Merit

MENU

MERIT

Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology je mezinárodní program Středočeského inovačního centra spuštěný od 1.1.2023. Jeho cílem je přenos zahraničních znalostí a zkušeností do výzkumných center i firem Středočeského kraje a růst mezinárodní prestiže regionu.

Vybraných 30 talentovaných postdoktorandů z celého světa absolvuje pobyty ve středočeských výzkumných centrech, stáže ve firmách a zapojí se do vývoje a studia v pěti strategických inovačních oblastech Středočeského kraje.

Program je spolufinancován prestižním grantem Evropské komise HORIZON EUROPE.

Kdo se může přihlásit

Do programu MERIT se může přihlásit výzkumník, který dosáhl akademického titulu Ph.D. a má za sebou zahraniční vědeckou zkušenost (minimálně 2 roky ze 3 let předcházejících spuštění výzvy). Může jít o výzkumníka z kteréhokoli pracoviště na světě, tedy i o českého vědce působícího v zahraničí.

Záměrem programu MERIT je podporovat rovné příležitosti ve vědě a výzkumu. Stejné šance tak mají všichni uchazeči bez ohledu na pohlaví, věk, původ či jiné sociodemografické rozdíly. Kromě výše uvedených podmínek musí uchazeč poslat svoji přihlášku s popisem výzkumného projektu, který chce ve Středočeském kraji rozvíjet.

Oblasti výzkumu

MERIT podporuje výzkumné aktivity a vzdělávání vybraných výzkumníků v následujících aplikačních oblastech: biotechnologie a biomedicína, laserové technologie, kosmické technologie, udržitelná energie a materiály či digitalizace jako průřezová oblast. Tyto oblasti jsou v souladu s Regionální inovační strategií pro inteligentní specializaci (RIS3) a dalšími evropskými či globálními strategickými rámci. Vědci mohou otestovat výsledky svého výzkumného projektu ve špičkových vědeckých centrech, sbírat podněty z firem a přenášet je do akademického prostoru.

Partneři projektu

Do programu MERIT je zapojeno 15 středočeských výzkumných center. Patří mezi ně špičková pracoviště jako jsou laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Astronomický ústav AV ČR nebo několik ústavů biomedicínského a biotechnologického centra BIOCEV.

V konsorciu projektu je i dalších 36 partnerů, převážně firem nebo zahraničních univerzit z 11 zemí světa. Velké firmy zastupuje například automobilová společnost VALEO či vývojové centrum EATON zabývající se inteligentním řízením energie. Z malých a středně velkých je to třeba firma DEVINN působící v oblasti vodíkové mobility. Mezi zahraničními univerzitami najdeme například prestižní University of Washington.

Jak MERIT funguje

Financování

Program je z velké části financován grantem Evropské komise z programu HORIZON EUROPE, který získalo Středočeské inovační centrum. Dále pak z rozpočtu Středočeského kraje a z rozpočtů zapojených výzkumných center.

Organizace

Hlavním koordinátorem programu MERIT je Středočeské inovační centrum (SIC), které realizuje tento typ programu vědecké mobility jako teprve druhá instituce v historii České republiky. SIC řídí financování i celou organizaci programu a koordinuje výběr nevhodnějších kandidátů, kterým budou následně nabídnuty až 2,5leté zaměstnanecké kontrakty v zapojených výzkumných centrech. Výběrový proces, kariérní rozvoj nebo šíření výsledků vybraných výzkumníků jsou navrženy tak, aby odpovídaly současným trendům a principům, které ve výzkumu prosazuje Evropská unie.

Součástí programu budou i několikaměsíční stáže ve firmách, na zahraničních univerzitách či středních školách. Zároveň Středočeské inovační centrum připravilo pro účastníky programu vzdělávací akademii zaměřenou na soft skills, inovační dny či další networkingové akce. MERIT navazuje na již existující programy jako je Welcome Office, v jehož rámci SIC organizuje pravidelné meetupy pro zahraniční vědce.

Reference

„Úspěch našeho skvělého inovačního centra, které získalo mezinárodní grant na realizaci programu MERIT, považuji za přelomový. SIC byl čtvrtý nejúspěšnější ze 116 evropských žadatelů a druhým úspěšným příjemcem tohoto grantu v historii České republiky. Podpora tohoto jedinečného vzdělávacího, rozvojového a adaptačního programu (pro vědce a jejich rodiny) je pro vedení kraje samozřejmou povinností.

Podpora vědeckého výzkumu a inovací, využití vědeckých výsledků středočeským firmami a aplikace výsledků v běžném životě, to patří od počátku našeho působení v čele Středočeského kraje mezi priority.“

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Přínosy programu MERIT

Středočeské inovační centrum dlouhodobě usiluje o to, aby se ve Středočeském kraji usídlili špičkoví vědci ze zahraničí. „Program MERIT je mimořádnou příležitostí, jak můžeme zatraktivnit region Středních Čech z pohledu výzkumu a vývoje, a to v mezinárodním měřítku,” říká jeho hlavní koordinátorka Martina Vycudilíková. Zahraniční vědci budou mít možnost působit na špičkových pracovištích, která se zabývají například výzkumem rakoviny, celosvětově významným výzkumem Slunce nebo která pracují s nejsilnějšími lasery světa. „Očekáváme, že už v průběhu jejich pobytu ve Středočeském kraji vzniknou nové mezisektorové spolupráce s firmami nebo mezinárodní spolupráce s prestižními vědeckými pracovišti v zahraničí,” dodává Martina Vycudilíková.

Ambicí Středočeského inovačního centra je nabídnout výzkumníkům takovou podporu, aby se co nejvíce z nich trvale usídlilo ve Středních Čechách nebo aby se stali po svém návratu do zahraničí „ambasadory”, kteří zvýší renomé kraje i celé České republiky.

Navštivte webové stránky zaměřené na podporu výzkumu v ČR

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě