Projekt vhodný pro:

Asistence

Součástí projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji je mimo jiné Program Asistence, v rámci něhož bude vyhlášen dotační program pro přidělování voucherů na podporu přípravy strategických projektů.

Dotační vouchery představují finanční nástroj pro podporu veřejných (veřejnoprávních) subjektů*, jejichž aktivity významně stimulují rozvoj inovačního prostředí Středočeského kraje. Prostřednictvím voucherů je umožněno příjemcům uhradit výdaje spojené se zpracováním projektových žádostí k projektům s významným dopadem na inovační systém kraje.

Cílem Programu je zajištění adekvátních podmínek příjemcům pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační systém Středočeského kraje, které vyžadují zapojení většího množství aktérů v regionu. Vouchery jsou poskytovány na aktivity spojené s přípravou projektů, které mají z pohledu kraje strategickou povahu, jsou v souladu s RIS3 Strategií Středočeského kraje a mají potenciál svými dopady způsobit významné kvalitativní změny v regionu. Příprava takových projektů je velmi náročná a aktivita Asistence tak napomáhá k jejich zpracování v adekvátní kvalitě. Smyslem aktivity je systematická podpora budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami krajské RIS3 strategie a koordinace přípravy projektových záměrů v kraji.

 

Název programu Asistence II.
Stručný popis Dotační vouchery představují finanční nástroj pro podporu veřejných (veřejnoprávních) subjektů, jejichž aktivity významně stimulují rozvoj inovačního prostředí Středočeského kraje.
Vouchery umožnují příjemcům uhradit výdaje spojené se zpracováním projektových žádostí k projektům s významným dopadem na inovační systém kraje.
Cíl Zajištění adekvátních podmínek příjemcům pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje.
Budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 strategie na krajské úrovni.
Koordinace přípravy projektových záměrů v kraji vč. zajištění informovanosti krajské samosprávy o procesu přípravy a hodnocení předložených žádostí a jejich úspěšnosti.
Charakter projektu Vouchery budou poskytovány na aktivity spojené se zpracováním projektových žádostí projektů, které mají z pohledu kraje strategickou povahu a jsou v souladu s RIS3 Strategií Středočeského kraje.
Celková alokace finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální výše dotace 500 000 Kč
Minimální výše dotace 150 000 Kč
Podmínky proplacení voucheru Podaná projektová žádost o podporu strategického projektu musí v cílovém dotačním programů vyhovět kritériím formálního hodnocení a přijatelnosti dle podmínek daného programu.
Financování  ex post na základě smlouvy o poskytnutí dotace po předložení závěrečného vyúčtování

 

Dotační program představuje finanční nástroj pro zajištění přípravy strategických projektů, jejichž žádosti o podporu budou následně podány do relevantní výzvy vhodného dotačního titulu na národní či evropské úrovni. Podaná projektová žádost o podporu strategického projektu musí v cílovém dotačním programu vyhovět kritériím formálního hodnocení a přijatelnosti dle podmínek daného programu. Maximální výše poskytnuté dotace je 500 000 Kč a je vyplácena zpětně po doložení skutečnosti, že projekt prošel formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti.

 

Vyhlášení programu je předpokládáno na srpen 2018 s ukončením příjmu žádostí v prosinci 2018.

 

Průběh žádosti do programu Asistence

* Veřejný (veřejnoprávní) subjekt je jakýkoliv subjekt:

1) který je založen nebo zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu a nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,

2) má právní subjektivitu a

3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Platí, že podmínky 1) až 3) musí být naplněny kumulativně, u podmínky 3) platí, že může být naplněna pouze jedna z možností, tedy buď převažující financování, nebo nadpoloviční většina rozhodovacích pravomocí.

Kontakty:

Ing. Jiří Kubiš
Projektový manažer SČK
+420 777 172 038
kubis@kr-s.cz

Mgr. Pavel Jovanovič
RIS3 Developer strategických projektů
+420 605 925 356
jovanovic@s-ic.cz

Součástí projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji je mimo jiné Program Asistence, v rámci něhož bude vyhlášen dotační program pro přidělování voucherů na podporu přípravy strategických projektů.

Dotační vouchery představují finanční nástroj pro podporu veřejných (veřejnoprávních) subjektů*, jejichž aktivity významně stimulují rozvoj inovačního prostředí Středočeského kraje. Prostřednictvím voucherů je umožněno příjemcům uhradit výdaje spojené se zpracováním projektových žádostí k projektům s významným dopadem na inovační systém kraje.

Cílem Programu je zajištění adekvátních podmínek příjemcům pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační systém Středočeského kraje, které vyžadují zapojení většího množství aktérů v regionu. Vouchery jsou poskytovány na aktivity spojené s přípravou projektů, které mají z pohledu kraje strategickou povahu, jsou v souladu s RIS3 Strategií Středočeského kraje a mají potenciál svými dopady způsobit významné kvalitativní změny v regionu. Příprava takových projektů je velmi náročná a aktivita Asistence tak napomáhá k jejich zpracování v adekvátní kvalitě. Smyslem aktivity je systematická podpora budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami krajské RIS3 strategie a koordinace přípravy projektových záměrů v kraji.

Název programu Dotační vouchery
Stručný popis Dotační vouchery představují finanční nástroj pro podporu veřejných (veřejnoprávních) subjektů, jejichž aktivity významně stimulují rozvoj inovačního prostředí Středočeského kraje.
Vouchery umožnují příjemcům uhradit výdaje spojené se zpracováním projektových žádostí k projektům s významným dopadem na inovační systém kraje.
Cíl Zajištění adekvátních podmínek příjemcům pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje.
Budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 strategie na krajské úrovni.
Koordinace přípravy projektových záměrů v kraji vč. zajištění informovanosti krajské samosprávy o procesu přípravy a hodnocení předložených žádostí a jejich úspěšnosti.
Charakter projektu Vouchery budou poskytovány na aktivity spojené se zpracováním projektových žádostí projektů, které mají z pohledu kraje strategickou povahu a jsou v souladu s RIS3 Strategií Středočeského kraje.
Celková alokace finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální výše voucheru 500 000 Kč
Podmínky proplacení voucheru Podaná projektová žádost o podporu strategického projektu musí v cílovém dotačním programů vyhovět kritériím formálního hodnocení a přijatelnosti dle podmínek daného programu.
Financování  

 

Dotační program představuje finanční nástroj pro zajištění přípravy strategických projektů, jejichž žádosti o podporu budou následně podány do relevantní výzvy vhodného dotačního titulu na národní či evropské úrovni. Podaná projektová žádost o podporu strategického projektu musí v cílovém dotačním programu vyhovět kritériím formálního hodnocení a přijatelnosti dle podmínek daného programu. Maximální výše poskytnuté dotace je 500 000 Kč a je vyplácena zpětně po doložení skutečnosti, že projekt prošel formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti. Vyhlášení dotačního programu pro přidělování voucherů je předpokládáno v červnu 2017.

Průběh žádosti do programu Asistence

* Veřejný (veřejnoprávní) subjekt je jakýkoliv subjekt:

1) který je založen nebo zřízen za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu a nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,

2) má právní subjektivitu a

3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Platí, že podmínky 1) až 3) musí být naplněny kumulativně, u podmínky 3) platí, že může být naplněna pouze jedna z možností, tedy buď převažující financování, nebo nadpoloviční většina rozhodovacích pravomocí.

Dokumentace k podání žádosti

Plné znění Programu Asistence
Příloha č. 1 – Program Smart akcelerator – Asistence 2017

Kontakty:

Ing. Jiří Kubiš
vedoucí oddělení strategie a koncepcí SČK
+420 777 172 038
kubis@kr-s.cz

Mgr. Pavel Jovanovič
RIS3 Developer strategických projektů
+420 605 925 356
jovanovic@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz