MENU

Druhé setkání Národní expertní skupiny a zainteresovaných subjektů v rámci rozvoje Podunají

V pátek 3. listopadu 2017 se v prostorách SIC uskutečnilo již druhé setkání zainteresovaných subjektů v rámci dvou realizovaných mezinárodních projektů financovaných z programu nadnárodní spolupráce Interreg (Danube Transnational Programme), ve kterých participují jako partneři za ČR ELI Beamlines a SIC.

Jedná se o projekty RI2 Integrate a D-STIR. Na semináři byly prezentovány oba dva projekty a mimo jiné i dosavadní výstupy od počátku realizační fáze až po plánované aktivity provázející následující etapu projektů, tj. 1. pol. roku 2018. “Výsledky z obou projektů budou promítnuty do návrhu Strategie odpovědného výzkumu a inovací a budou sloužit pro vytvoření Průvodce veřejnými zakázkami v oblasti inovativních řešení v předobchodní fázi pro národní orgány. To může obcím, vědcům i firmám ve středočeskému regionu  přinést nebývalý rozvoj a evropskou konkurenceschopnost,” prohlásila v průběhu jednání Rut Bízková, ředitelka SIC.

V rámci projektu D-STIR se diskutovalo o možnostech praktické aplikace metody STIR a RRI (v malých, středních a velkých podnicích) v podmínkách ČR. Malé a střední podniky zpravidla nemají volnou kapacitu, aby implementovali RRI do obchodní strategie, kde aktuálním nejdůležitějším faktorem pro běžné zákazníky je nízká cena finálního produktu. Klíčovým postupem k posílení sociální odpovědnosti soukromého sektoru je zavedení efektivního zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací.  Tento postup by mohl zahrnovat hodnocení nejen nejnižší nabídkové ceny, ale také vyšší zaměření na hodnocení kvality a inovace během samotného výběrového řízení. Jiná situace je u zavádění RRI v prostředí velkých firem, které mají zpravidla zpracovanou strategii společenské zodpovědnosti a fungují tam další podpůrné nástroje např. firemní nadace.

Diskuse v průběhu semináře se poté přenesla na tématiku zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací. Byla přednesena historie inovativního zadávání od původního amerického konceptu PCP/SBIR, až po nejaktuálnější formy inovativního zadávání, zakotveného v české legislativě a řešeného v projektu Ri2intergrate, kterým je “inovační partnerství”. Seminář byl ukončen praktickou částí, která mapovala současné iniciativy SIC v této oblasti, kterou jsou společné platformy mezi SIC a výzkumnými organizacemi. Jedná se o navazující aktivitu související s aktualizací Programu rozvoje kraje. Touto aktivitou se rozumí vznik výzkumných platforem, které mají za cíl zlepšení kvality života v malých obcích prostřednictvím propojování výzkumných institucí multidisciplinárního zaměření při hledání nových inovativních řešení (energetika, odpady a CE, a chytrý region, voda, doprava)