Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

MENU

Akronym: SmAcc

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000752

Doba realizace: od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2019

Celkový rozpočet: 56.913.318,39 Kč

Cíle a Aktivity projektu Smart Akcelerátor

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, přesto donedávna postrádal účinný nástroj, který by se intenzivně věnoval podpoře výzkumu, vývoje, inovací a souvisejícího vzdělávání.

V současnosti však v této oblasti dochází k dynamickým změnám – projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji zásadním způsobem podpoří rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem.

Projekt systémově navazuje na dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami v oblasti naplňování regionální inovační strategie a strategie inteligentní specializace Středočeského kraje.

Realizací projektu dojde k podpoře rozvoje klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

 

Jednotlivé aktivity projektu Smart Akcelerátor realizuje Středočeský kraj spolu se SICem od března roku 2016.

Zaměřují se na:

  • prohlubování spolupráce akademického a podnikového sektoru
  • přenos nových poznatků do praxe
  • popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách v kraji a na podporu podnikavosti u absolventů středních a vysokých škol
  • součástí projektu je také navázání spolupráce s inovačními centry ve vyspělých zemích se snahou o využití jejich poznatků pro středočeské inovační prostředí
  • k dosažení cílů bude v rámci projektu využíváno marketingových a analytických nástrojů, budou iniciovány vzdělávací kurzy, navazována a prohlubována zahraniční spolupráce s partnery působícími v inovační oblasti.

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje.