šipka
Více informací
SIC Banner

Inovační vouchery 2018

Aktuálně není vypsána žádná výzva o inovační vouchery.

 

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si příběhy inovačních voucherů v naší jedinečné publikaci – ZDE

 

Podprogram I. – poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí.

V současné chvíli se žádné semináře nepořádají.

Malé a střední firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí inovovat svůj produkt nebo službu ve spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací, mohou na svůj projekt získat dotaci (Středočeský inovační voucher) ve výši až 150 000 korun.

Cílem této podpory je stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou a podpořit inovační aktivity podniků pro posílení jejich konkurenceschopnosti.

Přínos vědeckovýzkumné sféry spočívá hlavně ve znalostech a jejich přenosu směrem k firmám. Ty se mohou plně soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá potřebné inovace, které firma nemůže zajistit vlastními silami.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Klikněte na obrázky a přečtěte si příběhy o úspěšné spolupráci podpořené díky Středočeským inovačním voucherům:
Spolupráce středočeských firem s výzkumnými institucemi si všimla také česká média. Přehled výstupů najdete v sekci Napsali o nás

2018

SIC ukončil další výzvu k předložení žádostí o Inovační voucher. Alokace činila 2 284 887 Kč a příjem žádostí trval od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018. Pomocí jednorázových dotací do výše 150 000 Kč podporuje SIC spolupráci středočeských malých a středních firem a výzkumných institucí.

Seznam firem, které úspěšně prošly hodnocením v rámci 3. výzvy programu Středočeské inovační vouchery.

Název projektu

Středočeské inovační vouchery
Stručný popis Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.
Cíl –    stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou
–    podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Financování Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.
Celková alokace finančních prostředků 2 284 887
Harmonogram      –    Příjem žádostí o poskytnutí voucheru: 1. 12. 2017 – 31. 1. 2018 (do 23:59 hod.)
–     Vyhodnocení žádostí a losování: únor 2018
–     Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: únor 2018
–     Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru: únor 2018
–     Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI: únor – duben 2018
–     Realizace spolupráce: únor – říjen 2018
Dokumenty k podání žádosti

Výzva – 3. kolo

01 Pravidla pro žadatele a příjemce

02 Nabídka poskytovatele služeb VaVaI.doc

03 Čestné prohlášení žadatele o voucher.doc

04 Smlouva o poskytnutí voucheru

05 Předávací protokol.doc

06 Žádost o proplacení dotace

07 Rozhodnutí o přiznání dotace


Často kladené otázky:

Otázka:
Jsou uznatelnými náklady v programu Středočeské inovační vouchery i poplatky za užitný vzor nebo ochranu duševního vlastnictví?

Odpověď:
Ne – pokud náklady za poplatky za užitný vzor nebo ochranu duševního vlastnictví vzniknou na straně žadatele.
Ano – v případě, že pro finální produkt, proces nebo službu je nutné zakoupit výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky a tento náklad/potřeba vznikne na straně poskytovatele služeb VaVaI.

2017

Do programu s celkovou alokací 5 mil. Kč, které poskytl Středočeský kraj, se přihlásilo celkem 30 žadatelů, kteří v součtu požadovali dotaci ve výši téměř 4 mil. korun. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru byla nakonec uzavřena s 25 příjemci. Ti si rozdělili částku téměř 3,2 mil. Kč.

Podpořeny byly především projekty z oblasti zemědělství (6 projektů), stavebnictví (4), strojírenství (3), dále do potravinářství, Life Sciences a ICT.

Předmětem spolupráce firem a vědců jsou nejčastěji služby, které není v silách žadatele zajistit jiným způsobem. Jedná se o testování a analýzy nových výrobků, optimalizaci konstrukčních parametrů, vývoje testů, provedení zkoušek, laboratorní a poloprovozní zkoušky nebo implementace metod do praxe.

Podnikatelé, kteří požádali o podporu prostřednictvím voucheru, nejvíce poptávali pomoc výzkumníků z Českého vysokého učení technického v Praze (6 projektů), dále z České zemědělské univerzity v Praze (5), Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (3), ve dvou projektech jde o spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po jednom projektu získaly firmy na spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem a s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY – Vyhodnocení druhé výzvy (2017)

Seznam firem, které úspěšně zrealizovali projekty ve 2. výzvě programu Středočeské inovační vouchery.

 

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

 

Název projektu Středočeské inovační vouchery
Stručný popis Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.
Cíl –    stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a vědeckovýzkumnou sférou
–    podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Financování Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.
Celková alokace finančních prostředků 5 000 000 Kč
Harmonogram      –     otevření výzvy k podávání žádostí: 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 do 23:59 hod
–     vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): květen 2017
–     schválení vylosovaných projektů vyhlašovatelem programu: květen 2017
–     podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: květen 2017
–     podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb VaVaI: květen – červenec 2017
–     realizace spolupráce: květen – prosinec 2017
Základní dokumenty

2016

První výzva v rámci Středočeských inovačních voucherů vzbudila mezi podnikateli velký zájem. Do projektu s celkovou alokací 5 000 000,- Kč, poskytnutých Středočeským krajem, se přihlásilo 97 žadatelů. 7 nejlépe hodnocených žádostí bylo přímo vybráno Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje a získalo dohromady přes 800 tis. Kč. Ze zbývajících 78 přihlášených projektů bylo formou losování za účasti notáře vybráno 34 firem, které si mezi sebou rozdělily částku 4.185.784,- Kč. Mezi podpořenými projekty bylo např. efektivní využití biomasy ve větších obcích a městech, monitorování procesu porušování skalního masivu nebo optimalizace výroby zdravotnických lůžek.

Středočeské inovační vouchery 2016 – vyhodnocení první výzvy

Spolupráce napříč Středočeským krajem podpořená díky Inovačním voucherům v roce 2016

Slovo zúčastněných

„Svůj program stále vylepšujeme vlastními silami, ale tohle byla naše první zkušenost se spoluprací s akademickou půdou. Nevěděli jsme předem, jak výzkum dopadne, proto bychom se do něj bez podpory pomocí středočeského inovačního voucheru nepustili, bylo by to pro nás příliš drahé a rizikové.“

Stanislav Krejčí
Diribet spol. s r. o.

„Zvyšování kvality námi vyráběných strojů se věnujeme kontinuálně, nicméně k takovému společnému výzkumu bychom se bez pomoci inovačního voucheru sami neodhodlali.“

Patrik Vook
vedoucí technického úseku divize Gumárenské stroje firmy Buzuluk

„Testovali jsme novou metodu sledování masivu, a to pomocí takzvané vybuzené polarizace, která umožní podívat se na dosud neznámé vlastnosti krystalických hornin. Používáme tyto studie ve spolupráci s vysokými školami jako materiál pro další strategické uvažování.“

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.
Jednatel, G Impuls Praha

„Náš samočistící nanonátěr po dobu minimálně deseti let z téměř devadesáti procent rozkládá všechny nečistoty, které na něj dopadnou. Čistí tím tedy i okolní vzduch od zdraví škodlivých molekul a mikroorganismů.“

Jan Procházka
ředitel, Advanced Materials – JTJ s.r.o.

„Výsledek našeho výzkumu, podpořený Středočeským inovačním voucherem, má velký potenciál stát se efektivní součástí technologií předúprav surovin, a to nejen při výrobě biopaliv.“

George Karráa
jednatel, LAVARIS s. r. o. – Výzkum a vývoj využití druhotných surovin

„Díky inovačnímu voucheru jsme snížili výrobní náklady a rozšířili trhy, na kterých nabízíme naše produkty.“

Zuzana Biniová
koordinátorka projektů Natural, spol. s r.o. – chovatelství skotu

Inovační voucher nám pomohl zvýšit zájem o naše produkty a vytvořit silnější postavení na trhu.

Jiří Ježek
Ředitel české firmy vyrábějící kování pro dřevostavby BOVA Březnice, spol. s r.o.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz