MENU

Na vouchery pro středočeské podnikatele půjde letos 12 milionů korun

Celkem 12 milionů korun vyčlenili krajští radní na podporu podnikatelů prostřednictvím voucherů. Pomáhat budou především ve fázi vývoje produktu nebo řešení, ověření tržní poptávky a vstupu na trh, respektive expanze. Každý podnikatel v rámci programu Středočeské podnikatelské vouchery 2021 může získat až jeden milion korun.

Vyhlašovatelem programu, který od roku 2021 sloučí a nahradí dosavadní programy Středočeské inovační vouchery a Kreativní vouchery Středočeského kraje, je spolek Středočeské inovační centrum. „Důvodem pro toto sloučení je především sjednocení cílové skupiny malých a středních podniků, eliminace rizik spjatých se vstupem na trh, větší flexibilita a uživatelská přívětivost nového programu a v konečném důsledku větší dopad poskytnuté podpory na ekonomiku Středočeského kraje,“ uvedl předseda správní rady SIC Věslav Michalik (STAN).

Středočeské podnikatelské vouchery 2021 podporují rozvoj malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji. „Vycházíme z dosavadních zkušeností z předchozích výzev, poptávky firem, nedostupnosti takového typu podpory ve stávajících veřejných programech a ze snahy dosáhnout co největšího dopadu na regionální ekonomiku. Smyslem programu je pomoci firmám zlepšit jejich schopnost přicházet s novými produkty na trh a budovat jejich vlastní inovační kapacity i ve spolupráci s externími experty. Předmětem podpory jsou aktivity s vysokou přidanou hodnotou jako vývoj, design, marketing apod. Jsme si vědomi, že aktivní, ambiciózní a úspěšné domácí malé a střední firmy jsou základem ekonomiky z hlediska jejího výkonu, zajištění pracovních míst a adaptability na změny,“ vysvětluje V. Michalik.

V předchozích dvou letech poskytoval Středočeský kraj na tento typ podpory 10 milionů korun ročně, přičemž tato částka byla letos navýšena na 12 milionů. Žadatel může během trvání jedné výzvy programu žádat opakovaně na různé fáze i pro různé své produkty nebo služby, avšak celková výše podpory pro jednoho žadatele nepřesáhne 1 mil. Kč. Míra podpory bude 50 % – 75 %. „Náš program však nechce konkurovat již existujícím národním programům, jakým jsou například Inovační vouchery financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“ dodává náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

Vouchery mohou podnikatelé čerpat ve dvou fázích. První z nich je vývoj řešení a prototypu a ověření tržní poptávky. „Cílem je vyvinout takový produkt nebo řešení, který řeší potřebu zákazníka, je ekonomicky životaschopný, a je v podobě, ve které ho mohou zákazníci vyzkoušet. Je důležité v této fázi také prokázat, že pro finální produkt existuje relevantní trh a zákazníci toto řešení chtějí,“ popisuje dále Jiří Snížek. Další fází je pak samotný vstup na trh a expanze. Zahrnuje přípravu strategie vstupu na trh a ověření, zda a jak lze produkt úspěšně uvést na trh a podpořit jeho zakoupení u zákazníků. Výstupem by v tomto případě měla být marketingová, komunikační a obchodní strategie, včetně podpory vlastního prodeje.

Hodnocení žádostí o Středočeské podnikatelské vouchery 2021 bude mít formální a věcnou část. Věcné hodnocení bude představovat vícekolové expertní posouzení firmy a předkládaného projektu tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu poskytované podpory. Projekty budou posuzovány komplexně z hlediska jejich aktuální předtržní nebo tržní fáze a po žadatelích bude vyžadováno splnění kroků a doložení výstupů z předchozích fází před postupem do další fáze. Při hodnocení bude dále posuzován stav a kondice firmy nebo připravenost, účelnost a přínos projektu.

Zdroj: Kr-stredocesky.cz