data-srcset
MENU

Třetí zasedání „Regional Stakeholder Group“

Za účasti Mgr. Jany Skopalíkové, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, proběhlo dne 29. 7. 2021 v pořadí již třetí setkání expertní skupiny (Regional Stakeholder Group/ RSG). Jednalo se o aktivitu realizovanou v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) spolufinancovaného v rámci programu Interreg Europe. Projekt je zaměřen sdílení příkladů dobré praxe a osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a lokálními municipalitami v oblasti cirkulární ekonomiky.

Zatímco předchozí dvě setkání byla zaměřena zejména na navazování spolupráce zainteresovaných subjektů a hledání příkladů dobré praxe, třetí setkání již bylo zaměřeno velmi konkrétně, a to na přípravu Cirkulárního skenu Středočeského kraje. Zpracovatelem skenu je Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. (INCIEN).

Cílem skenu je získat ucelený přehled o Středočeském kraji z pohledu významu jednotlivých sektorů na produkci HDP, tvorbě pracovních míst a emisích CO2, doplněný o analýzu materiálových toků. Tento přehled pak poslouží k identifikaci relevantních opatření z množiny osvědčených postupů a jejich prioritizace podle jejich využitelnosti v kraji. Výsledek této práce bude sloužit jako východisko pro tvorbu akčního plánu pro cirkulární ekonomiku ve Středočeském kraji.

Třetí setkání bylo koncipováno jako workshop, který vedla společnost INCIEN jakožto zpracovatel skenu. Jednotliví účastníci byli rozděleni do pracovních skupin tak, aby v každé byly zastoupeny všechny sektory (obce, Středočeský kraj, odborníci na cirkulární ekonomiku). Vzájemně se diskutovalo, jaké jsou největší problémy regionu, kde lze spatřovat možnosti řešení a jaké kroky je dále potřeba podniknout. Výstupy diskuze budou jedním z významných vstupů v rámci přípravy cirkulárního skenu.

Další setkání je plánováno v návaznosti na postup přípravy cirkulárního skenu na podzim 2021.