SMART AKCELERÁTOR III VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

MENU

Číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0002773

Doba realizace: od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026

Celkový rozpočet: 87 599 121,12 Kč

CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

Projekt přímo navazuje na předchozí Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji a pomáhá zajišťovat profesionální a efektivní realizaci Regionální inovační strategie Středočeského kraje (RIS3 strategie).

Soustředí se na všechny aspekty práce se strategií jako jsou navrhování, příprava a vyjednávání nových iniciativ, projektů a nástrojů, realizace pilotních projektů, marketingová podpora projektových aktivit a v neposlední řadě monitoring a evaluace aktivit i samotné strategie za účelem dalšího zefektivnění její realizace. Uvedené aktivity mají v konečném důsledku za cíl rozvoj krajského inovačního ekosystému, rozvoj jeho vnitřních i vnějších vazeb a posílení vzájemné interakce jeho aktérů.

Projekt se zaměřuje na kooperaci s různorodými cílovými skupinami. Především jde o práci s malými a středními firmami jako tvůrci ekonomického bohatství regionu, výzkumnými organizacemi jako tvůrci nových znalostí a také se zájemci o podnikání na počátku podnikatelské kariéry za účelem zvýšení dynamiky podnikatelského prostředí. Spolupracuje také s municipalitami a dalšími lokálními subjekty, které mohou na jedné straně pomáhat šířit povědomí o RIS3 strategii a na straně druhé mohou poskytovat podněty pro výzkumnou i podnikatelskou činnost v kraji.

Aktivity projektu realizuje jako příjemce Středočeský kraj (aktivita Řízení projektu a částečně aktivita Pilotní ověření) a jako partner projektu Středočeské inovační centrum (aktivity Základní tým, Vzdělávání, Mapování, Twinning, Pilotní ověření a Marketingová a komunikační strategie kraje).

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský a z finančních prostředků Středočeského kraje.