MENU

Zasedání Inovační platformy pro oblast Smart Cities na téma odpady a cirkulární ekonomika

V úterý 14.11. se ve Středočeském inovačním centru v Dolních Břežanech setkali zástupci municipalit v rámci Inovační platformy pro oblast Smart Cities/ Chytrý venkov ve Středočeském kraji a diskutovali téma odpadů a cirkulární ekonomiky.

Jako příklad dobré praxe byla paní starostkou Dagmar Zajíčkovou představena kompostárna v obci Struhařov.  „Za 2 roky jsme dospěli k tomu, že bioodpadu je mnohem víc, než jsme očekávali, teď bychom potřebovali kompostárnu rozšířit a zvětšit i vozový park. Když to zhodnotím, tak se nám povedlo navázat spolupráci s okolními obcemi, obce opravdu kooperují a potom jsme se následně přesunuli i do dalších oblastí odpadového hospodářství, kdy řešíme ty systémy svozů a další spolupráci. To je velký benefit,“ míní paní starostka.

Dále pan starosta Milan Kazda prezentoval výhody bioplynové stanice v Kněžicích, které nosí titul energeticky soběstačná obec, a byl představen inteligentní systém nakládání s komunálními odpady jihomoravské obce Šitbořice, která s tímto projektem získala v letošním roce ocenění E.ON ENERGY GLOBE AWARD . Problematiku nakládání s komunálními odpady v kontextu cirkulární ekonomiky uvedla Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Živě se diskutovala i ekonomická stránka svozu odpadů, role obcí jako původců odpadu, nové trendy v oblasti odpadového hospodářství a vodohospodářství a také možnosti zapojení obcí do pilotních projektů na území Středočeského kraje.

Ředitelka SIC Rut Bízková představila první výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na území Středočeského kraje ve spolupráci s Místními akčními skupinami, konkrétně výstupy týkající se odpadového hospodářství, a dále informovala o zpracovávání Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kterým byl SIC pověřen, a navazujících aktivitách výzkumných platforem, které řeší palčivá témata identifikovaná v rámci zpracovávání rozvojové strategie.  „Zabýváme se několika oblastmi. Je to jednak nakládání s odpadními vodami, nakládání s odpady a za třetí je to lokální energetika, to jsou ta nejbližší témata, na kterých pracujeme,“ dodala ředitelka SIC Rut Bízková.

Zdroj foto: https://www.energyglobe.cz/hlasovani/-a100247