Smart Cities

 data-srcset
MENU

Inovační platforma Smart Cities je komunikační a propojující skupinou, která se se v pravidelných intervalech schází a řeší daná témata konceptu Smart City, která jsou pro cílovou skupinu platformy relevantní. Platformy se účastní především zástupci municipalit, regionálních partnerů (MAS, DSO), výzkumných organizací a firem.

Cílem platformy je především přenos dobré praxe, který je prezentován na konkrétních případových studiích.

Setkání IP SC dne 30. 10. 2019 v kulturním domě v Jesenici na Rakovnicku

První setkání Inovační platformy Smart Cities v rámci projektu Smart Akclerátor II ve Středočeském kraji proběhlo dne 30. 10. 2019 v kulturním domě v Jesenici na Rakovnicku.

Platforma byla určena především zástupcům obcí ze specifického regionu Jesenicko-Čistecko a dále firmám a výzkumným organizacím, které se podílejí na realizaci konceptu Smart Viliges. Na programu jednání bylo představení prvních výsledků pilotního projektu Středočeského kraje Venkov pro život 4.0.

Postupně byly prezentovány výstupy dílčích činností projektu ze strany Českých radiokomunikací, a.s., které ve městě Jesenice do dne konání IP zavedly inteligentní měření hluku a prašnosti na vytipovaných místech města a měření CO2 v budově místní ZŠ. Starosta města Jesenice, pan Polák dále prezentoval model Smart Camp, který by měl ve městě začít fungovat od nové turistické sezony a který by měl městu přinést celkové zefektivnění provozu městského rekreačního kempu. Jeho nosnou myšlenkou je zavést do provozu kempu co největší míru automatizace, která by v důsledku měla znamenat snížení nákladů na provoz a zlepšení úrovně nabízených služeb.

Závěrem se přítomní dohodli na koordinaci aktivit projektu Venkov pro život 4.0 v rámci IP SC, která mimo jiné umožní šíření výsledků projektu do dalších částí Středočeského kraje.

Setkání IP SC ve dnech 18. a 19. 6. 2020 v resortu Hulín na Sedlčansku

Inovační platforma SC se konala ve dnech 18. a 19. 6. 2020 v resortu Hulín na Sedlčansku. IP byla poprvé pojata jako dvoudenní akce a s vybraným okruhem účastníků, ze kterých by se mělo stát jádro inovační platformy i pro budoucí jednání.

Tematicky byla inovační platforma zaměřena na prezentaci dobré (špatné) praxe na základě již uskutečněných realizací v následujících oblastech: realizace směřující ke zvýšení biodeverzity, nakládání s dešťovou vodou v intravilánu obce, budování školní komunity, chytrá kancelář starosty a regionální dopravní obslužnost.

Koncepce inovační platformy měla za cíl provést účastníky všemi fázemi realizaci a zvláštní pozornost byla věnována diskuzi a tvorbě závěrů, které je možné využít např. jako základ strategické intervence.

IP platformy se zúčastnilo 24 zástupců z řad municipalit, výzkumné sféry, úředníků kraje, TAČR a regionálních partnerů (MAS).

Hlavní závěry:

  1. Účastnici vyslovili přání, aby IP byla zachována v tomto formátu.
  2. Z diskuze vyplynula potřeba posilovat střední článek, tedy subjekty, které vyplňují prostor mezi centrální úrovní (např. krajská) a obcemi. Tato podpora by mohla být částečně založena na přenesení zkušeností SIC s programem Platinn do sféry podpory regionálního rozvoje.

3. Další jednání IP by se mělo uskutečnit na podzim roku 2020 se zaměřením na: nová metodika UCEEB – hospodaření s dešťovou vodou v malých obcích (do 2000 tis. obyvatel), energetický management se zaměřením na veřejné budovy ve vlastnictví malých obcí.