Příběhy

 data-srcset
MENU

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

O INSTITUCI

Výzkumný ústav Silva Taroucy (VÚKOZ) je multioborovým výzkumným ústavem s devadesátiletou historií. K jeho činnosti patří studium dlouhodobého vývoje a změn využívání krajiny, identifikace přírodních a kulturně-historických hodnot kulturní krajiny i památek zahradního umění, hodnocení míry fragmentace krajiny a výzkum přirozených temperátních lesů. Ústav také sleduje kvalitu složek životního prostředí pomocí vybraných bioindikátorů. Zabývá se krajinnou patologií a výzkumem škodlivých činitelů neprodukčních rostlin, studiem zeleně urbánního prostoru, optimalizací technologií pěstování rostlin s důrazem na výživu rostlin, biotechnologií a šlechtěním nebo výzkumem biomasy pro energetické využití. Uživateli výsledků VÚKOZ jsou jak instituce veřejné správy, tak státní i soukromé podniky.

PŘÍBĚH

Z řeckých slov „dendron“ (strom, dřevina) a „logos“ (slovo, rozum, přen. nauka) je odvozen název Dendrologické zahrady – pracoviště VÚKOZ, kde jsou na 72 ha veřejnosti zpřístupněny významné sbírky dřevin. Již od počátku 20. století jsou zde postupně soustřeďovány rozsáhlé kolekce rododendronů, růží, okrasných jabloní, šeříků, tavolníků, sakur či borovic. Součástí sbírek jsou i výsledky průhonického šlechtění, zejména rododendronů, růží, vajgélií a mochen. V posledních deseti letech se pozornost věnuje i genofondu endemických dřevin ČR a památných stromů. V současnosti jsou zakládány referenční plochy pro studium dřevin tolerantních k suchu a vysokým teplotám.

PRO VEŘEJNOST

  • Sezónní výstavy rostlin
  • Tematické komentované exkurze
  • Výukové programy – pro MŠ a ZŠ
  • Odborné exkurze – pro SŠ a VŠ
  • Odborné semináře a workshopy

Adresa: www.vukoz.cz, www.dendrologickazahrada.cz