Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

MENU

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/118_055/0012942

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Celkový rozpočet: 67.827.045,08 Kč

Cíle a Aktivity projektu

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, a proto začal kraj prostřednictvím Středočeského inovačního centra s aktivní rozvoje inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

K tomu přispěl i první úspěšný projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji realizovaný v letech 2016 – 2019, na který se navazuje.

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem a připravovat nové intervence na podporu inovačního prostředí.

Realizací projektu bude pokračovat rozvoj klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

Aktivity projektu realizují Středočeský kraj (aktivita Asistence) a Středočeské inovační centrum (aktivity Základní tým, Vzdělávání, Mapování, Twinning, Pilotní ověření a Propagace).

Jednotlivé aktivity zahrnují práci s cílovými skupinami (firmy, municipality, výzkumné organizace), mapování inovačního prostředí, resp. potřeb cílových skupin, realizaci tří pilotních projektů, transfer zahraniční dobré praxe, dotační program „Asistence“ na přípravu projektových žádostí a propagaci inovačních aktivit a značky „Inovace v srdci – Středočeský kraj“ vzniklé v prvním projektu.

Dále je cílem na základě shromážděných znalostí a údajů zpracovat návrhy nových opatření a projektů a každoročně aktualizovat Akční plán RIS3 strategie Středočeského kraje.

Realizační tým je zároveň v úzkém kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které řeší agendu RIS3 strategie na národní úrovni, zejména ve vztahu k využití Evropských strukturálních a investičních fondů, ale také národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje.