Projekt vhodný pro:

Inovační platforma

Pomáháme s rozvojem Středočeského kraje

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji. Jejich cílem je posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými obory, sdílet projektové náměty i definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání. Účastníci Inovačních platforem se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, organizovaných ke konkrétním tématům.

 

Další setkání proběhne již 14. 11.

Na začátku roku 2017, během historicky první konference Smart Cities ve Středočeském kraji, jsme iniciovali založení pravidelných setkání zástupců středočeských měst a obcí, firem a expertů, nazvané Inovační platforma Smart Cities.

Jejím prostřednictvím propojujeme zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. Pomáháme sdílet příklady dobré praxe a zapojovat středočeská města a obce do přípravy „chytrých“ projektů a napomáháme při jejich realizaci. Díky tematickým seminářům a workshopům zvyšujeme informovanost regionu o možnostech finanční podpory na zavádění „chytrých“ řešení.

Prezentace výsledků šetření mezi obcemi Středočeského kraje k oblasti Smart Cities

 

INOVAČNÍ PLATFORMA LIFE SCIENCES se zaměřuje na vědu a inovační technologie ve službách zdraví.  Výzkumnou základnu na tomto poli ve Středočeském kraji tvoří trojice významných institucí:  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (FBMI) www.fbmi.cvut.cz, Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) http://www.biocev.eu/ a Národní ústav duševního zdraví v Klecanech (NÚDZ) http://www.nudz.cz/.

Hlavním tématem je transfer nejnovějších technologií do prevence nemocí – tzv. „chytré prevence“. Technologie pomáhají odhalit časné příznaky fyzických i duševních onemocnění a tím dochází k eliminaci pozdní medikace a hospitalizace.

Na druhém setkání IPLS, které proběhlo 21. června 2017 v sídle NÚDZ  v Klecanech, představil MUDr. Filip Španiel Ph.D. systém telemedicínských aplikací- mimo jiné již v praxi ústavu používaný systém ITAREPS, umožňující včasnou detekci příznaků u pacientů trpících duševními onemocněními.

Na tematiku  telemonitoringu  biomedicínských dat navázal Ing. Pavel Smrčka Ph.D. z FBMI, který se se svým týmem zaměřuje na sledování pacientů s diabetem a na sledování ohrožených seniorů.

O výzkumných aktivitách BIOCEV v oblasti preventivní medicíny, založených na využití nejnovějších technologií po vzoru  Digital Health Innovation Centre na Kalifornské univerzitě v SanFrancisku  http://centerfordigitalhealthinnovation.org/ pohovořil Mgr. Michal Schmoranz. Podotkl také, že je nutné vytvořit standardizaci, aby mohla být telemedicína plně využívána v běžné lékařské praxi.

Klíčovým úkolem SIC je být inovačním hybatelem, podporovat uvedení vědeckého výzkumu do praxe a tím učinit život lidí se zdravotními obtížemi , ale i bez nich, snesitelnějším, pohodlnějším… prostě „smart“

V úterý 31. května proběhl ve výzkumném centru BIOCEV seminář o inovačních trendech v potravinářství. Cílem bylo seznámit zástupce potravinářských firem ze Středočeského kraje s možnostmi praktického využití nových vědeckých poznatků pro výrobu zdravých potravin. V závěru akce byl položen základ první Inovační platformy pro potravinářský průmysl ve Středočeském kraji. Jejím cílem bude společná diskuze a hledání možností spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi v oblasti vývoje inovativních potravinářských výrobků.

 

Program akce

 

Další setkání proběhne 21. 11.

Vzdělání a proces vzdělávání na všech úrovních je klíčovým prvkem pro rozvoj a konkurenceschopnost. A právě efektivní rozvoj a dosažení lepší konkurenceschopnosti Středočeského kraje jsou hlavními cíli aktivit Středočeského inovačního centra. Za úkol si klade podporu kreativity a podnikavosti. Za tímto účelem SIC vytvořilo mimo jiné Platformu vzdělávání, kde se z celé široké problematiky vyprofilovaly pro potřeby Středočeského kraje dvě nejdůležitější linie:

  • Aktivní podpora polytechnického vzdělávání
  • Efektivní rozvoj spolupráce škol s firmami

Obě linie reflektují národní i regionální analýzu RIS3, stejně jako plány Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve SČK 2016-2020.

Mimo již uvedené důvody, je rovněž třeba vzít v potaz  demografický vývoj regionu: SČK se počtem obyvatel za posledních dvacet let rozrostl o 20%, průměrný věk občana je zde 40,8 roku. Dětská složka z celkového počtu obyvatel kraje pak tvoří 17 %. Z těchto údajů jasně vyplývá nutnost zaměření se na mladou populaci regionu. Na její vzdělávání a výchovu k zodpovědnosti za místo, kde vyrůstá, a kde jak doufáme, bude jednou aktivně ovlivňovat chod věcí.

Podívejte se na přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit vědeckovýzkumných institucí ve Středočeském kraji

Projekt SIC4KIDS je celokrajskou soutěží, organizovanou ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, který navazuje na koncept již fungujícího projektu Středočeského inovačního centra: SIC LAB – Od nápadu k podnikání.

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních a studenty středních škol Středočeského kraje. Jejím hlavním cílem je vytvoření projektu, kterým by účastníci soutěže mohli zlepšit život v místě školy, kterou navštěvují nebo obci, kde žijí, a získali tak zkušenost, že i oni mají zodpovědnost za své okolí, že i oni mohou být iniciátory změn k lepšímu. Dalším úkolem je posílení kreativity, tvůrčího a inovativního přístupu k řešení problémů, ale i podnikavosti a zdravé soutěživosti.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz