MENU

Výsledek Inovační platformy Municipality: SIC jako spojka mezi výzkumnými organizacemi a obcemi Středočeského kraje

17. a 18. 6. 2021 se v Mělníku v Hotelu Olympionik konala Inovační platforma Municipality. Jejím cílem bylo představit účastníkům činnosti SIC na poli transferu výsledků výzkumu do praxe a získávání podnětů z veřejné sféry pro výzkumné organizace. Například pro Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT, zaměřené na plánování veřejných prostranství.

První den konání zahájil vedoucí týmu regionální inovační strategie Jakub Pechlát, který představil činnost SIC. Zaměřil se především na vysvětlení úlohy SIC a na aktivity, kterými SIC míří na veřejný sektor. Následovala prezentace Michala Kuzmiče z UCEEB, který přítomným představil služby pro města a obce. Závěrečná prezentace Přemysla Růžičky, který má v SIC inovační platformu na starost, se věnovala systému spolupráce a rolím jednotlivých partnerů – SIC, výzkumných organizací a územních partnerů (místní akční skupiny, obce a města).

Každá prezentace byla koncipována tak, aby byl dostatek prostoru pro diskuzi. Mezi hlavní závěry z následné diskuze bylo zdůraznění, že SIC by měl v regionu plnit roli propojovatele a iniciátora. „Měl by být tím středním článkem, který propojí svět výzkumu a vývoje s praktickým světem. Disponuje znalostmi o výzkumných organizacích a jejich činnosti a chce rozvíjet kontakty s aktivními regionálními partnery,“ vysvětluje Jakub Pechlát a dodává: „Účastnici by také uvítali příklady dobré praxe ze zahraniční a pravidelné konzultační dny, které by mohly zefektivnit celý proces.“

Velký zájem byl také o téma transferu výsledků výzkumu do praxe. Přenos může mít několik podob a musí naplňovat určitá kritéria: využití metodik v praxi, spolupráce při řešení výzkumných projektů, zadání řešení výzkumné organizaci ze strany veřejné správy, konzultační činnost atd. Spolupráce by měla probíhat tam, kde neexistuje řešení dostupné na trhu. Na spolupráci musí být oboustranný zájem (výzkumný cíl a řešení pro veřejnou sféru).

Druhý den byl v režii Martiny Sýkorové a Michaely Malé (obě UCEEB), které přítomným představily službu ČVUT UCEEB zaměřenou na plánování veřejných prostranství. Prezentace byla zaměřena především na obsah a cenu služby. V podstatě se jedná o reálnou ukázku transferu výsledků výzkumu do praxe, neboť tato služba vznikla jako návazná činnost po ukončení výzkumného projektu „Atraktivní obec: Metodika plánování veřejných prostranství v digitálním věku“, který byl financován z programu Technologické agentury ČR.„Pro účastníky i prezentující šlo o perfektní příležitost, jak si navzájem sdělit svá očekávání a dojmy. Účastníci platformy se podrobně seznámili s představenou službou a naopak prezentující měli jedinečnou možnost získat zpětnou vazbu na svou službu. Již v průběhu platformy docházelo k vzájemnému předávání kontaktů. Jsem rád, že celá akce tak splnila svou úlohu, kdy se vlastně ověřil potenciál spolupráce mezi přítomnými partnery,“ shrnuje Přemysl Růžička.