Lidské zdroje

 data-srcset
MENU

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti je ve Středočeském kraji dlouhodobě o 1–2 procentní body nižší, než je průměr v celém Česku, a pohybuje se výrazně pod úrovní, kterou v průměru dosahuje nezaměstnanost v zemích EU28. To ukazuje na silnou regionální ekonomiku a fungující trh práce. V současnosti je míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji jedna z nejnižších v celé EU, činí 2 %.

Nezaměstnanost v jednotlivých částech Středočeského kraje

je však značně rozdílná a reflektuje rozvinutost a ekonomickou sílu jednotlivých lokalit v kraji. V prstenci obcí v okolí Prahy je nezaměstnanost minimální. V okresech Praha-východ a Praha-západ dosahuje míra nezaměstnanosti dlouhodobě hodnot okolo 2 %, což je dáno blízkostí Prahy jako silného ekonomického centra, kam mnoho obyvatel dojíždí za prací, a taktéž velice příznivou ekonomickou i sociální strukturou obcí v zázemí Prahy. Naopak v periferních územích na okrajích administrativních hranic Středočeského kraje jsou obce, kde podíl nezaměstnaných občasně dosahuje hranice 10 %, nebo ji dokonce překračuje.

Specifický vývoj velice nízké míry nezaměstnanosti při poměrně vysokých příjmech má kromě pražské suburbánní zóny také okolí Mladé Boleslavi, což je dáno silnou koncentrací ekonomických aktivit navázaných na Škodu Auto. Přestože je Mladá Boleslav v českých poměrech spíše menší město, je zde tolik pracovních příležitostí, že převyšují i úroveň některých krajských měst.

Srovnání s ostatními regiony

Nezaměstnanost se ve Středočeském kraji dlouhodobě pohybuje na nízkých hodnotách ve srovnání s ostatními regiony Česka i Evropy. To dokládá nejen atraktivitu regionu pro investory, kteří vytvářejí nová pracovní místa, ale i historickou tradici výroby ve zpracovatelském průmyslu, která má pozitivní vliv na entuziasmus a pracovitost lidí v regionu. Pro sofistikované hospodářské aktivity, zejména ty, které jsou založeny na výzkumu, vývoji a inovacích, není rozhodující ani tak celková disponibilní pracovní síla na trhu práce, jako především vysoce kvalifikovaní odborníci a specialisté. I v tomto ohledu má Středočeský kraj investorům co nabídnout.

Kvalifikovaná pracovní síla

Vzdělaní, kreativní a podnikaví lidé jsou esenciální součástí a podmínkou pro rozvoj regionálního inovačního a podnikatelského prostředí.

Vzdělaní a odborně kompetentní lidé dostupní na trhu práce se stávají „strategickou surovinou“ pro ekonomiku 21. století. Je to právě kreativita, talent a vzdělání, které jsou primární podmínkou budoucího ekonomického rozvoje. Středočeský kraj tuto „strategickou surovinu“ rozvíjí a investorům nabízí kultivované prostředí.

Kvalifikovaná pracovní síla, k níž patří řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci, se v regionu koncentruje zejména v okolí Prahy. Disponibilní lidé na trhu práce, poptávající tyto pracovní pozice, tvoří v obcích v blízkém okolí Prahy i více než 50 % všech uchazečů o zaměstnání. To svědčí o vysoké kvalifikaci lidí v těchto lokalitách. V zázemí Prahy se procesem suburbanizace v posledních 20 letech koncentroval silný podíl mladých, vzdělaných lidí s vysokým lidským a sociálním kapitálem. To nese rozvojový potenciál především ve vztahu k aktivitám výzkumu, vývoje a inovací. Mladí, vzdělaní a kreativní lidé zde tvoří značnou část populace.

Koncentrace kvalifikovaných lidí

Zvýšená koncentrace vysoce kvalifikované pracovní síly je i v některých regionálních centrech a v jejich okolí. Typickým příkladem je Mladá Boleslav, Poděbrady, Benešov a další. Přestože koncentrace kvalifikovaných lidí v těchto městech nedosahuje tak vysoké úrovně jako v suburbánní zóně v okolí Prahy, stala se tato města a jejich okolí velmi atraktivními pro investice do odvětví zpracovatelského průmyslu, která potřebují kvalifikované pracovníky.

Podíl kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání

Jsou to především tyto části Středočeského kraje, kde je potenciál pro rozvoj ekonomických aktivit s vysokou přidanou hodnotou založených na inovacích a výzkumu nejvyšší. Nicméně díky rozvoji kvalitní dopravní a datové infrastruktury lze předpokládat, že se budou zlepšovat rozvojové podmínky i v ostatních částech Středočeského kraje.