šipka
Více informací
SIC Banner
Projekt vhodný pro:

Aliance pro vodu

Aliance pro vodu
Inovační platforma „Aliance pro vodu ve Středočeském kraji“ je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy.
 
 
Klíčovým cílem platformy je přinášet inovativní řešení do oblasti vodního hospodářství a přenášet poznatky od expertů z R&D do praxe. Platforma umožňuje sledování aktuálních trendů, šíření inovací a zejména získání unikátních kompetitivních výhod. Platforma si klade za úkol řešení problematiky vody a vodního hospodářství na území Středočeského kraje.
 
Tato problematika je prioritou Krajského úřadu Středočeského kraje, přičemž byly stanoveny tyto klíčové osy:
 • zlepšení vodohospodářské infrastruktury ve městech a na venkově
 • sucho
 • povodně
Chcete se zapojit do platformy? Kontaktujte nás.

Středočeské inovační centrum připravilo pro vedení středočeských obcí konferenci k problematice vodohospodářství

V pondělí 20.5.2019 proběhla ve Středočeské centrále cestovního ruchu  konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn. Konferenci zorganizovala divize pro Vědu, výzkum a inovace Středočeského inovačního centra v rámci Týdne inovací. Vzhledem k vysoce aktuálnímu tématu vyvolala akce velký zájem a celkem se jí zúčastnilo téměř padesát účastníků z řad starostek, starostů či zastupitelů obcí.

V pestrém programu vystoupilo deset zástupců výzkumné, akademické i soukromé sféry s velmi zajímavými příspěvky, které se týkaly zajištění a obnovy zdrojů pitné vody, stavu a kapacit vodohospodářské infrastruktury, kvality a bezpečnosti vody, sucha, retence vody v krajině apod. Na konferenci prezentovali Ing. Marek Jetmar, Ph.D., ředitel divize VVI Středočeského inovačního centra, doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., Ing. Ivo Černý ze společnosti Vodní zdroje a.s., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., ředitel Ústavu pro  hydrodynamiku AV, doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT, Mgr. Jiří Paul z Asociace pro vodu, Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. ze společnosti VODOS Kolín a Ing. Václav Hradilek z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA, vedoucí Oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Středočeského kraje, seznámila účastníky konference se strategií a prioritami kraje v oblasti vodního hospodářství. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. doplnil tuto prezentaci na základě podkladů poskytnutých Ing. Jaroslavem Cingrem, vedoucím Odboru řízení dotačních projektů, o přehled dotačních příležitostí a plánovaných výzev.

V neposlední řadě byla věnována pozornost i inovativním řešením, která by obce mohly reálně využívat na svých územích. Prezentace si v případě zájmu můžete prohlédnout ZDE. Konference byla první z řady akcí k této problematice, které budou realizovány Středočeským inovačním centrem v rámci platformy Aliance pro vodu ve Středočeském kraji.

Odborným garantem konference byl Dr. Ing. Jarmil Vyčítal, expert pro oblast vodohospodářství a programem provázela Mgr. Tereza Vogeltanzová, expertka pro akademickou sféru – oba jsou členy divize VVI Středočeského inovačního centra.

Členství v platformě přináší tyto benefity:

Pro obce a veřejnou správu:

 • informace o aktuálních projektech, dotačních příležitostech a výzvách
 • analytické podklady, odborná stanoviska a poradenství
 • know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru prostřednictvím networkingu a coworkingu
 • case studies/příklady dobré praxe z regionu
 • organické zapojení do marketingových a PR aktivit

Pro výzkumné organizace a VŠ:

 • informace o aktuálních projektech, dotačních příležitostech a výzvách
 • vytvoření či posílení vazby na aplikační sektor a možnost komercionalizace výsledků VaV
 • příležitosti pro další rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na podporu transferu technologií
 • aktivní podíl na formulaci výzkumných a inovačních politik (nejen) kraje
 • zapojení do marketingových a PR aktivit

Pro firmy:

 • informace o možnostech zapojení do projektů SČK
 • know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru prostřednictvím networkingu a coworkingu
 • přehled možností financování vašich inovačních aktivit
 • propojení firmy s výzkumnými infrastrukturami a vysokými školami v regionu
 • příležitost pro další rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na podporu inovací a spolupráci s veřejným sektorem
 • zapojení do marketingových a PR aktivit

 

 

Prezentace z konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn:
 

Zahájení konference a úvodní slovo – Ing. Marek Jetmar, Ph.D. (ředitel divize VVI, Středočeské inovační centrum)

Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ – Ing. Jaroslav Cingr ( vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, Krajský úřad Středočeského kraje)

S.A.W.E.R. a další inovace v hospodaření s vodou – doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha)

Strategie a priority SČK v oblasti vodního hospodářství – Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA (vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Krajský úřad Středočeského kraje)

Vodohospodářské problémy Středočeského kraje – Ing. Libor Ansorge, Ph.D. (náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.)

Zajištění a obnova zdrojů pitné vody – Ing. Ivo Černý (Vodní zdroje a.s.)

Nové výzvy a trendy v úpravě a zásobování obyvatelstva pitnou vodou – doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR)

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování – doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál (vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT)

Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou – Mgr. Jiří Paul (Asociace pro vodu ČR)

Žíznivé Škvorecko – Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. (výrobně technický ředitel, VODOS Kolín)

Změna klimatu a voda v krajině: role retence při adaptaci na klimatickou změnu – Ing. Václav Hradilek (Fakulta životního prostředí ČZU Praha

Další materiály ke stažení:

SIC – Nabídkový list poradenských služeb

ANALÝZA A PŘÍPRAVA OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Kontaktní osoby

Jarmil Vyčítal

Expert na vodohospodářství

+420 601 214 942 | vycital@s-ic.cz

Tereza Vogeltanzová

Expert pro akademickou sféru

+420 601 214 945 | vogeltanzova@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz