MENU

Odpovědný výzkum a inovace (RRI) a metoda STIR jako jeden z nástrojů k jeho prosazování v regionu Střední a Východní Evropy; zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI) a daňové odpočty v oblasti R&D

22. 5. 2018, 13:00 Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Za posledních několik desetiletí jsme byli svědky mnoha snah o zkrácení vzdálenosti mezi vědou a společností, jejichž výsledkem je celoevropský přístup s názvem Odpovědný výzkum a inovace (Responsible Reseach and Innovation, RRI). RRI usiluje o volný přístup veřejnosti k problematice výzkumu a inovací, předvídá jejich důsledky a zapojuje společnost do diskuse o tom, jak věda a technologie mohou pomoci vytvořit takový svět a společnost, které si pro budoucí generace přejeme.

Základní přístup RRI lze definovat jako zapojování společnosti do vědy a inovací, a to prostřednictvím různých aspektů vztahu jako je participace veřejnosti, volný přístup, rovnost pohlaví, vzdělání v oblasti vědy, etika a řízení. O významu koncept RRI v celoevropském měřítku svědčí i fakt, že se stal průřezovou otázkou v programu Horizon 2020, tedy v Programu EU pro výzkum a inovace na období 2014-2020.

Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář určený primárně pro malé a střední firmy, mezi jejichž aktivity patří i výzkum a vývoj, a další stakeholdery v rámci projektů Interreg D-STIR (TSG) a Interreg RI2Integrate (NEG). Seminář bude zahrnovat témata, která mohou mít vliv na zlepšení konkurenceschopnosti firem a zvýšit výkonnost a inovační dopady výzkumu ve Středočeském kraji.

Program:

1) RRI a jeho prosazování prostřednictvím metody STIR v regionu Podunají – výsledky pilotní studie v prostředí malých a středních podniků ve Středočeském kraji/České republice

2) Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI)

3) Daňové odpočty ve výzkumu v oblasti R&D

Koncept RRI vysvětlí pan Vladimír Kebo.

Výsledky pilotního průzkumu využití metody STIR k prosazování RRI ve Středočeském kraji/České republice zpracovaného v rámci projektu D-STIR představí paní Lucie Nencková, certifikovaná jako Embedded humanist za SIC.

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI) a podrobnosti k připravované metodice určené pro region Podunají představí pan Jan Stachura z ELI Beamlines. Uvedené je realizováno v rámci projektu RI2integrate.

Daňové odpočty a možnosti jejich uplatnění ve firmách představí pan Miroslav Janeček (bývalý místopředseda TA ČR a prezident Asociace výzkumných organizací) a pan Václav Neumajer –  výkonný předseda Asociace výzkumných organizací, který se ekonomickému poradenství věnuje už řadu let.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

KDY: 22. 5. 2018 od 13:00 do 15:00 hod. seminář, následně od 15:00  do 16:00 hod. diskuze

KDE: Středočeské inovační centrum, Pražská 636, Dolní Břežany

Odkaz na projekty:

D-STIR

RI2 Integrate