MENU

PRŮMYSL 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.

Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím – a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci – je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Hlavní cíle, aktivity, sturkturu a další informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO CENTRA PRŮMYSLU 4.0

Středočeské inovační centrum je jedním z osmi hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0

Díky tomu může zprostředkovat svým partnerům z oblasti průmyslu i VaVaI mimořádný přístup k akcím a aktivitám NCP 4.0. Mezi nimi např. účast na odborných akcích, propagaci technologií a případových studií nebo networkingu.

Katalog kompetencí českých technických univerzit zjednoduší firmám spolupráci v oblasti průmyslu 4.0

Národní centrum průmyslu 4.0 a české technické univerzity zmapovaly svůj výzkumný potenciál a připravily katalog znalostí, technologií a projektů v oblasti průmyslu 4.0, který zejména firmám umožní lepší orientaci v nabídce výzkumných kapacit a témat a usnadní přístup ke spolupráci s danými institucemi.

Web projektu - NÁRODNÍ CENTRUM PRŮMYSLU 4.0

Seznam jednotlivých témat – technologií:

1. Big Data analýzy
2. IoT (Internet věcí) pro průmyslové aplikace
3. Automatické řízení
4. Kolaborativní roboti, coboti
5. Mobilní roboti, AGV, autonomní řízení
6. Robotika
7. Digitální dvojčata
8. Kyberneticko-fyzikální systémy
9. Modelování
10. Inteligentní výrobní stroje
11. Rozhraní robot-člověk
12. Rozhraní robot-stroj
13. Strojové učení a umělá inteligence
14. Strojové vnímání
15. Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity)
16. Systémová bezpečnost
17. Prediktivní údržba, Condition-based Monitoring, Diagnostika
18. Plánování a rozvrhování, optimalizace
19. Výrobní procesy, aditivní výroba
20. Testbed – s návazností na společný testbed
21. Virtuální a rozšířená realita
22. Ostatní / Speciality

Seznam zapojených vysokých škol:

České vysoké učení technické v Praze
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita Plzeň