šipka
Více informací
SIC Banner
Projekt vhodný pro:

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.


Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím – a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci – je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Hlavní cíle, aktivity, sturkturu a další informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO CENTRA PRŮMYSLU 4.0

Středočeské inovační centrum je jedním z osmi hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0
NCP 4.0. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

Zdroj: NCP 4.0 a SIC

SIC patří mezi osm hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0. Díky tomu může zprostředkovat svým partnerům z oblasti průmyslu i VaVaI mimořádný přístup k akcím a aktivitám NCP 4.0. Mezi nimi např. účast na odborných akcích, propagaci technologií a případových studií nebo networkingu. 

Katalog kompetencí českých technických univerzit zjednoduší firmám spolupráci v oblasti průmyslu 4.0

Národní centrum průmyslu 4.0 a české technické univerzity zmapovaly svůj výzkumný potenciál a připravily katalog znalostí, technologií a projektů v oblasti průmyslu 4.0, který zejména firmám umožní lepší orientaci v nabídce výzkumných kapacit a témat a usnadní přístup ke spolupráci s danými institucemi.

 „V praxi se často setkáváme s tím, že firmy neví, na koho se s konkrétním výzkumem či tématem obrátit. Společně jsme tedy v rámci partnerství v Národním centru průmyslu 4.0 vytvořili katalog, který může sloužit firmám i dalším zájemcům o spolupráci“, popisuje motivaci ke vzniku katalogu vedoucí Centra Ing. Roman Holý, Ph.D.

Katalog je rozčleněn na 22 kapitol, které reflektují nejčastější výzkumná témata, jako například analýza velkých dat, prediktivní údržba nebo digitální dvojče, a zároveň poskytuje informace o tom, která univerzita se této oblasti věnuje, jaké služby nabízí a jaké jsou jejích praktické výsledky v této oblasti.

Na přípravě katalogu, který má více než 120 stran, spolupracovali partneři Národního centra průmyslu 4.0, kterými jsou České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita Plzeň a Technická univerzita v Liberci.

Katalog je k dispozici v elektronické podobě v Národním centru průmyslu 4.0.

Seznam jednotlivých témat – technologií:

1.

Big Data analýzy

2.

IoT (Internet věcí) pro průmyslové aplikace

3.

Automatické řízení

4.

Kolaborativní roboti, coboti

5.

Mobilní roboti, AGV, autonomní řízení

6.

Robotika

7.

Digitální dvojčata

8.

Kyberneticko-fyzikální systémy

9.

Modelování

10.

Inteligentní výrobní stroje

11.

Rozhraní robot-člověk

12.

Rozhraní robot-stroj

13.

Strojové učení a umělá inteligence

14.

Strojové vnímání

15.

Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity)

16.

Systémová bezpečnost

17.

Prediktivní údržba, Condition-based Monitoring, Diagnostika

18.

Plánování a rozvrhování, optimalizace

19.

Výrobní procesy, aditivní výroba

20.

Testbed – s návazností na společný testbed

21.

Virtuální a rozšířená realita

22.

Ostatní / Speciality

Seznam zapojených vysokých škol:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická univerzita v Liberci
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Západočeská univerzita Plzeň

SIC se zúčastnilo Dne otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

30. 5. 2018 znovu otevřel Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 CIIRC ČVUT dveře firmám i veřejnosti. 

Živý vstup ze Studia 6 České televize můžete shlédnout zde v čase 0:50

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožnuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby.

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) má za cíl především šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Více ZDE

Kontaktní osoby

Luboš Lichtenberk

RIS3 analytik

+420 775 742 446 | lichtenberk@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz