MENU

INOVAČNÍ PLATFORMA – DATA V INOVAČNÍM PROCESU A ROZVOJI

INOVAČNÍ PLATFORMA – DATA V INOVAČNÍM PROCESU A ROZVOJI

Malým a středním podnikům a výzkumným organizacím ze Středočeského kraje pomáháme, aby se při přípravě a realizaci inovačních a rozvojových projektů mohly rozhodovat podle kvalitních a relevantních dat.

Chcete se rozhodovat podle přesných a aktuálních dat a nespoléhat se jen na své dojmy a odhady?

Platforma spolupracuje se zástupci MSP a výzkumných organizací, zjišťuje jejich konkrétní cíle a potřeby a nachází použitelná řešení. Důležitou součástí je výměna zkušeností a vzdělávání účastníků. Cílem je zvýšit kompetence firem a V&V institucí ve strategickém rozhodování, akvizičním procesu a všech dalších oblastech, kde vám dostupná data o firmách a trhu umožní přijímat přesnější rozhodnutí.

JAK INOVAČNÍ PLATFORMA PROBÍHÁ:

Součástí platformy jsou 2 setkání v roce 2023. První setkání jsme věnovali edukaci účastníků a zmapování potřeb zúčastněných firem a organizací. Na setkání navazují individuální rozhovory s dalšími zástupci MSP a V&V, při kterých můžete konzultovat své konkrétní projekty, výběr a interpretaci dat či oborových informací. Pilotní projekty pak slouží k tomu, aby ověřily dodané výstupy a posílily schopnost SIC efektivně pomáhat. Zaměřujeme je například na výběr zákazníků pro akvizici, analýzu konkrétního subjektu před navázáním partnerství, průzkum trhu a konkurence či zpřístupnění obsahu oborových zpráv či analýz.

Na závěr roku plánujeme druhé setkání pracovní skupiny, kde by měly být představeny úspěšně ověřené postupy, včetně výběru vhodných nástrojů. Na základě uvedených aktivit a jejich výstupů vyhodnotíme splnění cílů platformy a navrhneme, s jakými propozicemi a očekáváními by měl vzniknout nový SIC program, který zaměříme na „datovou podporu“ inovativních a rozvojových projektů MSP a vědeckých organizací.


Kontaktujte nás
Kontaktujte mě