanzi na trh nového výrobku, který byl vyvíjen nepo prototypován v INO, je nutné mít tento vyrobek dokončen a připraven reálné expanzi.

Jak jsou definovány způsobilé výdaje?
Způsobilé výdaje jsou takové, které jsou nezbytně nutné k realizaci výstupů projektu. Hospodárnost projektu je rovněž jedno z hodnotících kritérií.

Lze v průběhu realizace projektu měnit nebo přesouvat navržené výdaje?
Od rozpočtu se lze odchýlit jen následujícím způsobem:

  • bez omezení lze provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek do výše 20 % celkové schválené podpory,
  • nad 20 % celkové schválené podpory lze provádět pouze za předchozího písemného souhlasu Poskytovatele podpory na základě Příjemcem předloženého zdůvodnění.

Proč si definovat harmonogram aktivit?
Stanovení dílčích aktivit projektu umožňuje lépe plánovat a následně kontrolovat postup realizace v jednotlivých krocích a usnadňuje splnění výstupů projektu. Dílčími aktivitami se rozumí jednotlivé činnosti, které vedou ke splnění výstupů projektu. Doporučujeme formulovat minimálně 1 dílčí aktivitu,.

Jak se pracuje s výstupy?
S výstupy, které firma v přihlášce uvádí, se pracuje po celou dobu trvání projektu. Realizace výstupů projektu jsou zcela zásadní pro ukončení projektu. Při ukončení projektu jsou právě výstupy projektu kontrolovány ze strany SICu a jejich splnění podmiňuje vyplatit podporu.

Jaká má být detailnost rozpočtu projektu?
Rozpočet projektu se vyplňuje podle šablony, kterou jsme připravili. Firma nemusí uvádět rozpočet do největších detailů.Ovšem čím větší vysvětlení nákladů firma předloží, tím je větší pravděpodobnost, že panel hodnotitelů dá projektu vyšší počet bodů.

Kdy mohu zahájit realizaci projektu?
Začátek a konec realizace projektu si uchazeč o podporu určí sám v příloze č. 2., přičemž nejdřívější začátek může být shodný s datem podání Přihlášky (Žádosti)

Lze realizaci projektu prodloužit?
Ano, ve výjimečných případech lze projekt prodloužit. Vždy je dobré se nejprve spojit s námi a vše probrat. Délka realizace projektu by neměla přesáhnout jeden rok, ve výjimečných případech však lze přihlédnout k nastalým okolnostem. Nejzazším datem pro ukončení realizace je 31.10. 2022.

Co dělat, když nastanou během realizace projektu vážné problémy?
Neprodleně se spojit s příslušným garantem programu – Bárou Svojanovskou, informovat jej o situaci a dohodnout další postup.

Co se stane, když nedojde k vyčerpání celé přiznané částky?
Pokud dojde k nedočerpání celé částky je příjemce povinen tuto skutečnost poskytovateli nahlásit V tomto případě SIC posoudí, zda bude muset dojít k rekalkulaci přiznané částky.

Kdy bude schválená finanční částka ze strany SIC proplacena?
Nejpozději 30 dnů po dokončení realizace projektu podá příjemce Žádost o proplacení, poté co SIC Žádost obdrží, provede během 15 dnů kontrolu a vydá Rozhodnutí o poskytnutí podpory malého rozsahu a do 30 dnů od vydání tohoto Rozhodnutí pak pošle příslušnou částku na účet příjemce. Celkem tedy má dle pravidel SIC 45 dnů na proplacení, ale vždy se snaží proplatit částku co nejdříve.

V čem se liší fáze INO a EX?
Fáze INO se soustředí na produkt, na jeho vývoj nebo inovaci, na tvorbu jeho prototypu a rámcové ověření jeho poptávky na trhu a může být podpořena částkou až 500 tis. Kč; fáze EX se orientuje na expanzi nového produktu nebo samotné firmy na trh a za tímto účelem podporuje četné marketingové aktivity, podpořena může být částkou až 200 tis. Kč.

Lze do podpořených aktivit fáze EX zahrnout certifikace?
Ano, certifikace je vnímána jako účinný a často nezbytný marketingový nástroj pro vstup zejména na zahraniční trhy.