MENU

Mezinárodní spolupráce je klíčová pro rozvoj Středočeského kraje

Athziri Moreno se narodila ve městě Guadalajara v Mexiku. Vystudovala obor Mezinárodní vztahy na školách v Austrálii a USA. Během stáže v Šanghaji potkala svého budoucího manžela, Čecha, za kterým se přestěhovala do ČR. Přednášela na Metropolitní univerzitě v Praze a také působila v rámci Politického a ekonomického oddělení Mexické ambasády. Od roku 2015 zastává ve Středočeském inovačním centru (SIC) pozici Projektové manažerky pro mezinárodní spolupráci.

„Mým cílem je přivádět do středních Čech osvědčené postupy a metody, které budou k užitku zástupcům obcí a měst, vědy, výzkumu, vzdělání i průmyslu. Tato práce mne velmi naplňuje, neboť mi umožňuje využívat nabyté znalosti a více než patnáctileté zkušenosti v oblasti řízení programů i z funkcí v několika mezinárodních organizacích. V rámci zahraniční spolupráce mám možnost poznávat a analyzovat různé regionální inovační ekosystémy,“ říká Athziri Moreno.

SIC podporuje výzkum, vývoj a inovace primárně na území Středočeského kraje. Proč je důležité soustředit se také na zahraničí?

Athziri Moreno: Mezinárodní spolupráce je pro rozvoj regionu klíčová. Spolupráce se zahraničními organizacemi je přínosná pro všechny strany. Díky spojení různorodých expertíz vznikají nové znalosti, technologie i služby. Každý region či země má čím přispět. Tato spolupráce nám jednak umožňuje používání zahraničních technologií, které pomáhají mnohým oblastem výzkumu v našem regionu, a na druhou stranu umožňuje transfer technologií vyvinutých ve Středočeském kraji.

Také slouží k nalezení osvědčené praxe, která je v souladu s cíli vytyčenými v inovační strategii Středočeského kraje a pomáhá nám naplnit vizi „regionu budoucnosti“. Tuto praxi pak přizpůsobíme regionálnímu kontextu a snažíme se také podělit o získané poznatky. I to je skvělý způsob, jak představit region středních Čech ve světě.

Jaké jsou hlavní aktivity či nástroje, které používá SIC v oblasti mezinárodní spolupráce?

Těch nástrojů je mnoho, ale ráda bych uvedla alespoň dva úspěšné programy. Prvním je Twinning neboli sdílení zahraničních inovačních postupů a osvědčené praxe. Za čtyři roky tohoto programu jsme navázali a realizovali spolupráci s regiony Dolního Rakousko v oblasti partnerství mezi klastry, Tel Aviv v oblasti chytrých měst, mexické Jalisko v digitální transformaci vzdělávání a Lipsko v oblasti digitálních inovačních hubů. Letos připravujeme spolupráci se švédskou univerzitou v Luleå.

Výsledkem těchto programů jsou jednak manuály, jak dané nástroje implementovat ve Středočeském kraji, jednak dohody o spolupráci nebo pilotní projekty. Například spolupráce s našimi partnery z Mexika a Kanady na pilotním projektu SIC DigiEduLab, realizovaném na střední průmyslové škole v Rakovníku. Jeho cílem bylo propagovat „Maker kulturu“ tvůrčích dílen a výsledky byly naprosto skvělé. 

Čeho se týká druhý program?

Interregje program meziregionální spolupráce. Právě jsme dokončili dva projekty, které zahrnovaly témata od odpovědného výzkumu a inovací až po veřejné zakázky. Vše vyvrcholilo ustanovením SIC jako kompetenčního centra pro veřejný sektor a jeho propojení se soukromou sférou.

Dále se jako partner Národní klastrové asociace účastníme projektu Interreg Central Europe zvaného KETGATE, který otevírá přístup malým a středním podnikům k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies – KETs). Rovněž jsme nedávno zahájili naši nejnovější aktivitu v rámci Interreg Europe: projekt nazvaný COLOR CIRCLE, jehož hlavním tématem je cirkulární ekonomika.

Co se týče budování sítí, ráda bych také zmínila společnou iniciativu Středočeského kraje a Braniborska nazvanou CAPREX: Capital Regions Exchange, na které SIC spolupracuje. Vznikla v říjnu 2018 s cílem porovnat hospodářské politiky a inovační strategie vybraných evropských regionů, jako např. Braniborsko, střední Čechy, Helsinky – Uusimaa či Dolní Rakousko. Síť jako je tato se postupně rozvinula do podoby každoročních tematických setkání.

Jedním z cílů SIC je také přilákat do regionu kvalifikované pracovníky. Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?

Úzce spolupracujeme s vědecko-výzkumnými organizacemi působícími v regionu a pomáháme jim přilákat ty nejlepší zahraniční i české vědce, kteří žijí mimo ČR a kteří by měli zájem pracovat a žít ve středních Čechách. Výzkumné organizace a talent, na nichž tyto organizace stojí, jsou jedním ze základních pilířů našeho inovačního ekosystému. A právě proto jsme vytvořili službu SIC Welcome Office.

Zahraničním pracovníkům nabízíme komplexní a přehledné informace na jednom místě. Například aktuality o našem regionu nebo volných pozicích ve vědě a výzkumu ve středních Čechách. Ve spolupráci s EURAXESS poskytujeme podporu přijíždějícím vědcům a jejich rodinám, včetně pracovníků ze států mimo EU, pomoc při získávání dokumentů potřebných k vízovému procesu i poradenství o možnostech získání grantů v oblasti vědy a výzkumu.

Koncem února jsme uspořádali první neformální setkání pro nadšené vědce z celého světa, kteří v našem regionu již žijí a chtějí se poznat navzájem. A zároveň se dozvědět více o regionu, ve kterém pracují. Díky jejich zkušenostem můžeme lépe pomáhat dalším přijíždějícím vědcům.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s životem a prací v České republice?

Mexiko i Česká republika, zvláště pak střední Čechy, pro mne znamenají mnoho. Vnímám to ovšem tak, že tato země pro mne zatím udělala o hodně více, než já pro ni. Byla to doposud neuvěřitelná cesta: někdy dva kroky kupředu a jeden zpět, tak jak to v životě bývá. Ale doufám, že budu moci i nadále tvrdě pracovat a přispět tak svým podílem na vybudování silného regionálního inovačního systému.Děkuji a přejeme mnoho štěstí!