MENU

Odpovědný výzkum a inovace (RRI) a metoda STIR jako jeden z nástrojů k jeho prosazování v regionu Podunají

Dne 31. 5. 2019 pořádalo Středočeské inovační centrum seminář určený primárně pro zástupce malých a středních podniků, mezi jejichž aktivity patří i výzkum, vývoj a inovace, a další stakeholdery v rámci projektu Interreg D-STIR1 (TSG). Cílem setkání bylo představit zásady odpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation, RRI) a závěry pilotních studií využití metody STIR (z angl. Socio-Technical Integration Research) k jeho prosazování v prostředí SMEs ve Středočeském kraji/ České republice.

V rámci prezentace Lucie Nencková (certifikované Embedded Humanist) byly představeny závěry pilotních studií, jejichž cílem bylo ověřit efektivitu metody STIR k prosazování přístupu RRI v prostředí malých a středních podniků. Uvedeny byly nejen výsledky kvalitativní i kvantitativní analýzy dat sebraných v průběhu spolupráce se zapojenými firmami (Genrex a Sysloop) ze Středočeského kraje, ale představena byla i samotná metoda STIR původem z USA, která byla v rámci realizace projektu D-STIR přizpůsobena podmínkám střední a východní Evropy (regionu Podunají).

Hlavním cílem pilotních aktivit bylo ověření efektivity metody STIR s ohledem na posílení „správného“ rozhodování ve firmách na cestě k odpovědnému výzkumu a inovacím, které v důsledku vede nejen k větší konkurenceschopnosti těchto firem, ale pomáhá nastavit etická pravidla, chránit životní prostředí, rovnost pohlaví, více zapojit společnost do aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a především sblížit technické a humanitní obory v synergickém efektu, který je pro takovou spolupráci typický. Po příspěvku následovala široká diskuze. Velmi přínosná byla zejména účast zástupkyně firmy, ve které byla pilotní studie realizována, a její pozitivní zhodnocení.

Následovala prezentace Jana Stachury  (certifikovaného Embedded Humanist) zaměřená na závěry pilotní studie v akademickém prostředí. Byly představeny rozdíly mezi podnikovým a akademickým prostředím a přístupem pracovníků k této metodě – odlišná motivace obou sektorů. Témata, která byla diskutována v rámci pilotní studie byly zaměřena převážně na oblast transferu znalostí, popularizaci výzkumu, publikační strategie a získávání nových výzkumných kapacit a oblasti etiky výzkumu.

V závěru představil Ing. Petr Jirman, projektový manažer projektu, výstupy analytické práce možných dotačních programů a výzev, která byla/jsou vhodná k financování projektů RRI/D-STIR. Účastníci se v rámci následné diskuse shodli, že v ČR není mnoho programů/výzev, které by umožnily podpořit projekty zaměřené na RRI/D-STIR a když už, tak se jedná pouze o dílčí oblasti (jako např. oblast rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vzdělávání pracovníků či získávání nových kapacit do výzkumu.