Věda v praxi obcí

MENU

Věda v praxi obcí

Věda v praxi obcí je nový program Středočeského kraje vyhlašovaný ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem. Poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje.

Jeho cílem je podpořit spolupráci mezi veřejným a výzkumným sektorem. Chceme vytvořit příklady dobré praxe, a to v co nejširší možné míře. Ambicí tohoto programu není nahrazovat nebo suplovat jakékoli dotační zdroje ať už národní nebo evropské. Tomu odpovídá i celková alokace 2 mil. Kč. 

Pro koho je program určen

Pro obce Středočeského kraje nebo jimi zřízené příspěvkové organizace či dobrovolné svazky.

Jak program funguje

 • Program je administrován Středočeským krajem a dotován z programu Smart Akcelerátor III.
 • Před podáním žádosti je nutné absolvovat dvoukolovou konzultaci se zaměstnancem SIC.
 • Detailní informace o tom, jak se může vaše obec do programu přihlásit, najdete v dokumentech výzvy (budou dostupné v den vyhlášení programu).

Co vám pomůžeme například vyřešit:

Energetika

 • Posouzení současného stavu obecních budov a technologií.
 • Zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky.
 • Zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky.
 • Příprava podkladů pro výběrová řízení.

Veřejná prostranství

 • Zpracování dokumentu koncepce rozvoje území
 • Stanovení regulativů.
 • Konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce.

Adaptace na klimatickou změnu

 • Studie a návrh opatření pro eliminaci nežádoucího jevu vodní eroze, zanášení a eutrofizace vodních nádrží.
 • Výpočet vodní bilance.
 • Model vodní a erozní bilance: terénní průzkum, zpracování podkladových dat modelu, jeho sestavení a výpočet.
 • Návrh opatření: projektová dokumentace na úrodni DUR. Výstupy: erozně odtokový model, projekt erozních opatření, součástí dat budou podklady pro další stupně přípravy záměru v digitální formě.
 • Sezónní monitoring kvality povrchové vody a sedimentu.

Vodohospodářství

 • Zpracování studie kapacity stávající ČOV.
 • Hydrogeologické posouzení lokality.
 • Studie proveditelnosti technického řešení.

Harmonogram programu

1. kolo

Program bude oficiálně vyhlášen 10. 5. 2024, příjem žádostí bude spuštěn 10. 6. 2024 a bude otevřen až do 28. 6. 2024


Kontaktujte nás
Kontaktujte mě