Startup vouchery

MENU

Aktuální výzva

Stručný popis:

Tento podprogram je zaměřen na podporu středočeských firem se stářím do 5 let, které mají inovativní produkt, jsou zaměřeny na rozvoj nových a inovativních technologických řešení a mají růstový potenciál do budoucna.

Cíl:

Cílem Podprogramu II. je podpořit rozvoj firem (startupů) ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt[1], jsou zaměřeny na rozvoj nových a inovativních technologických řešení a mají růstový potenciál do budoucna.

Financování:

Inovační voucher v rámci Podprogramu II. je účelová dotace s:

minimální výší podpory: 50.000 Kč

maximální výší podpory: 300.000 Kč

maximální mírou podpory: max. 85 % z uznatelných nákladů

Příjemce voucheru obdrží bankovním převodem na účet dotaci ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % maximální částky dotace (záloha) bude na účet Příjemce voucheru převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Zbytek dotace, tzn. 2. splátka, bude na účet Příjemce voucheru převedena do 30 dnů od zaslání rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu Poskytovatelem dotace Příjemci voucheru.

Alokace finančních prostředků v podprogramu II.: 1.000.000 Kč

Výzva: Průběžná

[1] Minimální vývojová fáze TRL 4, dle Úrovně technologické připravenosti (TRL)

FAQ – 5. výzva programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram II.

 • CO JE INOVAČNÍ VOUCHER A K ČEMU SLOUŽÍ?
  Středočeské inovační vouchery jsou programem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského kraje s výzkumnými organizacemi z České republiky, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podniku na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí. V rámci Podprogramu II. se jedná i o pořízení či nákup vybavení či služeb.
 • PROČ MÁ START-UP VYUŽÍT SLUŽEB POSKYTOVATELŮ SLUŽEB VAV?
  Středočeské inovační centrum ví, že mladé firmy s globálními ambicemi potřebují do začátku pro svůj úspěch finanční prostředky určené pro svůj vlastní rozvoj. To je jeden z hlavních důvodů, proč přišlo Středočeské inovační centrum s unikátním podprogramem Středočeských inovačních voucherů pro start-upy.
 • KDO POSKYTUJE INOVAČNÍ VOUCHERY?
  Poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum, spolek. Finanční prostředky poskytl Středočeský kraj.
 • JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ DOTACE?
  Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 85 % z celkových uznatelných nákladů).
 • KDY OBDRŽÍM PŘISLÍBENOU DOTACI?
  Příjemce obdrží bankovním převodem na účet dotaci ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % maximální částky dotace bude na účet Příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Zbytek dotace, tzn. 2. splátka, bude na účet Příjemce převedena po předložení Žádosti o proplacení dotace v Podprogramu II. a to do 30 dnů od schválení Poskytovatelem dotace.
 • CO JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?
  Uznatelnými náklady jsou náklady, které Příjemce inovačního voucheru uhradí Poskytovateli služeb výzkumu a vývoje, se kterým uzavřel Smlouvu o poskytnutí inovačních služeb, nebo dodavateli na základě uhrazené faktury. Uznatelnými náklady jsou investiční a neinvestiční náklady vynaložené na nákup či pořízení služeb a vybavení. Výčet možných uznatelných nákladů je uveden ve Výzvě.
 • JE DPH UZNATELNÝM NÁKLADEM?
  Daň z přidané hodnoty (DPH), vztahující se k uznatelným nákladům, je uznatelným nákladem pouze v případě, že Příjemce inovačního voucheru není plátcem DPH.
 • KDY MŮŽE PODNIK ZAHÁJIT REALIZACI PROJEKTU?
  Realizace spolupráce může začít prakticky okamžitě po předložení Žádosti Poskytovateli dotace, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení Žádosti není Středočeské inovační centrum povinno tuto dotaci uznat a proplatit. Podnik na sebe tedy bere určité riziko.
 • CO SE STANE, KDYŽ PODNIK NEDOLOŽÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
  Středočeské inovační centrum uplatní sankci dle Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II.
 • KDO VŠECHNO BUDE MÍT PŘÍSTUP K MÉ ŽÁDOSTI?
  Pověření pracovníci Středočeského inovačního centra. Všechny dokumenty jsou vedeny po předložení Žádosti jako důvěrné.
 • CO JE TO ÚROVEŇ TECHNOLOGICKÉ PŘIPRAVENOSTI TRL?
Úrovně technologické připravenosti (TRL)
TRL 0 Nápad Neověřený koncept, neproběhlo žádné testování
TRL 1 Základní výzkum Popsání nějakého jevu na základní úrovni
TRL 2 Technologická formulace Vypracování technologického záměru
TRL 3 Aplikovaný výzkum Experimentální ověření schůdnosti záměru
TRL 4 Prototyp malého rozsahu Ověření záměru na laboratorní úrovni
TRL 5 Prototyp velkého rozsahu Ověření technologie na úrovni laboratorního prototypu v modelovém prostředí
TRL 6 Prototypový systém Funkce technologie prokázána ve skutečném prostředí
TRL 7 Vzorový systém Provoz technologie ve skutečných souvislostech a prostředí
TRL 8 První komerční systém Kompletní systém připravený pro výrobu
TRL 9 Plné komerční nasazení Technologie dostupná zákazníkům