šipka
Více informací
SIC Banner

Program rozvoje kraje

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024

Strategický dokument plní nejen roli základního střednědobého programu podpory regionálního rozvoje kraje, ale zastřešuje vizi Středočeského kraje jako regionu budoucnosti, a to ideálně v časovém horizontu do 2030.

Podoba strategického dokumentu se zaměřuje na tři základní okruhy témat, a to společenské a technologické megatrendy, jejichž reflektování je v souladu s vizí Středočeského kraje, závazky České republiky vůči světovým organizacím a Evropské unii, národní legislativu a národní strategické dokumenty, a přirozeně stanovuje vlastní potenciál Středočeského kraje na základě analýzy současného stavu.

Středočeské inovační centrum usiluje při zpracovávání tohoto strategického dokumentu nejen o co nejširší využití dostupných dat, ale také o získávání informací na nejnižší možné úrovni území kraje, kterou představují základní sídelní jednotky. Tato unikátní data jsou poskytována Místními akčními skupinami (MAS) a společně s dalšími zdroji informací umožní neustálou aktualizaci tohoto dokumentu. Znalost velmi podrobných údajů je základním předpokladem pro návrhy řešení stávajících problémů v celém územním obvodu Středočeského kraje.

Navazující aktivitou související s aktualizací Programu rozvoje kraje, která vychází z jednoho z hlavních úkolů Středočeského inovačního centra, kterým je hledání nových inovativních řešení, je vznik výzkumných platforem. Činnost těchto platforem, které mají podobu odborné podpory při hledání nových řešení problémů definovaných při zpracovávání analytické části Programu rozvoje kraje, má potenciál nejen pomoci zajistit vysokou životní úroveň ve městech i ve venkovských oblastech Středočeského kraje, ale ve středně či dlouhodobém horizontu přispět k rozvoji malých a středních podniků, a posílit konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz