Inovační profil Středočeského kraje

MENU

Hospodářství kraje

Ekonomika ve Středočeském kraji dlouhodobě roste rychlejším tempem než je průměr v ostatních zemích EU28 a region patří k ekonomicky nejvyspělejším ve střední a východní Evropě.

Středočeský kraj dlouhodobě patří k ekonomicky nejvyspělejším regionům Česka. Úroveň ekonomické prosperity měřená jako HDP na obyvatele dosahuje 84 % průměru EU28. V porovnání s ostatními regiony zemí střední a východní Evropy patří Středočeský kraj k nejvyspělejším regionům.

HDP v krajích České republiky v roce 2017

Tempo růstu středočeské ekonomiky je dlouhodobě vyšší než národní i evropský průměr. Ekonomický růst dosahuje řádově vyšších hodnot než růst v ostatních zemích EU28 a je vyšší než ekonomický růst Německa. Ačkoliv se ekonomická výkonnost Česka jako celku od roku 2008 přibližuje k průměrné ekonomické výkonnosti EU28 výrazně pomaleji, než tomu bylo v předchozím období, ve Středočeském kraji až na výjimky krizových let 2009 a 2012–13 stále roste ekonomická úroveň a přibližuje se průměru států EU28.

Meziroční míra růstu HDP na obyvatele v letech 1996–2018

Ve středočeské ekonomice hrají důležitou roli zahraniční firmy, které v současnosti tvoří téměř 75 % výkonů a 50 % pracovních míst v podnikatelském segmentu. Důvodem pro tak silný příliv zahraničních firem byla především geografická poloha kraje v srdci Česka i Evropy a výrazný cenový rozdíl mezi východní a západní Evropou.

Tyto faktory v souvislosti s postupnou integrací ČR do EU a společného evropského trhu zvýšily atraktivitu kraje pro zahraniční firmy. Jejich příliv byl v minulosti hlavním faktorem úspěšné transformace a modernizace ekonomiky a umožnil nastartovat rychlý hospodářský růst již v období let 2002–2008.

V první fázi se jednalo především o zahraniční firmy, jejichž konkurenceschopnost byla založena na nízké ceně vstupů. Postupně se zde však začaly rozvíjet i sofistikovanější aktivity s vyšší přidanou hodnotou, jako je výzkum a vývoj. Tomuto vývoji napomohla zejména vysoce kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla a dlouhá tradice průmyslové výroby v regionu.

V neposlední řadě sehrává roli i geografická poloha a blízkost nejvyspělejších regionů EU. V posledních letech, po roce 2013, došlo ve Středočeském kraji k obnovení velmi rychlého hospodářského růstu a kraj opět patří k nejrychleji rostoucím regionům v EU28.

Střední Čechy – průmyslové srdce Evropy

Ve středočeské ekonomice existuje dlouhá historická tradice průmyslové výroby. Na rozdíl od většiny starých průmyslových regionů ovšem Středočeský kraj prošel významnou transformací průmyslové výroby, která se dnes opírá čím dál tím více o vývojové a výzkumné aktivity. Zpracovatelský průmysl ostatně hraje v regionální ekonomice zásadní roli i dnes.

Firmy působící v tomto odvětví se podílejí přes 40 % na výkonnosti krajské ekonomiky a vytvářejí více než 30 % pracovních míst. Význam průmyslu v krajském hospodářství v čase roste, na rozdíl od většiny ostatních států EU, a ve srovnání s ostatními regiony Evropy zde zpracovatelský průmysl dosahuje vysokého podílu na ekonomické výkonnosti.