Inovační platforma – Bariéry spolupráce výzkumu a firem

MENU

INOVAČNÍ KOMUNITA

Objevuje nové možnosti spolupráce výzkumných organizací a firem ve Středočeském kraji.

Ve Středočeském kraji se nachází mnoho špičkových vědeckých pracovišť, stejně jako veliké množství inovativních firem. Naše Inovační komunita nachází nové cesty spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky ve Středočeském kraji. Pomáhá překonávat bariéry, vytvářet nové vazby mezi účastníky a rozvíjet inovační ekosystém kraje. 

Co vám Inovační komunita přinese:  

Inovační komunita úzce spolupracuje s výzkumnými organizacemi, zachycuje problematiku a nachází řešení v příslušných oborech, přispívá vzdělávacími aktivitami a posiluje výměnu zkušeností. Cílem Inovační komunity je především usnadňovat spolupráci mezi těmito sektory, sdílet projektové náměty a posilovat vazby. Ve výsledku pak realizovat společné projekty a nové intervence. 

  • Účastníci mohou formulovat své zájmy, nacházet a dohodnout jednotlivé aktivity (např. nový směr veřejného výzkumu a na něm založený vývoj produktu pro využití nové příležitosti na trhu) inovační poptávka vychází ze společné diskuse podniků, výzkumníků a představitelů veřejné správy, jednotliví účastníci tak mohou formovat partnerství k uspokojení takto identifikovaných inovačních příležitostí.
  • Nedílnou součástí je formulace požadavků na veřejnou správu, aby realizovala takové změny či aktivity, které nově plánované projekty/intervence usnadním a organizací platformy věnující se aktuálním bariérám spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky ve Středočeském kraji chce SIC přispět k nalézání nových cest efektivního překonávání probíraných bariér, vytváření vazeb mezi účastníky a rozvoji inovačního prostředí kraje. 

Plánujeme pravidelná setkání 2x do roka. Každé setkání bude zaměřené na konkrétní vybrané podtéma a bude probíhat formou moderované skupinové diskuze a volné networkingové části. Pokud bude potřeba, bude zahrnuta i expertní přednášková část nebo workshop. 

Inovační komunita probíhá formou setkání zástupců výzkumných organizací a soukromých podniků ze Středočeského kraje za účasti relevantních zástupců veřejné správy. Každé setkání je tematicky orientováno na jednu z identifikovaných významných bariér spolupráce: 

  • Obecné bariéry spolupráce výzkumné organizace a aplikační sféry 
  • Právní vztahy mezi výzkumnou organizací a podnikem 
  • Financování společných projektů 
  • Problematika ochrany duševního vlastnictví 
  • Odměňování výzkumných pracovníků 

 

První setkání proběhlo v červnu 2023. Další témata vyjdou z diskuze s účastníky.