Projekt vhodný pro:

Inovační platforma

Pomáháme s rozvojem Středočeského kraje

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji. Jejich cílem je posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými obory, sdílet projektové náměty i definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání. Účastníci Inovačních platforem se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, organizovaných ke konkrétním tématům.

 

Na začátku roku 2017, během historicky první konference Smart Cities ve Středočeském kraji, jsme iniciovali založení pravidelných setkání zástupců středočeských měst a obcí, firem a expertů, nazvané Inovační platforma Smart Cities.

Jejím prostřednictvím propojujeme zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. Pomáháme sdílet příklady dobré praxe a zapojovat středočeská města a obce do přípravy „chytrých“ projektů a napomáháme při jejich realizaci. Díky tematickým seminářům a workshopům zvyšujeme informovanost regionu o možnostech finanční podpory na zavádění „chytrých“ řešení.

Prezentace výsledků šetření mezi obcemi Středočeského kraje k oblasti Smart Cities

 

INOVAČNÍ PLATFORMA LIFE SCIENCES se zaměřuje na vědu a inovační technologie ve službách zdraví.  Výzkumnou základnu na tomto poli ve Středočeském kraji tvoří trojice významných institucí:  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (FBMI) www.fbmi.cvut.cz, Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) http://www.biocev.eu/ a Národní ústav duševního zdraví v Klecanech (NÚDZ) http://www.nudz.cz/.

Hlavním tématem je transfer nejnovějších technologií do prevence nemocí – tzv. „chytré prevence“. Technologie pomáhají odhalit časné příznaky fyzických i duševních onemocnění a tím dochází k eliminaci pozdní medikace a hospitalizace.

Na druhém setkání IPLS, které proběhlo 21. června 2017 v sídle NÚDZ  v Klecanech, představil MUDr. Filip Španiel Ph.D. systém telemedicínských aplikací- mimo jiné již v praxi ústavu používaný systém ITAREPS, umožňující včasnou detekci příznaků u pacientů trpících duševními onemocněními.

Na tematiku  telemonitoringu  biomedicínských dat navázal Ing. Pavel Smrčka Ph.D. z FBMI, který se se svým týmem zaměřuje na sledování pacientů s diabetem a na sledování ohrožených seniorů.

O výzkumných aktivitách BIOCEV v oblasti preventivní medicíny, založených na využití nejnovějších technologií po vzoru  Digital Health Innovation Centre na Kalifornské univerzitě v SanFrancisku  http://centerfordigitalhealthinnovation.org/ pohovořil Mgr. Michal Schmoranz. Podotkl také, že je nutné vytvořit standardizaci, aby mohla být telemedicína plně využívána v běžné lékařské praxi.

Klíčovým úkolem SIC je být inovačním hybatelem, podporovat uvedení vědeckého výzkumu do praxe a tím učinit život lidí se zdravotními obtížemi , ale i bez nich, snesitelnějším, pohodlnějším… prostě „smart“

V úterý 31. května proběhl ve výzkumném centru BIOCEV seminář o inovačních trendech v potravinářství. Cílem bylo seznámit zástupce potravinářských firem ze Středočeského kraje s možnostmi praktického využití nových vědeckých poznatků pro výrobu zdravých potravin. V závěru akce byl položen základ první Inovační platformy pro potravinářský průmysl ve Středočeském kraji. Jejím cílem bude společná diskuze a hledání možností spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi v oblasti vývoje inovativních potravinářských výrobků.

 

Program akce

 

Vzdělání a proces vzdělávání na všech úrovních je klíčovým prvkem pro rozvoj a konkurenceschopnost. A právě efektivní rozvoj a dosažení lepší konkurenceschopnosti Středočeského kraje jsou hlavními cíli aktivit Středočeského inovačního centra. Za úkol si klade podporu kreativity a podnikavosti. Za tímto účelem SIC vytvořilo mimo jiné Platformu vzdělávání, kde se z celé široké problematiky vyprofilovaly pro potřeby Středočeského kraje dvě nejdůležitější linie:

  • Aktivní podpora polytechnického vzdělávání
  • Efektivní rozvoj spolupráce škol s firmami

Obě linie reflektují národní i regionální analýzu RIS3, stejně jako plány Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve SČK 2016-2020.

Mimo již uvedené důvody, je rovněž třeba vzít v potaz  demografický vývoj regionu: SČK se počtem obyvatel za posledních dvacet let rozrostl o 20%, průměrný věk občana je zde 40,8 roku. Dětská složka z celkového počtu obyvatel kraje pak tvoří 17 %. Z těchto údajů jasně vyplývá nutnost zaměření se na mladou populaci regionu. Na její vzdělávání a výchovu k zodpovědnosti za místo, kde vyrůstá, a kde jak doufáme, bude jednou aktivně ovlivňovat chod věcí.

Podívejte se na přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit vědeckovýzkumných institucí ve Středočeském kraji

Projekt SIC4KIDS je celokrajskou soutěží, organizovanou ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, který navazuje na koncept již fungujícího projektu Středočeského inovačního centra: SIC LAB – Od nápadu k podnikání.

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních a studenty středních škol Středočeského kraje. Jejím hlavním cílem je vytvoření projektu, kterým by účastníci soutěže mohli zlepšit život v místě školy, kterou navštěvují nebo obci, kde žijí, a získali tak zkušenost, že i oni mají zodpovědnost za své okolí, že i oni mohou být iniciátory změn k lepšímu. Dalším úkolem je posílení kreativity, tvůrčího a inovativního přístupu k řešení problémů, ale i podnikavosti a zdravé soutěživosti.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz