šipka
Více informací
SIC Banner
Projekt vhodný pro:

Inovační platforma

Pomáháme s rozvojem Středočeského kraje

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji. Jejich cílem je posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými obory, sdílet projektové náměty i definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání. Účastníci Inovačních platforem se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, organizovaných ke konkrétním tématům.

 

Na začátku roku 2017, během historicky první konference Smart Cities ve Středočeském kraji, jsme iniciovali založení pravidelných setkání zástupců středočeských měst a obcí, firem a expertů, nazvané Inovační platforma Smart Cities.

Jejím prostřednictvím propojujeme zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. Pomáháme sdílet příklady dobré praxe a zapojovat středočeská města a obce do přípravy „chytrých“ projektů a napomáháme při jejich realizaci. Díky tematickým seminářům a workshopům zvyšujeme informovanost regionu o možnostech finanční podpory na zavádění „chytrých“ řešení.

Prezentace výsledků šetření mezi obcemi Středočeského kraje k oblasti Smart Cities

 

Inovační platforma Social Life Sciences (IP SLS) si klade za cíl posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče a dlouhodobě tak přispívat k rozvoji a implementaci inovací této oblasti ve Středočeském kraji. Zároveň chceme přinášet inovační řešení v technologické, procesní, organizační i legislativní rovině.

Díky zapojení odborníků z univerzit a výzkumných center, pojišťoven, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, zástupců SČK a měst, pacientů, investorů a dalších inovativních zájmových sdružení a subjektů má za cíl prosazovat své vize a  potřeby a zajišťovat informovanost a diskuzi o nejnovějších tématech v oboru integrované péče.

Koordinátorem platformy je SIC.

IP SLS se zaměřuje na vědu a inovační technologie ve službách zdraví.  Výzkumnou základnu na tomto poli ve Středočeském kraji tvoří trojice významných institucí:  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (FBMI) www.fbmi.cvut.cz, Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) http://www.biocev.eu/ a Národní ústav duševního zdraví v Klecanech (NÚDZ) http://www.nudz.cz/.

Aktuality

Dne 19. 6. 2018 proběhl v prostoru SIC „kick off“ platformy Social Life Science s tématem Inovace ve službách domácí péče.

Cílem úvodního setkání bylo představit problematiku integrované péče, její slabá místa, problémy, výzvy, možnosti řešení a zapojit účastníky do nového inovačního ekosystému a ovlivnit jeho směrování v oblasti integrované zdravotní a sociální péče. Na setkání dorazili poskytovatelé a subjekty ze zdravotní péče, sociální péče, zástupci technologických řešení, výzkumníci, zástupci pojišťoven, odborníci z výzkumu a další relevantní subjekty.

Díky tomu se jak již v průběhu samotných prezentací, tak v závěrečném programu u kulatých stolů rozvíjela velice přínosná diskuse o potřebnosti platformy, identifikaci nejpalčivějších problémů integrované péče, sdílení infomací v rámci platformy, spolupráci s výzkumem či soblastí a služeb, do kterých je nutné přinést inovativní řešení.

Po úvodním slovu vystoupil RNDr. Jiří Schlanger, který představil význam společenských inovací na pomezí zdravotních a sociálních systémů. Taktéž se dotkl problematice orgánů zajišťujících tento systém. Poté vystoupil MUDR. Zdeněk Kalvach CSc., který rozvinul diskusi na téma trendů v poskytování podpory seniorům s využitím a bez využití nových technologií. Ing. Vít Janovský poté představil technologie v oblasti služeb domácí péče, jejich možnosti a praktické příklady. V oblasti procesních inovací ukázal postupy zavádění inovací na úrovni měst.

Posledním vystupujícím byl Ing. Jiří Potůček, CSc. ze společnosti Mediware, který prezentoval aktuálně dokončený projekt důstojného stáří, praktické zkušenosti ze zahraničního integrovaného systému či zkušenosti ze zavádění moderních asistenčních technologií.

V závěru proběhly interaktivní diskusní aktivity ve skupinách ukulatých stolů, která se týkala nosných témat platformy, která bude platforma řešit.
Další informace k platformě budou brzy aktualizovány.

Těšíme se na spoluprací!

Na druhém setkání IP SLS, které proběhlo 21. června 2017 v sídle NÚDZ  v Klecanech, představil MUDr. Filip Španiel Ph.D. systém telemedicínských aplikací- mimo jiné již v praxi ústavu používaný systém ITAREPS, umožňující včasnou detekci příznaků u pacientů trpících duševními onemocněními.

Hlavním tématem byl transfer nejnovějších technologií do prevence nemocí – tzv. „chytré prevence“. Technologie pomáhají odhalit časné příznaky fyzických i duševních onemocnění a tím dochází k eliminaci pozdní medikace a hospitalizace.

Na tematiku  telemonitoringu  biomedicínských dat navázal Ing. Pavel Smrčka Ph.D. z FBMI, který se se svým týmem zaměřuje na sledování pacientů s diabetem a na sledování ohrožených seniorů.

O výzkumných aktivitách BIOCEV v oblasti preventivní medicíny, založených na využití nejnovějších technologií po vzoru  Digital Health Innovation Centre na Kalifornské univerzitě v SanFrancisku  http://centerfordigitalhealthinnovation.org/ pohovořil Mgr. Michal Schmoranz. Podotkl také, že je nutné vytvořit standardizaci, aby mohla být telemedicína plně využívána v běžné lékařské praxi.

Klíčovým úkolem SIC je být inovačním hybatelem, podporovat uvedení vědeckého výzkumu do praxe a tím učinit život lidí se zdravotními obtížemi , ale i bez nich, snesitelnějším, pohodlnějším… prostě „smart“

Platforma Smart Food – Chytré potraviny je určena pro všechny podniky působící v oblasti potravinářského odvětví, ať už jako koncoví výrobci či dodavatelé. Zejména se zaměřujeme na mikropodniky, drobné živnostníky, malé a střední firmy.

Klíčovým cílem platformy je přinášet nová inovativní řešení do oblasti potravin a přenášet inovativní poznatky od českých a zahraničních expertů z R&D do praxe. Inovační platforma je místem setkání výzkumných organizací, jednotlivých výzkumníků, firem, spotřebitelů a orgánů veřejné správy. Díky tomu sledujeme aktuální trendy a tvoříme  základ pro šíření inovací, rozvoji byznysu a získání unikátních kompetitivních výhod z inovační platformy.

Součástí platformy jsou i podpůrné aktivity jako například dotační tituly, inovační výzkum, možnosti získání podpory pro technologické a produktové inovace či možnosti získání zahraničních partnerů.

V úterý 31. května proběhl ve výzkumném centru BIOCEV seminář o inovačních trendech v potravinářství. Cílem bylo seznámit zástupce potravinářských firem ze Středočeského kraje s možnostmi praktického využití nových vědeckých poznatků pro výrobu zdravých potravin. V závěru akce byl položen základ první Inovační platformy pro potravinářský průmysl ve Středočeském kraji. Jejím cílem bude společná diskuze a hledání možností spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi v oblasti vývoje inovativních potravinářských výrobků.

Aktuality

Setkání platformy 26.4.2018 bylo zaměřeno na téma Nutriční kvalita potravin a bezpečnost z pohledu inovací včetně legislativy. Jednalo se interaktivní seminář zaměřený na praktické příklady.

Účastníci dopředu zaslali otázky, které je zajímají, s jakými problémy se potýkají ve svém podnikání či oboru a co by chtěli řešit. Tyto otázky byly předem zaslány expertů z Ústavu, aby si na ně mohli připravit odpovědi a setkání tak mělo pro účastníky maximální přínos. Největší zájem a nejvíce otázek na výzkumníky směřoval na téma bio produktů, požadavků na kvalitu potravin, procesní kontaminanty, novinky v potravinářské legislativě, technologické novinky a inovace, expirační doba potravin, trendy ve výživě či nutriční hodnoty potravin. Tomu následně i odpovídaly prezentace a jejich témata.

Za VŠCHT Praha vystoupil tým a představil tyto témata:

 • Doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. – Představení Ústavu analýzy potravin a výživy či klíčové oblasti našeho výzkumu
 • Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – Procesní kontaminanty a rizika související s kontaminací potravin – současný stav
 • Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. – Legislativa v oblasti kvality potravin
 • Doc. Ing. Jan Pánek, CSc. – Trendy ve výživě
 • Doc. Dr. Ing. Marek Doležal – Kvalita potravin z hlediska složení

Dále vystoupili :

 • Ing. Naďa Koníčková z technologického centra AV ČR – H2020 potravinové zabezpečení, zemědělství, rybářství, lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika a další možnosti podpory
 • Mgr. Radka Havová za Enterprise Europe Network – Projekt  Enterprise Europe Network
 • MVDr. Ing. Třísková z Ministerstva zemědělství – Aktuální informace z oblasti potravinářské výroby a legislativy

VÝBĚR PREZENTACÍ

 

Program akce

 

Vzdělání a proces vzdělávání na všech úrovních je klíčovým prvkem pro rozvoj a konkurenceschopnost. A právě efektivní rozvoj a dosažení lepší konkurenceschopnosti Středočeského kraje jsou hlavními cíli aktivit Středočeského inovačního centra. Za úkol si klade podporu kreativity a podnikavosti. Za tímto účelem SIC vytvořilo mimo jiné Platformu vzdělávání, kde se z celé široké problematiky vyprofilovaly pro potřeby Středočeského kraje dvě nejdůležitější linie:

 • Aktivní podpora polytechnického vzdělávání
 • Efektivní rozvoj spolupráce škol s firmami

Obě linie reflektují národní i regionální analýzu RIS3, stejně jako plány Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve SČK 2016-2020.

Mimo již uvedené důvody, je rovněž třeba vzít v potaz  demografický vývoj regionu: SČK se počtem obyvatel za posledních dvacet let rozrostl o 20%, průměrný věk občana je zde 40,8 roku. Dětská složka z celkového počtu obyvatel kraje pak tvoří 17 %. Z těchto údajů jasně vyplývá nutnost zaměření se na mladou populaci regionu. Na její vzdělávání a výchovu k zodpovědnosti za místo, kde vyrůstá, a kde jak doufáme, bude jednou aktivně ovlivňovat chod věcí.

Podívejte se na přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit vědeckovýzkumných institucí ve Středočeském kraji

Projekt SIC4KIDS je celokrajskou soutěží, organizovanou ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, který navazuje na koncept již fungujícího projektu Středočeského inovačního centra: SIC LAB – Od nápadu k podnikání.

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních a studenty středních škol Středočeského kraje. Jejím hlavním cílem je vytvoření projektu, kterým by účastníci soutěže mohli zlepšit život v místě školy, kterou navštěvují nebo obci, kde žijí, a získali tak zkušenost, že i oni mají zodpovědnost za své okolí, že i oni mohou být iniciátory změn k lepšímu. Dalším úkolem je posílení kreativity, tvůrčího a inovativního přístupu k řešení problémů, ale i podnikavosti a zdravé soutěživosti.

Inovační platforma „Aliance pro vodu ve Středočeském kraji“ je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy.
 
Klíčovým cílem platformy je přinášet inovativní řešení do oblasti vodního hospodářství a přenášet poznatky od expertů z R&D do praxe. Platforma umožňuje sledování aktuálních trendů, šíření inovací a zejména získání unikátních kompetitivních výhod. Platforma si klade za úkol řešení problematiky vody a vodního hospodářství na území Středočeského kraje.
 
Tato problematika je prioritou Krajského úřadu Středočeského kraje, přičemž byly stanoveny tyto klíčové osy:
 • zlepšení vodohospodářské infrastruktury ve městech a na venkově
 • sucho
 • povodně
Chcete se zapojit do platformy? Kontaktujte našeho experta na vodohospodářství: Jarmil Vyčítal, +420 601 214 942, vycital@s-ic.cz nebo koordinátorku činnosti platformy: Tereza Vogeltanzová, +420 601 214 945, vogeltanzova@s-ic.cz  
 
Designed by Freepik
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz