INO:EX

Často kladené dotazy

 data-srcset
MENU

CO JE  INO:EX?
INOEX je program podpory pro středočeské malé a střední podniky, které chtějí inovovat nebo tržně expandovat. Byť jde o dotační program, tak se snažíme aby se nejednalo o dotaci v pravém slova smyslu. Jde nám o to, podpořit projekty s reálným potenciálem být úspěšné.

JAKÉ MOHOU BÝT VÝSTUPY FÁZE  INO?
Výstup projektu by měla být samostatně použitelná produktová inovace. Mezi typické výstupy v INO se řadí například: nově vylepšený produkt, nový funkční design produktu, prototyp, alfa software, nový druh služby a následnou landing page. Výčet není kompletní slouží spíše pro bližší představu. Jsme k dispozici pro konzultaci konkrétního záměru.

KOLIK MŮŽE ČINIT PODPORA V INO?
Pokud se jedná o inovaci služby/ vývoj software tak může být podpora až 250 000 Kč. V případě hmotného produktu až 500 000 Kč.

JAK SE DO PROGRAMU PŘIHLÁSIT?
přihláška se podává elektronicky na odkazu ZDE.

KOLIK ČASU MI TO CELÉ ZABERE?
Pokud máte jasnou představu, tak věříme, že vyplnění přihlášky nezabere více, než 2 hodiny času. Doporučujeme si Přihlášku (Žádost) předpřipravit ve wordu a pak jen odpovědi kopírovat do on-line formuláře.

MOHU CELÝ ZÁMĚR NEJDŘÍVE S NĚKÝM KONZULTOVAT?
Ano, samozřejmě. Naopak konzultaci vřele doporučujeme. Kolegové Bára Svojanovská a Jakub Hudec jsou plně k dispozici.

MOHU PODAT ZÁROVEŇ PŘIHLÁŠKU DO FÁZE INO I EX?
Ano, je třeba ale posoudit kontext obou projektů ve vztahu k firmě. V případě, že  by fáze EX měla navazovat na fázi INO je nutné, aby projekt INO byl zcela dokončen a kontinuita byla prokazatelná: příklad- pokud budou v EX požadovány marketingové aktivity pro expanzi na trh nového výrobku, který byl vyvíjen nepo prototypován v INO, je nutné mít tento vyrobek dokončen a připraven reálné expanzi.

JAK JSOU DEFINOVÁNY ZPŮSOBILÉ VÝDAJE?
Způsobilé výdaje jsou takové, které jsou nezbytně nutné k realizaci výstupů projektu. Hospodárnost projektu je rovněž jedno z hodnotících kritérií.

LZE V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU MĚNIT NEBO PŘESOUVAT NAVRŽENÉ VÝDAJE?
Od rozpočtu se lze odchýlit jen následujícím způsobem:

  • bez omezení lze provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek do výše 20 % celkové schválené podpory,
  • nad 20 % celkové schválené podpory lze provádět pouze za předchozího písemného souhlasu Poskytovatele podpory na základě Příjemcem předloženého zdůvodnění.

PROČ SI DEFINOVAT HARMONOGRAM AKTIVIT?
Stanovení dílčích aktivit projektu umožňuje lépe plánovat a následně kontrolovat postup realizace v jednotlivých krocích a usnadňuje splnění výstupů projektu. Dílčími aktivitami se rozumí jednotlivé činnosti, které vedou ke splnění výstupů projektu.  Doporučujeme formulovat  minimálně 1 dílčí aktivitu,.

JAK SE PRACUJE S VÝSTUPY?
S výstupy, které firma v přihlášce uvádí, se pracuje po celou dobu trvání projektu. Realizace výstupů projektu jsou zcela zásadní pro ukončení projektu. Při ukončení projektu jsou právě výstupy projektu kontrolovány ze strany SICu a jejich splnění podmiňuje vyplatit podporu.

JAKÁ MÁ BÝT DETAILNOST ROZPOČTU PROJEKTU?
Rozpočet projektu se vyplňuje podle šablony, kterou jsme připravili. Firma nemusí uvádět rozpočet do největších detailů.Ovšem čím větší vysvětlení nákladů firma předloží, tím je větší pravděpodobnost, že panel hodnotitelů dá projektu vyšší počet bodů.

KDY MOHU ZAHÁJIT REALIZACI PROJEKTU?
Začátek a konec realizace projektu si uchazeč o podporu určí sám v příloze č. 2., přičemž nejdřívější začátek může být shodný s datem podání Přihlášky (Žádosti)

LZE REALIZACI PROJEKTU PRODLOUŽIT?
Ano, ve výjimečných případech lze projekt prodloužit. Vždy je dobré se nejprve spojit s námi a vše probrat. Délka realizace projektu by neměla přesáhnout jeden rok, ve výjimečných případech však lze přihlédnout k nastalým okolnostem. Nejzazším datem pro ukončení realizace je 31.10. 2022.

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANOU BĚHEM REALIZACE PROJEKTU VÁŽNÉ PROBLÉMY?
Neprodleně se spojit s příslušným garantem programu – pro INO Jakubem Hudcem, pro EX s Bárou Svojanovskou, informovat jej o situaci a dohodnout další postup.

CO SE STANE, KDYŽ NEDOJDE K VYČERPÁNÍ CELÉ PŘIZNANÉ ČÁSTKY?
Pokud dojde k nedočerpání celé částky je příjemce povinen tuto skutečnost poskytovateli nahlásit, a to v případě, že čerpaná částka bude nižší než 50% rozpočtu projektu. V tomto případě by muselo dojít k rekalkulaci přiznané částky.

KDY BUDE SCHVÁLENÁ FINANČNÍ ČÁSTKA ZE STRANY SIC PROPLACENA?
Nejpozději 30 po dokončení realizace projektu podá příjemce Žádost o proplacení, poté co SIC Žádost obdrží, provede během 15 dnů kontrolu a vydá Rozhodnutí o poskytnutí podpory malého rozsahu a do 30 dnů od vydání tohoto Rozhodnutí pak pošle příslušnou částku na účet příjemce. Celkem tedy má dle pravidel SIC 45 dnů na proplacení, ale vždy se snaží proplatit částku co nejdříve.

V ČEM SE LIŠÍ FÁZE INO A EX
Fáze INO se soustředí na produkt, na jeho vývoj nebo inovaci, na tvorbu jeho prototypu a rámcové ověření jeho poptávky na trhu a může být podpořena částkou až 500 tis. Kč;  fáze EX se orientuje na expanzi nového produktu nebo samotné firmy na trh a za tímto účelem podporuje četné marketingové aktivity, podpořena může být částkou až 200 tis. Kč.

JAKÉ MOHOU BÝT VÝSTUPY FÁZE EX?
Výstupy pro fázi EX se rozumí takové marketingové aktivity, které firmě reálně a účinně pomohou se vstupem na (vyšší) trh a pomohou ji zvýšit konkurenceschopnost. Mezi takové aktivity patří například navržení nového brandu, návrh obalového materiálu, nastavení komunikační strategie… Portfolio marketingových aktivit je velmi široké a pokud si nejste jistí, že Vámi požadované aktivity budou ty správné, neváhejte kontaktovat Báru Svojanovskou.

LZE DO PODPOŘENÝCH AKTIVIT FÁZE “EX” ZAHRNOUT CERTIFIKACE?
Ano, certifikace je vnímána jako účinný a často nezbytný marketingový nástroj pro vstup zejména na zahraniční trhy.

O KOLIK PODPOŘENÝCH AKTIVIT MOHU V RÁMCI FÁZE “EX” ŽÁDAT?
Počet podpořených aktivit není limitován a vychází z obhájených potřeb uchazeče o podporu.