Inovační vouchery

Předešlé ročníky

 data-srcset
MENU

2019

SIC ukončil další výzvu k předložení žádostí o Inovační voucher.

2018

SIC ukončil další výzvu k předložení žádostí o Inovační voucher. Alokace činila 2 284 887 Kč a příjem žádostí trval od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018. Pomocí jednorázových dotací do výše 150 000 Kč podporuje SIC spolupráci středočeských malých a středních firem a výzkumných institucí.

Seznam firem, které úspěšně prošly hodnocením v rámci 3. výzvy programu Středočeské inovační vouchery.

Název projektu: Středočeské inovační vouchery

Stručný popis: Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.

Cíl: stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou – podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti

Financování: Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.

Celková alokace finančních prostředků: 2 284 887 Kč

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o poskytnutí voucheru: 1. 12. 2017 – 31. 1. 2018 (do 23:59 hod.)
 • Vyhodnocení žádostí a losování: únor 2018
 • Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: únor 2018
 • Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru: únor 2018
 • Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI: únor – duben 2018
 • Realizace spolupráce: únor – říjen 2018

Často kladené otázky:

Otázka:
Jsou uznatelnými náklady v programu Středočeské inovační vouchery i poplatky za užitný vzor nebo ochranu duševního vlastnictví?

Odpověď:
Ne – pokud náklady za poplatky za užitný vzor nebo ochranu duševního vlastnictví vzniknou na straně žadatele.
Ano – v případě, že pro finální produkt, proces nebo službu je nutné zakoupit výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky a tento náklad/potřeba vznikne na straně poskytovatele služeb VaVaI.

2017

Do programu s celkovou alokací 5 mil. Kč, které poskytl Středočeský kraj, se přihlásilo celkem 30 žadatelů, kteří v součtu požadovali dotaci ve výši téměř 4 mil. korun. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru byla nakonec uzavřena s 25 příjemci. Ti si rozdělili částku téměř 3,2 mil. Kč.

Podpořeny byly především projekty z oblasti zemědělství (6 projektů), stavebnictví (4), strojírenství (3), dále do potravinářství, Life Sciences a ICT.

Předmětem spolupráce firem a vědců jsou nejčastěji služby, které není v silách žadatele zajistit jiným způsobem. Jedná se o testování a analýzy nových výrobků, optimalizaci konstrukčních parametrů, vývoje testů, provedení zkoušek, laboratorní a poloprovozní zkoušky nebo implementace metod do praxe.

Podnikatelé, kteří požádali o podporu prostřednictvím voucheru, nejvíce poptávali pomoc výzkumníků z Českého vysokého učení technického v Praze (6 projektů), dále z České zemědělské univerzity v Praze (5), Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (3), ve dvou projektech jde o spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po jednom projektu získaly firmy na spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem a s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY – Vyhodnocení druhé výzvy (2017)

Seznam firem, které úspěšně zrealizovali projekty ve 2. výzvě programu Středočeské inovační vouchery.

Název projektu: Středočeské inovační vouchery

Stručný popis: Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.

Cíl: stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a vědeckovýzkumnou sférou – podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Financování: Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.

Celková alokace finančních prostředků: 5 000 000 Kč

Harmonogram:

 • otevření výzvy k podávání žádostí: 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 do 23:59 hod.
 • vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): květen 2017
 • schválení vylosovaných projektů vyhlašovatelem programu: květen 2017
 • podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: květen 2017
 • podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb VaVaI: květen – červenec 2017
 • realizace spolupráce: květen – prosinec 2017

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

2016

První výzva v rámci Středočeských inovačních voucherů vzbudila mezi podnikateli velký zájem. Do projektu s celkovou alokací 5 000 000,- Kč, poskytnutých Středočeským krajem, se přihlásilo 97 žadatelů. 7 nejlépe hodnocených žádostí bylo přímo vybráno Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje a získalo dohromady přes 800 tis. Kč. Ze zbývajících 78 přihlášených projektů bylo formou losování za účasti notáře vybráno 34 firem, které si mezi sebou rozdělily částku 4.185.784,- Kč. Mezi podpořenými projekty bylo např. efektivní využití biomasy ve větších obcích a městech, monitorování procesu porušování skalního masivu nebo optimalizace výroby zdravotnických lůžek.

Středočeské inovační vouchery 2016 – vyhodnocení první výzvy

Spolupráce napříč Středočeským krajem podpořená díky Inovačním voucherům v roce 2016