šipka
Více informací
SIC Banner

RIS3 strategie

Hlavní nástroj pro nastartování inovačního ekosystému a rozvoj konkurenceschopnosti založené na znalostech

Strategie inteligentní specializace (Smart Specialisation Strategy – tzv. RIS3) stanovuje důležité oblasti pro rozvoj regionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území. Zároveň slouží k efektivnímu financování aktivit (z evropských, národních a regionálních zdrojů), které mají vést ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, a to především posílením výzkumných a inovačních kapacit ve vytyčených perspektivních oblastech ekonomiky.

V případě ČR je takovým strategickým dokumentem Národní RIS3 Strategie. V každém regionu se realizuje prostřednictvím krajských RIS3 strategií, které zohledňují specifika místního inovačního ekosystému i specializace hospodářství a zpřesňují prioritní oblasti stanovené na národní úrovni.

RIS3 Strategie Středočeského kraje

Představuje základní strategický dokument pro realizaci politiky na podporu rozvoje kraje směrem k vyspělému hospodářství založenému na využívání a rozvíjení hospodářské a znalostní specializace a reflektování potřeb a výzev, kterým region bude čelit. To by mělo být do budoucna založeno zejména na inovacích všeho druhu a ve všech společenských oblastech, pokročilých technologiích a službách, výrobě s vysokou přidanou hodnotou, kvalifikovaných a kreativních lidech a prosperujících a ambiciózních malých a středních firmách.

RIS3 strategie Středočeského kraje

Akční plán RIS3 strategie pro období 2017-2018

Akční plán v PDF dokumentu

Akční plán představuje soubor projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat kraj prostřednictvím Středočeského inovačního centra (SIC) a dalších projektů ostatních subjektů aktivně působících v regionálním inovačním ekosystému (výzkumné organizace, vzdělávací subjekty, firmy, municipality) v letech 2017–2018. Společným znakem projektů je jejich vazba na stanovené prioritní oblasti a strategické cíle schválené krajské RIS3. Tento dokument má sloužit k zajištění implementace RIS3 strategie, přenášení jejích záměrů do praxe a naplňování ve strategii vytyčených cílů.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz