Vše

MENU

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future – zaměření COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří inovativní firmy, které bojují s pandemií koronaviru. Resort vyhlásil druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Projektové záměry mohou firmy posílat do 15. května 2020.

Podmínky druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. dubna 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu The Country for the Future (dále jen „Program“), Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Plný text Programu schválený usnesením vlády ze dne 20. 5. 2019 č. 350 je zveřejněn na webu poskytovatele (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/novy-program-na-podporu-inovaci-the-country-for-the-future–246526/). Podpora bude poskytována na základě Nařízení Komise č.651/2014 (dále jen „GBER“) a na základě Nařízení č.1407/2013 (dále jen „De minimis“).

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační.

Tematické zaměření projektu musí odpovídat specifikaci uvedené v kapitole 2 zadávací dokumentace.

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

  • zahájení řešení v období od 4. 4. 2020 do 1. 9. 2020, s tím, že projekt nesmí být zahájen dříve než den po podání žádosti! (datum možného plánovaného zahájení a tím i termín rozhodný pro uznatelnost nákladů dle GBER se tak u jednotlivých žádostí může lišit, náklady podpořené v režimu de minimis mohou být spojeny i s přípravou projektové žádosti, tedy pouze tyto náklady jsou uznatelné i takové, které vzniknou před podáním žádosti),
  • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců,
  • ukončení řešení tedy nejpozději do 31. 8. 2023.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležející do kategorie malých a středních podniků dle Přílohy I GBER, který řeší projekt samostatně. Naplnění podmínky velikosti podniku může být kontrolováno ke dni podání žádosti o podporu a u úspěšných projektů pak znovu ke dni poskytnutí podpory.

Způsobilost podle §18 Zákona prokazuje uchazeč způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Společně s odbornými předpoklady k řešení projektu je povinen doložit i ekonomickou způsobilost k řešení projektu.

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže. Pro určení pořadí projektů bude rozhodující hodnocení radou podprogramu na podkladu minimálně dvou nezávislých oponentních posudků na základě následujících kritérií (podrobněji viz kapitola 4 dokumentace):

  • naplnění cílů Programu (posuzuje se vliv výsledků projektu na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče)…… max. 10 b.
  • přínos pro řešení tematického zaměření veřejné soutěže (posuzuje se, nakolik je řešení projektu zaměřeno na zavádění nových postupů a organizačních změn, která v různých ohledech napomáhají v boji proti šíření nakažlivých onemocnění typu koronaviru SARS-CoV-2 či obdobným zdravotním hrozbám, proti jejich následkům, negativnímu dopadu na zdraví obyvatel i na hospodářskou činnost apod.)…… max.20 b.
  • inovativnost řešení (zahrnuje jednak posouzení novosti výstupů projektu pro uchazeče, jednak srovnání parametrů inovovaného postupu nebo organizačních procesů s úrovní v ČR)…… max. 8 b.
  • technická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení (představuje komplexní posouzení kvality a srozumitelnosti projektu, vhodnosti navržených metod, zasazení aktivit projektu do inovačního procesu, kvality analýzy rizik atd.)…… max. 12 b.

Žádost o podporu projektu do veřejné soutěže podá uchazeč tak, že v soutěžní lhůtě zašle vyplněnou přihlášku do soutěže se všemi požadovanými přílohami (tj. především s Návrhem projektu; čestné prohlášení je součástí přihlášky) ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. Přihláška i povinné přílohy budou zpracované v zadaných formulářích zveřejněných u zadávací dokumentace této soutěže. Datová zpráva by měla mít v předmětu zprávy uvedeno „2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – program CFF“.

Jeden subjekt smí podat nejvýše dvě žádosti; každou zašle v samostatné datové zprávě.

Soutěžní lhůta, tedy lhůta pro podání žádostí, trvá od 3. 4. 2020 do 15. 5. 2020 do 23:59:59 hod. Rozhodující pro včasnost podání je okamžik doručení zprávy do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 16. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději dne 31. 8. 2020 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/).

Zdroj: mpo.cz

Kontakty a veškeré dokumenty k veřejné soutěži naleznete na webových stránkách MPO na odkazu ZDE.