šipka
Více informací
SIC Banner

Region

Kraj budoucnosti

Středočeský kraj je největším krajem Česka, žije zde 1,3 milionu obyvatel a tvoří 11 % rozlohy země. Středočeský kraj má výhodnou polohu v okolí Hlavního města Prahy, které je přirozeným ekonomickým, politickým a obchodním centrem země. Mezi Prahou a Středočeským krajem existuje silná provázanost a kooperace v obchodní, průmyslové i výzkumné oblasti. Středočeský kraj těží z kvalitní a vzdělané pracovní síly, hluboké průmyslové tradice a dobrého dopravního napojení na páteřní evropské komunikace. Právě tyto faktory výrazně přispívají k růstu regionální konkurenceschopnosti.

Středočeský kraj má i strategicky výhodnou polohu v srdci Evropy. Nachází se ve středu země, která je součástí Evropské unie, největšího společného trhu vyspělých zemí na světě, čítajícího více než 500 milionů lidí a tvořícího téměř 25 % světového HDP.

Díky velmi dobré dopravní infrastruktuře je kraj silně integrován do evropského prostoru. Silniční nákladní dopravou je možné během 24 hodin obsloužit zhruba 400 milionů zákazníků ve více než 20 zemích EU. Letecky je z Prahy do 3 hodin dostupná každá země Evropy. Nachází se zde i řada multimediálních překladišť, která jsou napojena na hlavní evropské říční i železniční koridory. Středočeský kraj je také místem, kde se velmi rychle rozvíjí moderní výzkumné aktivity v řadě vědních oblastí od biotechnologií, optiky, fotoniky a jaderných technologií, přes vývoj pokročilých materiálů, strojírenství a automobilový průmysl, až po výzkum v humanitních oborech jako je psychiatrie a péče o duševní zdraví.

Ekonomika

Středočeský kraj dlouhodobě patří k ekonomicky nejvyspělejším regionům Česka. Úroveň ekonomické prosperity měřená jako HDP na obyvatele dosahuje 81 % průměru EU28. V porovnání s ostatními regiony zemí střední a východní Evropy patří Středočeský kraj k nejvyspělejším regionům.

Tempo růstu středočeské ekonomiky je dlouhodobě vyšší než národní i evropský průměr. Ekonomický růst dosahuje řádově vyšších hodnot než růst v ostatních zemích EU28 a je vyšší než ekonomický růst Německa. Ačkoliv se ekonomická výkonnost Česka jako celku od roku 2008 přibližuje k průměrné ekonomické výkonnosti EU28 výrazně pomaleji než tomu bylo v předchozím období, ve Středočeském kraji až na výjimky krizových let 2009 a 2012-13 stále roste ekonomická úroveň a přibližuje se průměru států EU28.

Ve středočeské ekonomice hrají důležitou roli zahraniční firmy, které v současnosti tvoří téměř 75 % výkonů a 50 % pracovních míst v podnikatelském segmentu. Důvodem pro tak silný příliv zahraničních firem byla především geografická poloha kraje v srdci Česka i Evropy a výrazný cenový rozdíl mezi východní a západní Evropou. Tyto faktory v souvislosti s postupnou integrací ČR do EU a společného evropského trhu zvýšily atraktivitu kraje pro zahraniční firmy. Jejich příliv byl v minulosti hlavním faktorem úspěšné transformace a modernizace ekonomiky a umožnil nastartovat rychlý hospodářský růst již v období let 2002–2008. V první fázi se jednalo především o zahraniční firmy, jejichž konkurenceschopnost byla založena na nízké ceně vstupů. Postupně se zde však začaly rozvíjet i sofistikovanější aktivity s vyšší přidanou hodnotou jako je výzkum a vývoj. Tomuto vývoji napomohla zejména vysoce kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla a dlouhá tradice průmyslové výroby v regionu. V neposlední řadě sehrává roli i geografická poloha a blízkost Německa s ekonomicky nejrozvinutějšími regiony EU s jednou z nejvyšších úrovní HDP na obyvatele.

V posledních letech, po roce 2013, došlo ve Středočeském kraji k obnovení velmi rychlého hospodářského růstu a kraj opět patří k nejrychleji rostoucím regionům v EU28.

Kvalifikovaná pracovní síla

Vzdělaní, kreativní a podnikaví lidé jsou esenciální součástí a podmínkou pro rozvoj regionálního inovačního a podnikatelského prostředí.

Vzdělaní a odborně kompetentní lidé dostupní na trhu práce se stávají „strategickou surovinou“ pro ekonomiku 21. století. Je to právě kreativita, talent a vzdělání, které jsou primární podmínkou budoucího ekonomického rozvoje. Středočeský kraj tuto „strategickou surovinu“ rozvíjí a investorům nabízí kultivované prostředí. Kvalifikovaná pracovní síla, k níž patří řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci, se v regionu koncentruje zejména v okolí Prahy. Disponibilní lidé na trhu práce, poptávající tyto pracovní pozice, tvoří v obcích v blízkém okolí Prahy i více než 50 % všech uchazečů o zaměstnání. To svědčí o vysoké kvalifikaci lidí v těchto lokalitách.

V zázemí Prahy se procesem suburbanizace v posled ních 20 letech koncentroval silný podíl mladých, vzdělaných lidí s vysokým lidským a sociálním kapitálem. To nese rozvojový potenciál především ve vztahu k aktivitám výzkumu, vývoje a inovací. Mladí, vzdělaní a kreativní lidé zde tvoří značnou část populace.

Zvýšená koncentrace vysoce kvalifikované pracovní síly je i v některých regionálních centrech a v jejich okolí. Typickým příkladem je Mladá Boleslav, Poděbrady, Benešov a další. Přestože koncentrace kvalifikovaných lidí v těchto městech nedosahuje tak vysoké úrovně jako v suburbánní zóně v okolí Prahy, stala se tato města a jejich okolí velmi atraktivními pro investice do odvětví zpracovatelského průmyslu, která potřebují kvalifikované pracovníky.

Jsou to především tyto části Středočeského kraje, kde je potenciál pro rozvoj ekonomických aktivit s vysokou přidanou hod notou založených na inovacích a výzkumu nejvyšší. Nicméně díky rozvoji kvalitní dopravní a datové infrastruktury lze předpokládat, že se budou zlepšovat rozvojové podmínky i v ostatních částech Stře dočeského kraje.

Více ke vzdělávání ve Středočeském kraji naleznete ve Statistické ročence ČSU za rok 2016

Výzkum a vývoj

Inovační ekosystém Středočeského kraje je charakteristický vysokým podílem výdajů firem na výzkumné a vývojové (VaV) aktivity v regionu. Firemní sektor tvoří téměř 85 % všech výdajů na VaV realizovaných v kraji. Pro porovnání v celém Česku je to pouze 55 %. Důvodem je velký význam průmyslu v hospodářství kraje a poměrně rozsáhlé aktivity VaV některých velkých firem působících v regionu. Celkový objem investic do VaV v kraji přepočtený k HDP dosahuje téměř 2 %, což je na úrovni průměru celé ČR. V případě znalostí intenzity pouze v podnikovém sektoru dosahuje Středočeský kraj nadprůměrných hodnot (1,6 % oproti 1,1 % v ČR). Firmy v kraji tedy v porovnání s ostatními regiony Česka investují poměrně významné finanční prostředky do VaV aktivit, což vytváří potenciál pro inovace. V posledních letech roste ve Středočeském kraji také kapacita veřejných výzkumných organizací, a to zejména v souvislosti s novými výzkumnými centry, která v regionu vznikla. Svým zaměřením na základní i aplikovaný výzkum je jejich potenciál nejen pro středočeskou ekonomiku velice významný. V současnosti dochází ke zintenzivnění propojení jejich aktivit, výzkumných projektů i kapacit s průmyslovou sférou. Zároveň nová výzkumná pracoviště dostávají Středočeský kraj na světovou mapu excelentního výzkumu.

Firmy ve Středočeském kraji investují poměrně intenzivně do výzkumných a vývojových aktivit a tvoří hlavní pilíř regionální inovačního ekosystému.

Středočeský kraj tvoří společně s Prahou vzájemně úzce propojený celek. Silné jsou i vazby v inovačním ekosystému, a to zejména mezi firemním sektorem ve Středočeském kraji a výzkumnými organizacemi v Praze. Středočeský kraj a Praha dohromady koncentrují téměř 50 % veškerých VaV kapacit v celém Česku, v případě veřejných VaV aktivit je to dokonce 58 %. Proto je tu velký potenciál pro rozvoj ekonomických aktivit a inovací založených na výzkumu a vzájemné spolupráci firemního a akademického sektoru. V posledních letech dochází na území kraje k výraznému rozvoji podpůrné infrastruktury pro vznik a šíření inovací, jejíž součástí je i Středočeské inovační centrum (SIC). Pomoc při akceleraci projektů spolupráce mezi středočeskými inovačními firmami a akademickou sférou nabízí SIC pomocí svých programů. Jedním z nich jsou i Středočeské inovační vouchery, které úspěšně usnadňují vzájemné propojení firemní a výzkumné sféry při společných pilotních projektech.

Výzkumná centra

Ve Středočeském kraji je široká síť do různých vědních oblastí zaměřených výzkumných organizací a center, která jsou relevantními partnery firmám pro jejich výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Inovační infrastruktury

V regionu nabízí své služby řada podpůrných subjektů vytvářejících příznivé prostředí pro podnikatelské aktivity založené na inovacích a moderních technologiích.

Použité informace vycházejí z Atlasu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz