šipka
Více informací
SIC Banner

Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

Akronym:                             SmAcc

Číslo projektu:                   CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000752

Doba realizace:                 od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2019

Celkový rozpočet:            56.913.318,39 Kč

 

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, přesto donedávna postrádal účinný nástroj, který by se intenzivně věnoval podpoře výzkumu, vývoje, inovací a souvisejícího vzdělávání. V současnosti však v této oblasti dochází k dynamickým změnám – projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji zásadním způsobem podpoří rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem. Projekt systémově navazuje na dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami v oblasti naplňování regionální inovační strategie a strategie inteligentní specializace Středočeského kraje. Realizací projektu dojde k podpoře rozvoje klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

Jednotlivé aktivity projektu Smart Akcelerátor realizuje Středočeský kraj spolu se SICem od března roku 2016. Zaměřují se na:

  • prohlubování spolupráce akademického a podnikového sektoru
  • přenos nových poznatků do praxe
  • popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách v kraji
  • a na podporu podnikavosti u absolventů středních a vysokých škol.

Součástí projektu je také navázání spolupráce s inovačními centry ve vyspělých zemích se snahou o využití jejich poznatků pro středočeské inovační prostředí. K dosažení cílů bude v rámci projektu využíváno marketingových a analytických nástrojů, budou iniciovány vzdělávací kurzy, navazována a prohlubována zahraniční spolupráce s partnery působícími v inovační oblasti.

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje.

 

 

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz