Inovační vouchery

PODPROGRAM I.

MENU

Podprogram I. – určen pro malé a střední podniky

Stručný popis: Podprogram I. poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí.

Cíl: Cílem Podprogramu I. je podpořit rozvoj spolupráce a odbourat bariéry mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Podprogram I. umožní podnikům plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace.

Financování: Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů). Dotace je proplácena ex-post, tj. po ukončení realizace služby výzkumu a vývoje.

Celková alokace finančních prostředků: 4.000.000 Kč

Výzva: Průběžná

FAQ – 4. výzva programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram I.

 • CO JE INOVAČNÍ VOUCHER A K ČEMU SLOUŽÍ?
  Podprogram I. podporuje spolupráci malých a středních firem s výzkumnými organizacemi, založeném na transferu znalostí. Pro účely této Výzvy je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnik nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.
 • KDO POSKYTUJE INOVAČNÍ VOUCHERY?
  Poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum, spolek. Finanční prostředky poskytl Středočeský kraj.
 • JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ DOTACE?
  Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů). Dotace je proplácena ex-post, tj. po ukončení realizace služby výzkumu a vývoje.
 • CO JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?
  Uznatelné náklady jsou pouze a výhradně náklady vynaložené na nákup služeb od Poskytovatelů služeb VaV, se kterým Příjemce uzavřel Smlouvu o poskytnutí inovačních služeb v Podprogramu I. Výčet možných uznatelných nákladů je uveden v kapitole VI. (Výše a míra dotace) Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v programu Středočeské inovační vouchery, Podprogramu I.
 • JE DPH UZNATELNÝM NÁKLADEM?
  Daň z přidané hodnoty (DPH), vztahující se k uznatelným nákladům, je uznatelným nákladem pouze v případě, že Příjemce inovačního voucheru není plátcem DPH.
 • KDO MŮŽE O INOVAČNÍ VOUCHER POŽÁDAT?
  O inovační voucher může požádat podnik, který má registrované sídlo nebo provozovnu na území Středočeského kraje a který je k datu podání Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I. podnikající fyzická nebo právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur. Vzhledem k tomu, že je podpora poskytována v režimu podpory de minimis, je nutné, aby přidělenou podporou nedošlo k překročení jeho limitu (200.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč, a to ani v součtu s dalšími podporami de minimis, které podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. V případě, že příjemce poskytuje služby obecného hospodářského zájmu, nepřekračuje limit 500.000 eur nebo jeho ekvivalent v Kč, a to ani v součtu se všemi dalšími podporami de minimis, které příjemce v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel).O inovační voucher může dle pravidel Výzvy požádat rovněž osoba samostatně výdělečně činná, splňující podmínky Výzvy.
 • KDO JE POSKYTOVATEL SLUŽBY VÝZKUMU A VÝVOJE?
  Službu výzkumu a vývoje poskytují výzkumné organizace, které mají sídlo v České republice, jež jsou uvedeny v seznamu výzkumných organizací dle §33a zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, a splňují definici organizace výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
 • POKUD POTŘEBUJE PODNIK VYBRAT VHODNOU VÝZKUMNOU ORGANIZACI, MŮŽE MU STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM POMOCI?
  Ano, Středočeské inovační centrum, respektive projektový manažer Podprogramu I., může žadateli o inovační voucher poskytnout doplňující informace a aktivně mu pomoci při výběru odpovídajícího Poskytovatele služby.Kontakt na manažera najdete zde: https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/
 • DY MŮŽE PODNIK ZAHÁJIT SPOLUPRÁCI S VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ?
  Realizace spolupráce může začít prakticky okamžitě po předložení Žádosti Poskytovateli dotace, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení Žádosti není Středočeské inovační centrum povinno tuto dotaci uznat a proplatit. Podnik na sebe tedy bere určité riziko. Jistotu proplacení má až po schválení Žádosti, podepsání Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru a vydání Rozhodnutí o přidělení dotace.
 • DO KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
  Smlouvu o poskytnutí inovačních služeb je nutné zaslat prostřednictvím datové schránky Středočeskému inovačnímu centru do 30 dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I. oběma smluvními stranami.
 • CO SE STANE, KDYŽ PODNIK NEDOLOŽÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
  Středočeské inovační centrum uplatní sankci dle Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I.
 • KDO VŠECHNO BUDE MÍT PŘÍSTUP K MÉ ŽÁDOSTI?
  Pověření pracovníci Středočeského inovačního centra. Všechny dokumenty jsou vedeny po předložení Žádosti jako důvěrné.