Výzkum a vývoj

 data-srcset
MENU

Inovační ekosystém Středočeského kraje

je charakteristický vysokým podílem výdajů firem na výzkumné a vývojové (VaV) aktivity v regionu. Firemní sektor tvoří téměř 80 % všech výdajů na VaV realizovaných v kraji, což je obdobný podíl jako v celém Česku. Důvodem je velký význam průmyslu v hospodářství kraje a poměrně rozsáhlé aktivity VaV některých velkých firem působících v regionu.

Celkový objem investic do VaV v kraji přepočtený k HDP dosahuje téměř 2,5 %, což je nad úrovní průměru celé ČR. V případě znalostní intenzity pouze v podnikovém sektoru dosahuje Středočeský kraj lehce nadprůměrných hodnot (1,87 % oproti 1,76 % v ČR).

Ukazatel znalostní intenzity v letech 2005–2017

Firmy v kraji tedy v porovnání s ostatními regiony Česka investují poměrně významné finanční prostředky do VaV aktivit, což vytváří potenciál pro inovace. V posledních letech roste ve Středočeském kraji také kapacita veřejných výzkumných organizací, a to zejména v souvislosti s novými výzkumnými centry, která v regionu vznikla. Svým zaměřením na základní i aplikovaný výzkum je jejich potenciál nejen pro středočeskou ekonomiku velice významný.

V současnosti dochází ke zintenzivnění propojení jejich aktivit, výzkumných projektů i kapacit s průmyslovou sférou. Zároveň nová výzkumná pracoviště dostávají Středočeský kraj na světovou mapu excelentního výzkumu.

Výzkumná centra

Ve Středočeském kraji je široká síť výzkumných organizací a center představujících relevantní partnery firem zaměřených na různé vědní oblasti, jako jsou výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Seznam výzkumných center ve Středočeském kraji.

Inovační infrastruktura

V regionu nabízí své služby řada podpůrných subjektů vytvářejících příznivé prostředí pro podnikatelské aktivity založené na inovacích a moderních technologiích.

 

Seznam organizací inovační infrasktruktury Středočeského kraje.