MENU

Regionální inovační strategie je teď přehlednější. Zájemci se mohou zapojit do realizace

Podpora hospodářského růstu a transformace směrem ke znalostní ekonomice. Takový je cíl Regionální inovační strategie Středočeského kraje (RIS3), jejíž aktualizaci dnes schválilo krajské zastupitelstvo. Třetí generace strategie vznikla za účasti řady aktérů inovačního prostředí. Nadále se zaměřuje na podporu firem, zejména malých a středních, začínající podnikatele, výzkumné organizace a lidské zdroje pro inovace.

Aktualizaci RIS3 strategie zpracovalo Středočeské inovační centrum tak, aby její návrhová část obsahovala menší počet priorit a byla pro všechny uživatele přehlednější. Místo dvanácti cílů v ní nyní najdete pětici. RIS3 se nadále zaměřuje na podporu podnikatelů a výzkumných organizací, „ale nyní bude obsahovat jeden typově nový cíl, kterým je Aktivní komunita aktérů inovačního ekosystému,“ uvedla hejtmanka SČK Petra Pecková.

Tím chceme vyjádřit ambici vtáhnout do realizace strategie co nejvíce dalších relevantních organizací. Tím, že nebudou pouze příjemci podpory poskytované krajem, ale budou také aktivně nabízet své vlastní kapacity pro rozvoj inovačního prostředí, můžeme dosáhnout významnějších pozitivních změn,“ dodává Petra Pecková.

Vize pro rozvoj hospodářství SČK

Středočeský kraj má ve srovnání s jinými kraji unikátní pozici. Je největší a nejlidnatější, má věkově nejmladší obyvatelstvo a je zde 3. nejvyšší podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska výzkumu, vývoje a inovací je třetím nejvýznamnějším krajem České republiky po Praze a Jihomoravském kraji. Hospodářský rozvoj kraje by měl být do budoucna založen zejména na inovacích všeho druhu a ve všech společenských oblastech, na pokročilých technologiích a službách, výrobě s vysokou přidanou hodnotou, kvalifikovaných a kreativních lidech a prosperujících a ambiciózních malých a středních firmách.

Jde již o 3. generaci Regionální inovační strategie, jejíž realizace probíhá už od roku 2015, kdy bylo zároveň založeno SIC jako specializovaný subjekt zodpovědný za realizaci strategie jménem kraje. „Právě Středočeské inovační centrum vyzvalo na začátku letošního roku řadu aktérů inovačního prostředí, aby se na aktualizaci podíleli. Výsledkem této spolupráce je přehlednější dokument na období 2023 až 2028. Všichni, kteří mají zájem se do realizace zapojit, se mohou obrátit na SIC,“vyzvala ke spoluprácihejtmanka. Realizace RIS3 strategie bude nadále probíhat s využitím ročních akčních plánů, které shromažďují systémové projekty směřující k naplnění cílů strategie a které projednává Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje jako odborný koordinátor realizace. V případě, že některý z projektů bude vyžadovat finanční podporu kraje, bude projednán orgány kraje samostatně.

Regionální inovační strategie zároveň navazuje na Strategii rozvoje územního obvodu Středočeského kraje v letech 2019-2024 s výhledem do 2030, která byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje v listopadu 2019 a je vrcholovým koncepčním a rozvojovým dokumentem kraje.