Inovační platforma – Bariéry spolupráce výzkumu a firem

MENU

Napomáháme překonávat bariéry spolupráce výzkumných organizací, akademického sektoru a firem ve Středočeském kraji. 

Ve Středočeském kraji se nachází mnoho špičkových vědeckých pracovišť, stejně jako veliké množství inovativních firem. Založením a organizací platformy věnující se aktuálním bariérám spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky ve Středočeském kraji chce SIC přispět k nalézání nových cest efektivního překonávání probíraných bariér, vytváření vazeb mezi účastníky a rozvoji inovačního prostředí kraje. 

Chcete řešit aktuální témata a bariéry týkající se spolupráce akademického sektoru s malými a středními podniky ve Středočeském kraji?  

Platforma úzce spolupracuje s výzkumnými organizacemi, zachycuje problematiku a nachází řešení v příslušných oborech, přispívá vzdělávacími aktivitami a posiluje výměnu zkušeností. Cílem platformy je především usnadňovat spolupráci mezi těmito sektory, sdílet projektové náměty a posilovat vazby. 

  • Vybraná témata mají velká a otevřená data. Koordinační aktivity jsou následně zaměřeny na dosažení reálných výstupů 
  • cílem je realizace společných projektů a vznik nových intervencí 
  • účastníci mohou formulovat své zájmy, nacházet a dohodnout jednotlivé aktivity (např. nový směr veřejného výzkumu a na něm založený vývoj produktu pro využití nové příležitosti na trhu) inovační poptávka vychází ze společné diskuse podniků, výzkumníků a představitelů veřejné správy, jednotliví účastníci tak mohou formovat partnerství k uspokojení takto identifikovaných inovačních příležitostí 
  • Nedílnou součástí je formulace požadavků na veřejnou správu, aby realizovala takové změny či aktivity, které nově plánované projekty/intervence usnadním a organizací platformy věnující se aktuálním bariérám spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky ve Středočeském kraji chce SIC přispět k nalézání nových cest efektivního překonávání probíraných bariér, vytváření vazeb mezi účastníky a rozvoji inovačního prostředí kraje. 

Plánujeme pravidelná setkání 2x do roka. Každé setkání bude zaměřené na konkrétní vybrané podtéma a bude probíhat formou moderované skupinové diskuze a volné networkingové části. Pokud bude potřeba, bude zahrnuta i expertní přednášková část nebo workshop. 

Realizace platformy probíhá formou setkání zástupců výzkumných organizací a soukromých podniků ze Středočeského kraje za účasti relevantních zástupců veřejné správy. Každé setkání je tematicky orientováno na jednu z identifikovaných významných bariér spolupráce: 

  • Obecné bariéry spolupráce výzkumné organizace a aplikační sféry 
  • Právní vztahy mezi výzkumnou organizací a podnikem 
  • Financování společných projektů 
  • Problematika ochrany duševního vlastnictví 
  • Odměňování výzkumných pracovníků 

 

Další témata budou s vámi diskutována. První setkání platformy je plánované na červen 2023, bližší informace vám sdělíme včas.