Inovační vouchery

PODPROGRAM II.

MENU

Podprogram II. – start-upy

Stručný popis: Podprogram II. poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku s historií do 3 let na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí a zároveň na podporu jejich rozvoje prostřednictvím investičních a neinvestičních nákladů vynaložených na nákup či pořízení jiných služeb nebo vybavení.

Cíl: Cílem Podprogramu II. je podpořit rozvoj firem ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt[1], jsou zaměřeny na rozvoj nových a inovativních technologických řešení a mají růstový potenciál do budoucna. Dále je cílem Podprogramu II. podpořit transfer znalostí a rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.[2]

Financování: Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů). Podmínkou je, aby minimální výše nákupu služeb od výzkumné organizace byla ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů.

Příjemce obdrží bankovním převodem na účet dotaci ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % maximální částky dotace bude na účet Příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Zbytek dotace, tzn. 2. splátka, bude na účet Příjemce převedena po předložení Žádosti o proplacení dotace v Podprogramu II. a to do 30 dnů od schválení Poskytovatelem dotace.

Celková alokace finančních prostředků: 1.000.000 Kč

Výzva: Průběžná

Vyhodnocení žádostí: průběžné

Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: průběžně (vždy za období 1. – 15. daného kalendářního měsíce a 15. – konec měsíce)

Příjemce je povinen na vyzvání žadatele informovat Poskytovatele dotace o průběhu realizace projektu.


[1] Minimální vývojová fáze TRL 4, dle Úrovně technologické připravenosti (TRL)

FAQ – 4. výzva programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram II.

 • CO JE INOVAČNÍ VOUCHER A K ČEMU SLOUŽÍ?
  Podprogram II. podporuje rozvoj firem ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt[1], jsou zaměřeny na rozvoj nových a inovativních technologických řešení a mají růstový potenciál do budoucna. Dále je cílem Podprogramu II. podpořit transfer znalostí a rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.[2][1] Minimální vývojová fáze TRL 4, dle Úrovně technologické připravenosti (TRL)
  [2] Transfer znalostí, resp. služby v oblasti výzkumu a vývoje (VaV), je pro účely

  Podprogramu II. definován jako přenos poznatků, které jsou pro podnik nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

 • PROČ MÁ START-UP VYUŽÍT SLUŽEB POSKYTOVATELŮ SLUŽEB VAV?
  Středočeské inovační centrum ví, že mladé firmy s globálními ambicemi potřebují pro svůj úspěch nejen finanční prostředky určené pro svůj vlastní rozvoj, ale i služby výzkumných organizací. To je jeden z hlavních důvodů, proč přišlo Středočeské inovační centrum s unikátním podprogramem Středočeských inovačních voucherů pro strat-upy.
 • KDO POSKYTUJE INOVAČNÍ VOUCHERY?
  Poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum, spolek. Finanční prostředky poskytl Středočeský kraj.
 • JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ DOTACE?
  Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů).
 • KDY OBDRŽÍM PŘISLÍBENOU DOTACI?
  Příjemce obdrží bankovním převodem na účet dotaci ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % maximální částky dotace bude na účet Příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Zbytek dotace, tzn. 2. splátka, bude na účet Příjemce převedena po předložení Žádosti o proplacení dotace v Podprogramu II. a to do 30 dnů od schválení Poskytovatelem dotace.
 • CO JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?
  Uznatelnými náklady jsou náklady, které Příjemce inovačního voucheru uhradí Poskytovateli služeb výzkumu a vývoje, se kterým uzavřel Smlouvu o poskytnutí inovačních služeb, nebo dodavateli na základě uhrazené faktury. Uznatelnými náklady jsou investiční a neinvestiční náklady vynaložené na nákup či pořízení služeb a vybavení. Výčet možných uznatelných nákladů je uveden v kapitole VI. Výše, míra a proplacení dotace Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu Středočeské inovační vouchery, Podprogramu II.
 • JE DPH UZNATELNÝM NÁKLADEM?
  Daň z přidané hodnoty (DPH), vztahující se k uznatelným nákladům, je uznatelným nákladem pouze v případě, že Příjemce inovačního voucheru není plátcem DPH.
 • KDO MŮŽE O INOVAČNÍ VOUCHER POŽÁDAT?
  inovační voucher může požádat podnik, který nesmí existovat déle jak 3 roky k datu zaslání Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II., jež má registrované sídlo nebo provozovnu na území Středočeského kraje a který je k datu podání žádosti právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Vzhledem k tomu, že je podpora poskytována v režimu podpory de minimis, je nutné, aby přidělenou podporou nedošlo k překročení jeho limitu (200.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč, a to ani v součtu s dalšími podporami de minimis, které podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. V případě, že příjemce poskytuje služby obecného hospodářského zájmu, nepřekračuje limit 500.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč, a to ani v součtu se všemi dalšími podporami de minimis, které příjemce v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel).
  Poznámka: O inovační voucher nemůže požádat osoba samostatně výdělečně činná.
 • KDO JE POSKYTOVATEL SLUŽBY VÝZKUMU A VÝVOJE?
  Službu výzkumu a vývoje poskytují výzkumné organizace, které mají sídlo v České republice, jež jsou uvedeny v seznamu výzkumných organizací dle §33a zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, a splňují definici organizace výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
 • POKUD POTŘEBUJE PODNIK VYBRAT VHODNOU VÝZKUMNOU ORGANIZACI, MŮŽE MU STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM POMOCI?
  Ano, Středočeské inovační centrum, respektive projektový manažer Podprogramu II., může Žadateli o inovační voucher poskytnout doplňující informace a aktivně mu pomoci při výběru odpovídajícího Poskytovatele služby.Kontakt na manažera najdete zde: https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/
 • KDY MŮŽE PODNIK POŽÁDAT O INOVAČNÍ VOUCHER?
  Kdykoliv od vyhlášení výzvy až do 31. 1. 2020.
 • KDY MŮŽE PODNIK ZAHÁJIT REALIZACI PROJEKTU?
  Realizace spolupráce může začít prakticky okamžitě po předložení Žádosti Poskytovateli dotace, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení Žádosti není Středočeské inovační centrum povinno tuto dotaci uznat a proplatit. Podnik na sebe tedy bere určité riziko.
 • KOLIK MŮŽE PODNIK PŘEDLOŽIT DO VÝZVY ŽÁDOSTÍ?
  Každý podnik může předložit v této Výzvě max. 1 žádost. Pokud bude Žádost zamítnuta, může podnik předložit opakovaně žádost na stejnou nebo jinou aktivitu. Pokud však Žádost uspěje a bude uzavřena Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I. mezi Žadatelem a Poskytovatelem dotace, nemůže již žadatel předložit další žádost i v případě, že by došlo v průběhu realizace projektu k odstoupení od uzavřené smlouvy.
 • DO KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU V PODPROGRAMU II.?
  Lhůta bude zpravidla 14 kalendářních dní od obdržení elektronického rozhodnutí Žadatelem od Středočeského inovačního centra. Pokud  Žadatel nepředloží bez závažného důvodu podepsanou Smlouvu o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Poskytovateli dotace do data stanového Poskytovatelem dotace, ztrácí Žadatel automaticky nárok na poskytnutí dotace.
 • DO KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
  Smlouvu o poskytnutí inovačních služeb (mezi Žadatelem a Poskytovatelem služeb VaV) je nutné zaslat prostřednictvím datové schránky Středočeskému inovačnímu centru do 30 dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. oběma smluvními stranami.
 • CO SE STANE, KDYŽ PODNIK NEDOLOŽÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
  Středočeské inovační centrum uplatní sankci dle Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II.
 • KDY MŮŽE PODNIK PŘEDLOŽIT ŽÁDOST O PROPLACENÍ DOTACE?
  Kdykoliv v termínu uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II., nejpozději však do 30. 11. 2020.
 • KDO VŠECHNO BUDE MÍT PŘÍSTUP K MÉ ŽÁDOSTI?
  Pověření pracovníci Středočeského inovačního centra. Všechny dokumenty jsou vedeny po předložení Žádosti jako důvěrné.
 • CO JE TO ÚROVEŇ TECHNOLOGICKÉ PŘIPRAVENOSTI TRL?
Úrovně technologické připravenosti (TRL)
TRL 0 Nápad Neověřený koncept, neproběhlo žádné testování
TRL 1 Základní výzkum Popsání nějakého jevu na základní úrovni
TRL 2 Technologická formulace Vypracování technologického záměru
TRL 3 Aplikovaný výzkum Experimentální ověření schůdnosti záměru
TRL 4 Prototyp malého rozsahu Ověření záměru na laboratorní úrovni
TRL 5 Prototyp velkého rozsahu Ověření technologie na úrovni laboratorního prototypu v modelovém prostředí
TRL 6 Prototypový systém Funkce technologie prokázána ve skutečném prostředí
TRL 7 Vzorový systém Provoz technologie ve skutečných souvislostech a prostředí
TRL 8 První komerční systém Kompletní systém připravený pro výrobu
TRL 9 Plné komerční nasazení Technologie dostupná zákazníkům