MENU

Jak začít s úsporami energie?

V reakci na nárůst cen za energie uspořádal SIC diskusní setkání pro malé a střední podniky z regionu. Průvodcem celé akce byl Radim Kohoutek, ředitel a jednatel DS Energy Consulting s.r.o. a výkonný ředitel APES, který několik let působil v automobilovém průmyslu, v oddělení technického vývoje společnosti Škoda Auto a dlouhou dobu působil i ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a Petr Turecký, energetický specialista.

Prošli jsme možnosti výhody a nevýhody komplexních projektů a financování. Zaměřili jsme se na konkrétní modely a řešení ve firmách. Využití fotovoltaiky jako doplňkový zdroj, úsporné kroky týkající se omezení vytápění kanceláří, případně využití tepla z výroby pro jiné prostory. Firmy mohly sdílet, jak se s energiemi vyrovnávají a jaké metody používají. Shodli se, že pokud chtějí šetřit, musí měřit spotřebu, identifikovat největší úniky a nastavit šetrná opatření i v běžném provozu. Ať už se jedná o ranní směnu a využití kancelářských spotřebičů, až po úspory ve výrobě, posunutí času ve směnách, využití tepelných zdrojů právě z výroby a další. Snažit se vyhodnocovat spotřeby a podnikat úsporná opatření tak, aby neovlivnily komfort zaměstnanců. Ohledně financování prostřednictvím dotací, je ideální využít dotačního specialistu, zejména pokud se jedná o nově otevřenou výzvu OP TAK.  

Pár tipů, jak efektivně začít šetřit a co lze udělat hned 

1. Analýza spotřeby (zemní plyn, elektřina, teplo, voda) 

2. Ověření správného nastavení rezervované kapacity, hlídání 1/4 hod. maxim 

3. Ověření správné hodnoty rezervovaného příkonu (jističe) 

4. Kontrola nastavení systému Měření a regulace (časové programy, teploty) 

5. Zavedení organizačních opatření – rozložení spotřeby do delšího časového úseku (tím eliminace peaků), změna každodenních rituálů (vaření vody na čaj a kávu apod.) 

6. Zavedení principů energetického managementu 

Míra podpory je v rámci Úspor energie OP TAK, SC 4.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, je nastavena takto: 

Míra podpory je pro Středočeský kraj: 55 % malý podnik, 45 % střední podnik, 35 % velký podnik. Podpora se podle tohoto článku nesmí poskytnout v případě, provádí-li se zlepšení za tím účelem, aby podniky splnily normy Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti. Způsobilými výdaji jsou dodatečné investiční výdaje nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti. Způsobilé výdaje se určují na základě srovnání s podobnou investicí, která nedosahuje stejné energetické účinnosti a která by byla pravděpodobně realizována bez poskytnutí podpory (tzv. alternativní investice). Rozdíl mezi výdaji na obě investice vymezuje výdaje související s energetickou účinností a představuje způsobilé výdaje. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie před a po realizaci projektu z upravené energetické bilance týkající se příslušných úsporných opatření projektu, který je uveden v samostatné příloze Energetického posudku – indikátor povinný k naplnění).