MENU

Čtvrté zasedání „Regional Stakeholder Group“

Dne 15. 11. 2021 se v prostorách Impact Hubu Praha uskutečnilo v pořadí již čtvrté setkání expertní skupiny (Regional Stakeholder Group/ RSG) v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) spolufinancovaného v rámci programu Interreg Europe. Setkání se opět zúčastnila Mgr. Jana Skopalíková, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, která cirkulární ekonomiku kraje dlouhodobě podporuje.

Předmětem jednání bylo shrnutí dosavadního postupu v realizaci projektu, kde je Středočeské inovační centrum (SIC) jedním z členů projektového konsorcia, a zejména pak workshop k dosavadním výstupům cirkulárního skenu Středočeského kraje, jenž nyní pro SIC připravuje Institut Cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN).

Cílem projektu je společně najít vhodná řešení, která pomohou kraji při zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Cirkulární sken je koncipován jako participativní proces, na kterém se podílí konsorcium zainteresovaných stran, složené jak z krajské správy, tak ze zástupců municipalit, firem a dalších organizací se sídlem ve Středočeském kraji. Během předchozího workshopu na 3. setkání RSG byly vybrány 3 klíčové oblasti, na které se sken zaměří:

  • Nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO),
  • Uzavírání cyklů pro biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Role kraje v zavádění principů cirkulární ekonomiky.

Cílem tohoto workshopu byla diskuze s aktéry kraje nad možnými opatřeními a kroky, jak s vybranými oblastmi dále aktivně pracovat. Výstupy se následně promítnou do závěrů a doporučení finální zprávy, která bude poskytnuta Středočeskému kraji. Doporučení by se také měla stát jádrem akčního plánu, který má v projektu Color Circle vzniknout.